maandag 22 januari 2024
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingNormenkader Zoeterwoude 2023

De raad van de gemeente Zoeterwoude,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2023;

 

gelet op de artikelen 212 en 213 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  het Plan van aanpak rechtmatigheidsverantwoording college Jaarrekening 2023 voor kennisgeving aan te nemen;

 • 2.

  het Verbijzonderde Interne Controleplan 2023 Zoeterwoude voor kennisgeving aan te nemen;

 • 3.

  het Normenkader Zoeterwoude 2023 vast te stellen;

 • 4.

  de Financiële Verordening Zoeterwoude 2023 inclusief de bijlage voor afschrijvingstermijnen vast te stellen en gelijktijdig de Financiële Verordening Zoeterwoude 2018 in te trekken;

 • 5.

  de Controleverordening Zoeterwoude 2023 vast te stellen en gelijktijdig de Controleverordening Zoeterwoude 2011 in te trekken;

 • 6.

  het Controleprotocol Zoeterwoude 2023 vast te stellen.

Gemeentebrede processen

Proces

Op het procesvan toepassing zijndewet- en regelgeving

Algemeen

 • Extern:

  • -

   Grondwet

  • -

   Burgerlijk Wetboek

  • -

   Gemeentewet

  • -

   Besluit Begroting en Verantwoording

  • -

   Kadernota rechtmatigheid

  • -

   Controleprotocol

  • -

   Algemene wet bestuursrecht

  • -

   Wet Markt en overheid

  • -

   Regels Europese staatssteun

  • -

   Wet Gemeenschappelijke regelingen

  • -

   Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

  • -

   Wet Open Overheid

  • -

   Wet Elektronische Publicatie

  • -

   Besluit Digitaal Toegankelijke Overheid

  • -

   Single Digital Gateway

  • -

   Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door openbaar bestuur

  • -

   Verordening processtappen integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers

  • -

    

Investeringen

 • Extern:

  • -

   Geen specifieke regelgeving

 • Intern:

  • -

   Financiële verordening gemeente Zoeterwoude

  • -

   Algemeen bevoegdhedenbesluit Zoeterwoude 2022

  • -

   Nota afschrijvingenbeleid

Financieel

 • Extern:

  • -

   Regeling schatkistbankieren decentrale overheden

  • -

   Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden

Begroting en budgetbeheer

 • Extern:

  • -

   Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden

  • -

   Regeling vaststelling kengetallen in begroting en jaarverslag provincies en gemeenten

 • Intern:

  • -

   Financiële verordening gemeente Zoeterwoude

  • -

   Jaarplan Planning en Controlcyclus

  • -

   Algemeen bevoegdhedenbesluit Zoeterwoude 2022

  • -

   Budgethoudersregeling Zoeterwoude 2022

  • -

   Begroting 2023

Jaarrekening

 • Extern:

  • -

   Wet Normering Topinkomens

  • -

   Evaluatiewet WNT

  • -

   Wet Houdbare overheidsfinanciën

 

Proces

Op het procesvan toepassing zijndewet- en regelgeving

  • -

   Wet Financiering decentrale overheden

  • -

   Europese regels staatsteun

  • -

   Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden

  • -

   Regeling schatkistbankieren decentrale overheden

  • -

   Invorderingswet

 • Intern:

  • -

   Financiële verordening gemeenteZoeterwoude

  • -

   Controleverordening gemeente Zoeterwoude

  • -

   Controle protocol

  • -

   Treasurystatuut

  • -

   M&O beleid Tozo regeling

  • -

   Jaarplan Planning en Controlcyclus

Personeel

 • Extern:

  • -

   Ambtenarenwet 

  • -

   Fiscale wetgeving

  • -

   Sociale verzekeringswetten

  • -

   Pensioenwetgeving

  • -

   Algemene wet bestuursrecht

  • -

   CAO Gemeenten

  • -

   Wet arbeid en zorg

  • -

   Burgerlijk wetboek

  • -

   Wet Bibob

  • -

   Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

  • -

   Rechtspositiebesluit burgemeesters

  • -

   Rechtspositiebesluit wethouders

  • -

   Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

  • -

   Wet op de ondernemingsraden

 • Intern:

  • -

   Delegatiebesluit uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Zoeterwoude

  • -

   Arbeidsvoorwaardenregeling Zoeterwoude

  • -

   Regeling Kinderopvang Zoeterwoude

Verplichtingen

 • Extern:

  • -

   Geen specifieke regelgeving

 • Intern:

  • -

   Algemeen bevoegdhedenbesluit Zoeterwoude 2022

Aanbestedingen

 • Extern:

  • -

   Europese aanbestedingsrichtlijnen

  • -

   Aanbestedingswet

  • -

   Aanbestedingsregelement werken

  • -

   Drempelwaarden Europees aanbesteden

  • -

   Regionaal aanbestedingsbeleid

  • -

   Mededingingswet

  • -

   Gids proportionaliteit

 • Intern:

  • -

   Algemeen bevoegdhedenbesluit Zoeterwoude 2022

BTW / Vpb

 • Extern:

  • -

   Wet op de omzetbelasting 1968

  • -

   Wet op hetBTW compensatiefonds

  • -

   Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

 • Intern:

  • -

   Geen specifieke regelgeving

 

Proces

Op het procesvan toepassing zijndewet- en regelgeving

Documentaire informatie- voorziening

 • Extern:

  • -

   Archiefwet

Afdelingsspecifieke processen

Proces

Op het procesvan toepassing zijndewet- en regelgeving

Verhuur panden (Ruimtelijke Ontwikkeling)

 • Extern:

  • -

   Geen specifieke regelgeving

 • Intern

  • -

   Algemeen bevoegdhedenbesluit Zoeterwoude 2022

Verwerving en verkoop van gronden (Ruimtelijke Ontwikkeling)

 • Extern:

  • -

   Geen specifieke regelgeving

 • Intern:

  • -

   Nota grondbeleid

  • -

   Algemeen bevoegdhedenbesluit Zoeterwoude 2022

Grondexploitatie + Financiële overzichten projecten

 • Extern:

  • -

   Geen specifieke regelgeving

 • Intern:

  • -

   Nota grondbeleid 2022

Omgevingsvergunningen (Ruimtelijke Ontwikkeling)

 • Extern:

  • -

   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO);

  • -

   Woningwet

  • -

   Wet Bibob

 • Intern:

  • -

   Legesverordening 2023

Belastingen, rechtenen leges

 • Extern:

  • -

   Wet BIZ (bedrijveninvesteringszone)

  • -

   Wet basisregistratie adressen en gebouwen

 • Intern:

  • -

   Legesverordening 2023

  • -

   Verordening Onroerendezaakbelastingen

  • -

   Verordening Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht

  • -

   Verordening Rioolheffing

  • -

   Verordening liggeld

  • -

   Verordening lijkbezorgingsrechten

  • -

   Verordening marktgeld

  • -

   Verordening tot vaststelling van de Tarieventabel belastingen en rechten 2023

  • -

   Verordening tot vaststelling van de Tarieventabel leges 2023

  • -

   Verordening BIZ

  • -

   Algemene Plaatselijke Verordening

Burgerlijke standen afgifte documenten (Samenleving)

 • Extern:

  • -

   Wet basisregistratie personen

  • -

   Paspoortwet

  • -

   Wet rechten burgerlijke stand

 

Proces

Op het procesvan toepassing zijndewet- en regelgeving

 • Intern:

  • -

   Algemeen bevoegdhedenbesluit Zoeterwoude 2022

Verhuren accommodaties (Samenleving)

 • Extern:

  • -

   Geen specifieke regelgeving

 • Intern:

  • -

   Algemeen bevoegdhedenbesluit Zoeterwoude 2022

Leerlingenvervoer (Samenleving)

 • Extern:

  • -

   Wet op het primair onderwijs

  • -

   Wet op hetvoortgezet onderwijs

  • -

   Wet op de inkomstenbelasting

 • Intern:

  • -

   Verordening Leerlingenvervoer gemeente Zoeterwoude

WMO(Samenleving)8

 • Extern:

  • -

   Wet Maatschappelijke Ondersteuning

  • -

   Uitvoeringsbesluit Wmo

 • Intern:

  • -

   Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning

  • -

   Algemeen bevoegdhedenbesluit Zoeterwoude 2022

  • -

   Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2023

Subsidies (Samenleving)

 • Extern:

  • -

   Geen specifieke regelgeving

 • Intern:

  • -

   Algemene Subsidie Verordening

  • -

   Algemeen bevoegdhedenbesluit Zoeterwoude 2022

Kinderopvang (Samenleving)

 • Extern:

  • -

   Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen

 • Intern:

  • -

   Verordening Kinderopvang Zoeterwoude

  • -

   Verordening Wet Kinderopvang

WWB

incl. IOAW/ IOAZ / BBZ / BB / Inkomensdeel / werkdeel / IIT (Samenleving)

 • Extern:

  Wetten:

  • -

   Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

  • -

   Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

  • -

   Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI)

  • -

   Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (art. 18 Participatiewet)

  • -

   Participatiewet

  • -

   Wet inburgering

  • -

   Wet Individuele studietoeslag

 

Proces

Op het procesvan toepassing zijndewet- en regelgeving

Regelingen:

 • -

  Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004

 • -

  Regeling bijstandverlening aan zelfstandigen in het buitenland

 • -

  Regeling financiering en verantwoording Ioaw,Ioaz en Bbz 2004

 • -

  Regeling statistiek WWB,IOAW, IOAZ en Bbz 2013

 • -

  Regeling SUWI

 • -

  Regeling terugvordering geringe bedragen

 • -

  Regeling uitkeringen gemeenten Bbz voor het uitvoeringsjaar 2012 en volgende

 • -

  Regeling vermogenswaardering Ioaz

 • -

  Regeling WWB, IOAWen IOAZ

 • -

  MAU (meerjarige aanvullende uitkering)

 • -

  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 1 t/m 5

 • -

  Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

 • -

  Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

 • -

  Specifieke uitkering bekostiging toeslagenaffaire

 • -

  Regeling opvang ontheemden Oekraïne

 • -

  Beleidsregels Individuele inkomenstoeslag

 • -

  Beleidsregels studietoeslag

 • -

  Beleidsregeling Wet Inburgering

 • -

  Beleidsregels opstapsubsidie

 • -

  Beleidsregels jobcoaching

Besluiten:

 • -

  Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

 • -

  Inkomensbesluit volksverzekeringen en sociale voorzieningen

 • -

  Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998 (artikel 3 lid 4 sub d WWB)

Intern:

 • -

  Toeslagenverordening Participatiewet

 • -

  Reïntegratieverordening Participatiewet

 • -

  Afstemmingsverordening Participatiewet

 • -

  Fraudeverordening Hoogwaardig Handhaven Participatiewet

 • -

  Verordening persoonsgebonden budgetWSW

 • -

  Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet

 • -

  Verordening Kwijtschelding

 • -

  Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen

 • -

  Verordening tegenprestatie Participatiewet

 • -

  Notitie Oekraïense vluchtelingen

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 26 oktober 2023,

De griffier,

G.J. Buijs

De voorzitter,

F.Q.A. van Trigt