De Omgevingswet, die volgens de huidige planning in 2023 in werking treedt, bepaalt dat elke gemeente één omgevingsplan heeft met daarin alle regels over de fysieke leefomgeving. Wij zijn begonnen met een pilot omgevingsplan en hebben er voor gekozen om deze te maken voor het landelijk gebied. Het platteland in Nederland verandert namelijk en ook in Zoeterwoude zal het landelijk gebied er over 25 jaar anders uitzien. Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol en de vraag naar bijvoorbeeld windturbines en zonnepanelen neemt toe. Ook agrariërs bereiden zich ook voor op veranderingen in hun sector de komende jaren. Tegelijkertijd ontstaan er ook lokale initiatieven van ondernemers en inwoners.

Het belang van een divers recreatieaanbod neemt toe. Maar het is ook belangrijk dat de natuur hersteld en beschermd wordt. Ondertussen hebben we te maken met bodemdaling en zowel wateroverlast als droogte. En Zoeterwoude wil wel een agrarische gemeente blijven. De belangen van al die functies kunnen botsen. Hoe gaan we hiermee om? En welke rol kunnen inwoners, bedrijven en de gemeente hierbij spelen?

In het omgevingsplan komen zowel regels over ruimtelijke ordening, veiligheid, gezondheid en milieu etc. Omdat wij ook de inwoners, ondernemers en overige gebruikers van het landelijk gebied willen betrekken bij het maken van het omgevingsplan hebben wij een aantal inloopmomenten georganiseerd en zijn wij met belangenverenigingen/-organisaties en overheidsinstellingen in overleg getreden en hebben we een debatavond gehouden.

Adviesbureau Rho helpt ons bij het maken van het omgevingsplan voor het landelijk gebied. De verzamelde informatie wordt nu vertaald naar de (juridische) regels van een omgevingsplan. Het is daarbij ook mogelijk dat we over bepaalde onderwerpen juist geen regels meer opnemen. Want onze bedoeling is om alleen regels op te nemen als dat echt nodig is. Het maken van het omgevingsplan neemt veel tijd in beslag. Dat komt omdat over veel onderwerpen regels gemaakt moeten worden, en omdat het omgevingsplan moet voldoen aan digitale eisen van de rijksoverheid.

Wij willen alle belanghebbenden (inwoners, bedrijven, belangenorganisatie, etc.) blijven betrekken bij het opstellen van het omgevingsplan. Wij  verwachten in 2023 een concept van het omgevingsplan te kunnen laten zien. Dat is dan een eerste versie van het plan. Wij gaan daarover dan weer graag met onze inwoners in gesprek.