De Jongerenadviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies als het gaat om het jeugdbeleid van de gemeente.
Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen

  • Recreatie en vrijetijdsbesteding voor jongeren, o.a. sport, ontmoetingsplekken en speelgelegenheden (zoals skatepark, jeugdhonk, trapveldjes)
  • Activiteiten en voorzieningen voor de jeugd die er nog niet zijn, maar wel moeten komen
  • Aanpak van knelpunten met de jeugd in de openbare ruimte, is er overlast op een bepaalde plek en hoe pakken we dat aan?
  • Sociaal culturele activiteiten voor jongeren

De JAR kan een werkgroep instellen om een bepaald onderwerp verder uit te diepen.
De JAR wil weten wat de Zoeterwoudse jeugd wil. De deelnemers komen immers op voor de belangen van de gehele Zoeterwoudse jeugd, zodat er bij (nieuwe) activiteiten voor de jeugd rekening wordt gehouden met hun voorkeuren en wensen. De JAR treedt op als contactpersoon namens de jongeren.
De JAR wil jongeren stimuleren mee te doen aan overleg over onderwerpen die voor jongeren binnen de gemeente belangrijk zijn. De deelnemers zorgen ervoor dat er overleg plaatsvindt tussen jongeren en anderen die met dezelfde onderwerpen te maken hebben door middel van een platformfunctie. Zij onderhouden hiervoor contact met de Zoeterwoudse jongeren van 11 tot 19 jaar via scholen, bibliotheken, Utopia, De Eendenkooi, Ons Huis, kerken, sportverenigingen, scouting en andere verenigingen en instellingen die met de jeugd te maken hebben.

Bereikbaarheid

Via onderstaand formulier kan je contact opnemen met de jongerenadviesraad.

Jongerencompliment

Het Jongerencompliment is bedoeld voor jongeren die zich op een bijzondere manier belangeloos voor de gemeenschap inzetten. Behalve een blijk van waardering, is het Jongerencompliment ook een stimulans voor de genomineerden en andere jongeren om met het goede werk door te gaan.

Het Jongerencompliment bestaat uit een “lintje” en een oorkonde en wordt sinds 2013 in principe jaarlijks uitgereikt. De uitreiking vindt plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.
Om in aanmerking te kunnen komen voor het Jongerencompliment gelden de volgende voorwaarden:

  • Kandidaten zijn maximaal 21 jaar oud op het moment van toekenning van het compliment.
  • Kandidaten wonen in de gemeente Zoeterwoude of hebben gedurende de periode waarvoor zij genomineerd worden in Zoeterwoude gewoond.
  • Kandidaten die zich lange tijd belangeloos inzetten/ingezet hebben voor anderen (bijvoorbeeld jongeren die zich inzetten voor een vereniging, maar ook kinderen die de buurt schoon houden, of jongeren die de zorg voor familieleden (mantelzorg) op zich nemen).
  • Kandidaten die belangeloos een bijzondere, eenmalige prestatie met maatschappelijke betekenis geleverd hebben (denk hierbij aan kinderen die een inzamelingsactie voor het goede doel hebben georganiseerd of een heldendaad (waardoor ongelukken met mensen of dieren zijn voorkomen of beperkt zijn gebleven).

Kandidaten die een bijzondere sportprestatie hebben geleverd, komen niet in aanmerking voor het Jongerencompliment. Hiervoor bestaat de Sportprijs van het Jaar.

Procedure

Aan het Jongerencompliment gaat een officiële aanmelding vooraf. Hiervoor moet het aanmeldformulier Jongerencompliment gebruikt worden. Minimaal drie personen moeten de aanmelding ondersteunen, waarvan één persoon een meerderjarige moet zijn die geen familie is van de kandidaat.
Uit de aanmeldingen worden de drie beste, meest bijzondere, kandidaten geselecteerd door de portefeuillehouder Jeugd (burgemeester Van Trigt) en de beleidsmedewerker jeugd. Zij bepalen vervolgens wie het Jongerencompliment ontvangt en welke twee andere kandidaten een eervolle vermelding krijgen.