De adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De adviesraad is als gesprekspartner van de gemeente nauw betrokken bij de plannen van de gemeente.

Samenstelling

De adviesraad bestaat uit de volgende leden:
• De heer K. Bakx, voorzitter
• Mevrouw M. Vollebregt, secretaris
• Mevrouw I. de Wit, lid
• Mevrouw M. Houdijk, lid
• De heer B. Hartlooper, lid