Ouders met schoolgaande kinderen zorgen, normaal gezien, zelf voor het halen en brengen van hun kind/kinderen. Meestal levert dat geen problemen op omdat het kind zelfstandig of onder begeleiding naar school gaat. Er zijn situaties waarin dat niet mogelijk is en ander vervoer nodig is. Bijvoorbeeld omdat een kind een handicap heeft of omdat de speciale school op grotere afstand van de woning ligt. U kunt dan eventueel in aanmerking komen voor leerlingenvervoer of een bijdrage in de reiskosten.

Aanvragen leerlingenvervoer

Voor leerlingenvervoer komen de leerlingen in aanmerking die onderwijs volgen bij de volgende scholen:

  • scholen voor basisonderwijs: regulier of bijzonder;
  • speciale scholen voor basisonderwijs (sbo);
  • scholen voor speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso): scholen in het kader van de Wet op de Expertisecentra, zoals ZMLK en vso-ZMLK, ZMOK en vso-ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten, meervoudig gehandicapten (mg) en vso-mg;
  • scholen voor voortgezet onderwijs (vo), alleen als er sprake is van structurele handicap: regulier voortgezet onderwijs, exclusief het Leerwegondersteunend onderwijs(LWOO) en het Praktijkonderwijs(PRO).

U moet ieder schooljaar een nieuwe aanvraag indienen. De volledige aanvraag moet voor 1 juni bij ons binnen zijn. Als u later bent dan loopt u het risico dat u zelf moet regelen dat uw kind op school komt totdat uw aanvraag is verwerkt.
U kunt leerlingenvervoer digitaal aanvragen. U heeft daarvoor uw DigiD nodig.

Beoordeling aanvraag

De gemeente kijkt naar de reisafstand die uw kind moet afleggen. De gemeente vergoedt de vervoerskosten van een kind tussen woonadres en de dichtstbijzijnde, voor de leerling toegankelijke, school van de gewenste richting. Vergoeding naar een voor- of naschoolse opvang valt niet onder het leerlingenvervoer. U komt pas in aanmerking voor leerlingenvervoer als de afstand tussen uw huisadres en de school van uw kind zes kilometer of meer bedraagt.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met de heer Toet. Hij bereikbaar via telefoonnummer 071- 580 63 00 of via f.toet@zoeterwoude.nl.