Programmabegroting

Elk jaar wordt een begroting voor het volgende jaar opgesteld. Ook wordt gekeken naar de drie daaropvolgende jaren. De begroting is onderverdeeld in programma's. Bijvoorbeeld het programma 'Openbare orde en Veiligheid' en het programma 'Onderwijs'. In de begroting staat per programma wat de plannen zijn voor de komende vier jaar en hoeveel geld die plannen kosten.

Voor- en najaarsnota's

De voor- en najaarsnota's (de bestuursrapportages) zijn onderdeel van de planning en control cyclus.

Na vier maanden en na acht maanden in het begrotingsjaar doet het college van Burgemeester en Wethouders verslag aan de gemeenteraad over de uitvoering van de begroting. Op het niveau van raadsprogramma’s wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en waar dat nodig is wordt de gemeenteraad gevraagd hierover besluiten te nemen.

De voorjaarsnota en de najaarsnota volgen op de begroting in een jaar en lopen voor op de eindverantwoording via de jaarrekening.

Programmajaarrekening

De jaarrekening wordt tijdens de raadsvergadering in het Open Huis door de gemeenteraad vastgesteld.