Let op: Bezwaar maken tegen een aanslag gemeentelijke belastingen of de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning doet u rechtstreeks bij BSGR belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Bezwaar indienen

U kunt uw bezwaar per brief indienen. U schrijft een brief met de volgende onderdelen:

  • uw naam en adres
  • datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • waarom u daartegen bezwaar maakt
  • uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift per post naar de gemeente of geef het af op het gemeentehuis. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verstuurd, kunnen we niet accepteren.

Gemeente Zoeterwoude
Postbus 34
2380 AA Zoeterwoude

Na het indienen van uw bezwaar

  • Uw bezwaarschrift wordt behandeld door het team Juridische Zaken. Een hoorcommissie kan u uitnodigen om uw bezwaar toe te lichten.
  • Het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft waartegen u bezwaar heeft gemaakt ontvangt een advies over uw bezwaar.
  • Het bestuursorgaan neemt een besluit over uw bezwaar.
  • U krijgt een brief met het besluit over uw bezwaar. Dit gebeurt meestal binnen 12 weken na het indienen.

Uitvoering besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar heeft gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Dit is afhankelijk van het soort zaak. De rechter kan bepalen dat u het geld terugkrijgt als u in het gelijk wordt gesteld.

In beroep gaan

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? En heeft u geen gelijk gekregen? Of kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? Dan kunt u tegen dit besluit in beroep gaan bij de rechtbank Den Haag. Dit moet meestal binnen 6 weken.