Jeugdhulp is begeleiding en zorg voor jeugdigen met een beperking, (geestelijke) gezondheidszorg, gesloten jeugdhulp, uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. In het filmpje Jeugdgezondheid een zorg minder wordt informatie gegeven over het werkveld van jeugdgezondheidszorg.

Vertrouwenspersoon jeugd Zoeterwoude

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van gemeenten, van wijk- of jeugdteams of van Centra voor Jeugd & Gezin (CJ&G).

Voor inwoners van Zoeterwoude die te maken hebben met jeugdhulp, levert AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg) de onafhankelijke vertrouwenspersonen.

  • Telefoonnummer 088-5551000
  • E-mailadres info@akj.nl
  • Website www.akj.nl

Jeugdteam

Bij de medewerkers van het jeugdteam kun je terecht voor specialistische (jeugd)hulp. Je kunt voor meer informatie en aanmelding terecht op de website van Jeugdteams Leidse Regio. Ook jongeren kunnen bij dit team terecht.

Veilig Thuis (AMHK)

Maakt u zich zorgen over een kind of kent u een gezin waar huiselijk geweld plaatsvindt? Dan meldt u dit bij 'Veilig Thuis'. Dat is de officiële naam van het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK)van de gemeente.

Bij Veilig Thuis kunt u ook advies krijgen als u kindermishandeling of huiselijk geweld vermoedt.

Veilig Thuis heeft de volgende taken:

  • meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • advies en informatie geven bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • onderzoek of er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld
  • hulpverlening inschakelen als dat nodig is
  • politie of de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen
  • de persoon die een melding doet informeren wat er met de melding gedaan is

Wat moet ik doen?

U gaat naar Veilig Thuis Hollands Midden. Daar doet u uw melding of vraagt u om advies. Veilig Thuis is 24 uur per dag gratis bereikbaar op tel. 0800-2000.

Dyslexiezorg

De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED) - vergoede dyslexiezorg - valt met ingang van 1 januari 2015 onder de Jeugdwet in plaats van de zorgverzekeringswet.

Ernstig enkelvoudige dyslexie

Ernstig betekent concreet dat een leerling op het gebied van technisch lezen langdurig (dat is minimaal 3 achtereenvolgende meetmomenten) behoort tot de laagste 10% leerlingen (=E-score), of op het gebied spelling drie achtereenvolgende meetmomenten tot deze groep behoort in combinatie met D-scores voor technisch lezen. Het wil in dit geval zeggen dat de dyslexie in ernstige mate belemmerend is voor het volgen van onderwijs, passend bij de cognitie van de leerling.

Enkelvoudig betekent dat er naast dyslexie geen GGZ-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen zijn die belemmerend zijn voor dyslexieonderzoek en/of dyslexiebehandeling.

EED-zorg

Als de school een ernstig vermoeden van dyslexie heeft en de criteria van achterstand en hardnekkigheid kan onderbouwen, kan de school de leerling voordragen voor EED-zorg.

De EED-aanbieder bepaalt met behulp van het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling of de voordracht voldoet aan de gestelde criteria. Indien dit het geval is, zal de aanbieder overgaan tot diagnostiek en indien van toepassing tot behandeling van de leerling. 

Tijdens het behandeltraject is er overleg over de voortgang tussen school, ouders en zorgaanbieder.