De Cliëntenraad Participatiewet geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de belangen van de uitkeringsgerechtigden, het beleid en de uitvoering van de Participatiewet en het overige beleid op het gebied van sociale zaken.

Samenstelling

De cliëntenraad bestaat uit de volgende leden: