Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zoeterwoude stelt voor om het aantal wethouders uit te breiden en een nieuwe wethouder te benoemen. Het aantal groeit daarmee van twee naar drie. Het CDA draagt de kandidaat voor vanuit de coalitie. De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering op 19 januari het besluit tot uitbreiding en benoeming.

In het coalitieakkoord “Toekomst vraagt daadkracht” van CDA en VVD werd de mogelijkheid voor uitbreiding van het aantal wethouders al benoemd. Zoeterwoude groeit snel en de gemeente werkt aan het realiseren van de ambities uit het coalitieakkoord. Daarnaast krijgen gemeenten veel extra taken van het Rijk, zoals de decentralisaties in het sociaal domein en de omgevingswet. De organisatie groeit met deze ontwikkelingen mee. Om bestuurlijke slagkracht te behouden stelt het college voor om in te zetten op uitbreiding van het aantal wethouders.