Weidelaan - Papeweg

Welke locatie?

Einde Weidelaan in Zoeterwoude-Dorp.

Bekijk de locatie op de kaart

Wat komt er?

Het voorlopige bouwplan behelst de realisatie van 22 woningen aan de Weidelaan 7 te Zoeterwoude. Hier is nu circa 1 ha glas gesitueerd. De glaslocatie wordt gesaneerd waarna er woningen voor terug komen. Gelijktijdig met de sanering van de glastuinbouwlocatie aan de Weidelaan wordt ook de glastuinbouwlocatie aan de Papeweg, circa 5 ha glas, gesaneerd. Hier komen geen bouwwerken terug.

Globale aanduiding plangebied

Planologische mogelijkheden

De bestemming van het plangebied Weidelaan (en Papeweg) is nu glastuinbouw. Deze bestemming maakt het niet mogelijk hier woningbouw te realiseren. Voor de realisatie van de woningen zal een planologische procedure tot wijziging van de bestemming doorlopen moeten worden.

Omdat in dit plan met de realisatie van woningbouw aan de Weidelaan als tegenprestatie ook de glastuinbouw aan de Papeweg gesaneerd wordt moet ook hier een planologische procedure tot wijziging van de bestemming doorlopen worden. Na de glassanering aan de Papeweg wordt de locatie weer weideland en krijgt het de bijbehorende bestemming AW-NL (Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden).

Duurzaam bouwen en biodiversiteit

In het coalitieakkoord is duurzaamheid een belangrijke speerpunt van de gemeente. Ook landelijk worden de eisen voor duurzaam bouwen steeds verder aangescherpt. Ook in het project Weidelaan - Papeweg wil de gemeente graag haar groene en duurzame imago handen en voeten geven door met de initiatiefnemers afspraken te maken over de mogelijkheden op het gebied van duurzaam bouwen en biodiversiteit in dit project.

Planning 

  • Ondertekening samenwerkingsovereenkomst: naar verwachting 2018

Meer informatie

  • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M.H. Geerling, projectleider gemeente, tel. 071 - 5806300.
  • Contact ontwikkelaar: Granneman B.V. uit Leidschendam, de heer J. Granneman, tel. 071 - 5803333, e-mail jgranneman@grannemanbv.nl