Al lange tijd speelt de problematiek over verkeer op de Hoge Rijndijk. Er is al veel nagedacht en overleg gevoerd over oplossingen voor de korte en de lange termijn.  De oplossingen en maatregelen zijn ingewikkeld. Wij vinden het belangrijk dat er een integrale oplossing komt. We hebben een verkeerskundig adviesbureau in januari 2022 de opdracht gegeven om een ontwerp inclusief een planning en begroting te maken en dit af te stemmen met alle belanghebbenden. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek maken we een plan voor de korte en lange termijn.Het plan wordt vervolgens aan de gemeenteraad aangeboden. Zij nemen hierover uiteindelijk het besluit en stellen het budget beschikbaar.

 

 

Resultaten enquête verkeersveiligheidsonderzoek Hoge Rijndijk

In februari 2022 is er een verkeersveiligheidsonderzoek Hoge Rijndijk geweest in de vorm van een online enquête. De enquête is door 267 bewoners ingevuld, bedankt daarvoor. Graag informeren wij u over de resultaten van de enquête.  

Resultaten en conclusie enquête verkeersveiligheidsonderzoek

De resultaten uit de enquête laten zien dat vrijwel het gehele traject van de Hoge Rijndijk als verkeersonveilig wordt ervaren. Daarnaast zijn er een aantal kruispunten / rotondes waar grotere concentraties van prikkers zijn geplaatst. Dat betekent dat deze punten als verkeersonveilig worden gezien door de respondenten. Uit het onderzoek blijkt dat de oorzaak van de verkeersonveiligheid een combinatie is van verkeersgedrag en de weginrichting. Het gevaarlijke rijgedrag kan een gevolg zijn van de onduidelijke weginrichting.

De verkeersonveiligheid bestaat volgens de respondenten vooral uit hardrijden, het negeren van de verkeersregels en het negeren van oversteekplaatsen. De veroorzakers van deze onveilige situaties zijn vooral personenauto’s, vrachtauto’s en landbouwverkeer. Uit het onderzoek blijkt dat de gedupeerden in de meeste gevallen fietsers en voetgangers zijn.

Plannen voor de lange en korte termijn

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek maken we een plan voor de korte en lange termijn. Aan de hand van de resultaten van de enquête en de analyse van eerder uitgevoerde tellingen en metingen stellen we een aantal varianten op voor de Hoge Rijndijk. Deze varianten worden opgesteld en beoordeeld door een verkeerskundig adviesbureau in samenspraak met de gemeente. Op basis van deze beoordeling wordt een ontwerpvoorstel gemaakt. 

Het verkeersonderzoek, de  varianten en de onderbouwing voor de gekozen variant zijn uitgewerkt in een aantal dia’s. Deze zijn hier te vinden. Het eerste ontwerp is klaar en op 1 november, tijdens een inloopbijeenkomst in de Eendenkooi, aan bewoners getoond. De tekening is hier te bekijken. Dit ontwerp is ook besproken met gemeente, politie en busmaatschappij. Hieruit zijn diverse aanpassingen en verbeterpunten naar voren gekomen. Ook tijdens de bijeenkomst in de Eendenkooi kwamen diverse suggesties en verzoeken van bewoners naar voren. Alle reacties van bewoners zijn verwerkt in een globaal overzicht, welke u hier op de pagina terugvindt. Met al deze opmerkingen gaat het adviesbureau aan de slag. In het voorjaar van 2023 verwachten we het definitieve schetsontwerp te presenteren op deze website. De vervolgstap is dat er een kostenraming van het totale plan wordt gemaakt en dat wordt gekeken hoe het project is te faseren. Dit zal aan de gemeenteraad worden aangeboden.