Sportakkoord Zoeterwoude

In de zomer van 2018 werd het Nationaal Sportakkoord gesloten. Dit is een akkoord tussen de minister van Sport, vertegenwoordigers van NOC*NSF, de sportbonden, organisaties van gemeenten en provincies en tal van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het doel is om samen de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. Dat lukt alleen als daar lokaal uitvoering aan wordt gegeven. Daarom is ook gewerkt aan een lokaal sportakkoord voor Zoeterwoude, in het verlengde van het landelijke akkoord.

Het lokale sportakkoord kwam met hulp van een sportformateur tot stand. De inhoud komt volledig vanuit de betrokken partijen in Zoeterwoude. De volgende vier thema’s staan centraal:

  1. Inclusief sporten en bewegen
  2. Toekomstbestendige sportaanbieders
  3. Duurzame sportinfrastructuur
  4. Van jongs af aan vaardig in bewegen

Ambities

Bij alle vier thema’s zijn algemene ambities beschreven. Deze schetsen de richting en de redenen waarom we dit thema zo belangrijk vinden met elkaar.

Acties

Wat we doen om deze algemene ambities te bereiken is uitgewerkt in concrete acties. Dit is bedoeld om niet in papierwerk te blijven hangen. We gaan echt aan de slag met elkaar.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat centraal. Onze inzet richt zich erop het sporten en bewegen in Zoeterwoude voor langere termijn te verbeteren. Alles met een blik op de langere termijn dus. 

Kernteam

Het sportakkoord is van alle partijen die het sportakkoord ondertekenen of nog gaan ondertekenen. Het blijft een dynamisch akkoord. De ondertekenaars van het akkoord zijn ook verantwoordelijk voor de diverse acties. Voor zoveel als mogelijk zijn partijen benoemd die van belang zijn bij de betreffende acties. Om de voortgang te bewaken formeren we een kernteam vanuit de betrokken partijen.

Combinatiefunctionaris

Gedurende de totstandkoming van het sportakkoord is vanuit de sportaanbieders regelmatig de oproep gedaan om een combinatiefunctionaris als aanjager van het sportakkoord aan te stellen. Aan die oproep is door de gemeente gehoor geheven. Per 1 mei 2020 is Jorrit Smit (info@jorritsmit.nl) aangesteld als combinatiefunctionaris. Het kernteam en de combinatiefunctionaris bewaken samen de voortgang en helpen partijen bij het in gang zetten van de beschreven acties.

Financiering

De komende drie jaar (t/m 2022) is €10.000 per jaar beschikbaar voor het sportakkoord. In het sportakkoord is hier een globale verdeling voor opgenomen. De precieze begroting maken we nadat de aanvoerders zich hierover hebben kunnen uitspreken.