Programmabegroting

Elk jaar wordt een begroting voor het volgende jaar opgesteld. Ook wordt gekeken naar de drie daaropvolgende jaren. De begroting is onderverdeeld in programma's. Bijvoorbeeld de programma's 'Openbare orde en Veiligheid', 'Wonen en Ruimte' en 'Samenleving'.

De plannen en investeringen voor 2024 voor de gemeente Zoeterwoude zijn bekend. Hieronder zowel de begroting als de samenvatting als pdf-document.

Voor- en najaarsnota's

De voor- en najaarsnota's (de bestuursrapportages) zijn onderdeel van de planning en control cyclus.

Na vier maanden en na acht maanden in het begrotingsjaar doet het college van Burgemeester en Wethouders verslag aan de gemeenteraad over de uitvoering van de begroting. Op het niveau van raadsprogramma’s wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en waar dat nodig is wordt de gemeenteraad gevraagd hierover besluiten te nemen.

De voorjaarsnota en de najaarsnota volgen op de begroting in een jaar en lopen voor op de eindverantwoording via de jaarrekening.

Programmajaarrekening

De jaarrekening wordt tijdens de raadsvergadering in het Open Huis door de gemeenteraad vastgesteld.