De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Zoeterwoude. In de raad van Zoeterwoude zitten 13 raadsleden. Eens per vier jaar (de laatste keer was maart 2022) zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan wordt de raad, het hoogste bestuursorgaan, door de inwoners gekozen voor een periode van vier jaar.

Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad stelt kaders. Binnen die kaders moeten het college van B&W en de ambtenaren hun werk doen. Dat kunnen financiële kaders zijn: zo stelt de raad jaarlijks de gemeentebegroting vast. Maar de raad stelt ook ruimtelijke kaders vast (een bestemmingsplan of omgevingsplan) of regels voor de uitvoering van beleid (bijvoorbeeld op het gebied van Jeugdzorg). Bovendien controleert de raad of het college van B&W zijn werk doet binnen de afgesproken kaders.

Wie zitten er in de gemeenteraad

In de raad van Zoeterwoude zitten 13 raadsleden, gekozen volksvertegenwoordigers. De raadszetels zijn verdeeld over 4 fracties: Progressief Zoeterwoude 5 zetels, CDA 5 zetels, VVD 2 zetels, Senioren Belangen Zoeterwoude 1 zetel. Om het vele raadswerk aan te kunnen, krijgen de fracties hulp van commissieleden. Zij zijn niet gekozen maar benoemd door de raad. Bekijk hier welke personen deel uit maken van de raad in Zoeterwoude.

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert in principe een keer in de maand in het Open Huis. En dat bestaat uit de volgende onderdelen.

Voorrondes

Vanaf 19:30 uur

Hier bespreekt de raad de politieke actualiteit, stelt vragen aan het college, hoort burgers en bereidt de besluitvorming voor. De meeste gespreksonderwerpen worden door het college van burgemeester en wethouders aangedragen, maar ook raadsleden en - onder bepaalde voorwaarden burgers - kunnen voorstellen doen voor de agenda.

Raadsvergadering

Aan het eind van het Open Huis vindt een raadsvergadering plaats. Tijdens dit overleg neemt de gemeenteraad, soms na een debat, besluiten.

Inspreken

U kunt in de voorronde inspreken. Dit kunt u doen aan het begin van de sessie over het betreffende onderwerp. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord, de maximale inspreektijd is 30 minuten. Tijdens de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken. Als u wilt inspreken, moet u dat uiterlijk woensdag voor het Open Huis vóór 12:00 uur bij de griffier via griffie@zoeterwoude.nl melden. U vermeldt daarbij uw telefoonnummer en het onderwerp.

Let op! Tijdens het Open Huis worden live opnames gemaakt. In het kader van de privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018) zijn wij verplicht om uw expliciete toestemming te vragen voor het gebruik van uw persoonsgegevens (uw naam). Deze toestemming dient schriftelijk gegeven te worden.

De vergaderkalender, vergaderstukken en (live) video-opnames van vergaderingen zijn hier te vinden.

De rekenkamer

De Rekenkamer Zoeterwoude werkt voor de gemeenteraad en de burgers van Zoeterwoude. De Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeente. Doet de gemeente wat ze belooft en levert het ook op wat de bedoeling was? Hierin ondersteunt de Rekenkamer de gemeenteraden bij hun controlerende taak.