Vrijdag 5 april publiceerde de gemeente Zoeterwoude de resultaten van een enquête onder inwoners van Zoeterwoude over de opwek van duurzame energie in de gemeente. Bijna 900 bewoners deden mee: jongeren en ouderen verspreid over de hele gemeente. Uit dit onderzoek blijkt dat veel inwoners van Zoeterwoude een grote ambitie voor het opwekken van duurzame energie ondersteunen. Bijna alle bewoners vinden zonnepanelen op daken van bedrijven plaatsen een goede aanpak, maar de meningen over windmolens en zonnevelden zijn verdeeld.

In december 2023 hield onderzoeksbureau Populytics in opdracht van gemeente Zoeterwoude de online enquête onder inwoners over grootschalige opwek van duurzame energie via windmolens, zonnevelden en zonnepanelen op daken van bedrijven. Alle bewoners van de gemeente van 16 jaar en ouder werden uitgenodigd via een brief. 


De uitkomsten van het onderzoek zijn representatief

De resultaten weerspiegelen in hoge mate wat bewoners van de gemeente vinden over de mogelijkheden voor grootschalige opwek via windmolens, zonnevelden en zonnepanelen op daken van bedrijven. Onder inwoners zien we diverse zienswijzen op het onderwerp. Een meerderheid (7 op de 10 bewoners) adviseert de gemeente om één of meer windmolens te bouwen. Ook een meerderheid (bijna 6 op de 10 bewoners) adviseert om minstens één zonneveld te bouwen. Zo’n 3 op de 10 inwoners is tegen meer windmolens in Zoeterwoude en zo’n 4 op de 10 inwoners kiest niet voor zonnevelden. Veel bewoners willen enerzijds graag (tenminste) de binnen de gemeente benodigde elektriciteit ook binnen de gemeente duurzaam opwekken. Veel bewoners kiezen anderzijds slechts enkele van de gegeven opties om duurzame energie op te wekken. Bewoners maken zich vooral zorgen over overlast door windmolens voor mensen en dieren.

Wensen en behoeften inwoners en lokale bedrijven

De gemeenteraad zal uiteindelijk een besluit nemen over de uitbreiding van grootschalige energieopwekking. Hiervoor verzamelt de gemeente zoveel mogelijk informatie over de ruimtelijke mogelijkheden, de wensen van de inwoners en de behoeften van lokale bedrijven. Daarom zijn er in het verleden al bijeenkomsten georganiseerd, is de enquête gehouden  en wordt er half april weer een bijeenkomst georganiseerd. Voor deze bijeenkomst zijn onder andere bedrijven en een veertigtal inwoners van Zoeterwoude persoonlijk uitgenodigd.

Regionale Energie Strategie 

De gemeente Zoeterwoude maakt onderdeel uit van de Regionale Energie Strategie (RES) van Holland Rijnland. De gemeente Zoeterwoude heeft daarom een opdracht om binnen de gemeente meer duurzame energie op te wekken, zowel kleinschalig als grootschalig. Binnen de gemeente staan al zes windmolens: twee langs de A4 (Watergeuzen) en vier langs de N11 (bij Heineken). De gemeente onderzoekt nu in hoeverre ze de opwek van wind- en zonne-energie kunnen uitbreiden, zodat in Zoeterwoude steeds minder fossiele energie gebruikt hoeft te worden. De behoefte aan uitbreiding, levert ook veel vragen op. De gemeente wil een beleidskader ontwikkelen met hierin de regels waaraan nieuwe wind- en zonne-energieprojecten moeten voldoen en waar die mogelijk zijn in de gemeente.