Wat is het?

U kunt als inwoner, bedrijf of instelling bij planologische maatregelen schade lijden. Deze schade kan optreden door maatregelen of besluiten welke zijn genomen door de gemeente dan wel door de provincie Zuid  Holland.
Als u vindt dat u wordt benadeeld door planologische maatregelen, neemt u dan contact op met de gemeente.

Hoe werkt het?

Schade kan bestaan uit inkomensderving of vermindering van de waarde van een onroerende zaak:

 • Er is sprake van inkomensderving als uw onderneming minder inkomsten heeft door het plan.
 • Er is sprake van vermindering van de waarde van een onroerende zaak als uw huis of ander pand minder waard wordt.

Tegemoetkoming voor de schade

U krijgt een tegemoetkoming als de schade niet redelijkerwijs voor uw rekening behoort te blijven, of niet op een andere manier is verzekerd. Niet in alle gevallen krijgt u een tegemoetkoming:

 • Is er sprake van inkomensderving? Het bedrag aan schade dat niet hoger is dan 2% van uw inkomen onmiddellijk voor het ontstaan van de schade, blijft dan voor uw eigen rekening.
 • Is er sprake van waardevermindering van een onroerende zaak (zoals een huis)? Het bedrag aan schade dat niet hoger is dan 2% van de waarde van de onroerende zaak op het moment dat de schade ontstond, blijft dan voor uw eigen rekening.

Aanvragen

Wat moet ik doen?

Vindt u dat u wordt benadeeld door planologische maatregelen, dien dan een verzoek tot tegemoetkoming in bij de gemeente.

Uw verzoek tot tegemoetkoming voor planschade moet u indienen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan dat de schade heeft veroorzaakt definitief is.

Indien de aanvraag betrekking heeft op een besluit van de provincie zal de gemeente uw aanvraag onverwijld doorsturen naar Gedeputeerde Staten en u hiervan een bericht zenden.

Wat heb ik nodig?

Ingevuld aanvraagformulier tegemoetkoming in planschade met daarop onder andere:

 1. Een schriftelijke opgaaf van de reden waarom u meent voor een tegemoetkoming in aanmerking te  komen.
 2. Alle relevante schriftelijke bewijzen en/of foto's ter ondersteuning van claim, waaronder een kopie van het eigendomsbewijs of het contract inzake economische overdracht van het betrokken object.

Geef in uw verzoek om tegemoetkoming in de schade in ieder geval de volgende gegevens:

 • Door welke ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan).
 • Een omschrijving van de schade.
 • Een motivatie en onderbouwing van de hoogte van de tegemoetkoming die u vraagt. Een taxateur kan u daarbij helpen.
 • Gaat het om schade aan een onroerende zaak, vermeldt dan gegevens over de locatie waar u schade hebt geleden (eventueel met kadastraal nummer).
 • Uw bank- of girorekeningnummer.

Hoe lang duurt het?

De procedure voor vergoeding van de planschade duurt gemiddeld een tot anderhalf jaar. Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u bezwaar en eventueel beroep aantekenen. Dan kan de procedure in het uiterste geval 5 jaar duren.