Velden met een * zijn verplicht.

(artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening; artikel 6.1.2.2 Besluit ruimtelijke ordening)
Toelichting:
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft in artikel 6.1 aan dat degene die schade lijdt of zal
lijden (in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een
onroerende zaak) als gevolg van een planologisch besluit (bijvoorbeeld een bepaling van
een bestemmingsplan, een projectbesluit of een ontheffing) een tegemoetkoming in de
schade kan vragen.
Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Dit aanvraagformulier dient tot het doen van een dergelijke aanvraag.
Bij voorbaat wijst het college de aanvrager erop dat voor het behandelen van de aanvraag
een recht van € 300,-- verschuldigd is. De gang van zaken is als volgt. De aanvrager dient
het aanvraagformulier bij het college in, waarna hij of zij een bevestiging van ontvangst krijgt met de mededeling dat het verschuldigde bedrag binnen vier weken na de dag van
verzending van deze ontvangstbevestiging op de rekening van de gemeente dan wel op een aangegeven plaats moet zijn gestort.

Gegevens van aanvrager
Eventuele mede-eigenaar
Eventuele gemachtigde
Overzicht