Gebiedsvisie Keer-weer is vastgesteld (22-12-2021)

Het college van B&W geeft de opdracht om de Gebiedsvisie Keer-weer verder uit te werken.
Nadat we de laatste reactie op de conceptversie van de Gebiedsvisie Keer-weer op 30 november ontvingen, hebben we gewerkt aan de beantwoording en verwerking van de opmerkingen. Het resultaat presenteerden we afgelopen dinsdag 21 december aan het college.

Zij hebben daarna de Gebiedsvisie Keer-weer vastgesteld en opdracht gegeven om de visie het komende jaar verder uit te werken. 

De gemeenteraad behandelt de gebiedsvisie tijdens de raadsvergadering op 20 januari 2022. Daarna zullen we van start gaan met de vervolgfase. Hierover ontvangt u later meer informatie. 

U vindt de definitieve versie van de Gebiedsvisie Keer-weer, en de antwoorden op binnengekomen vragen, onderaan deze pagina.

Uiterlijk 22 december delen wij een bijgewerkte gebiedsvisie (03-12-2021)

Belanghebbenden konden tussen 10 en 30 november hun reactie geven op de concept gebiedsvisie Keer-weer. We hebben veel reacties ontvangen tijdens de digitale bijeenkomst op 16 november, via de e-mail, telefoon en via persoonlijke gesprekken. Bedankt daarvoor. Om alle reacties te beoordelen en waar mogelijk te verwerken hebben we meer tijd nodig dan we vooraf hadden ingeschat. Wij verwachten uiterlijk 22 december de reacties én de bijgewerkte gebiedsvisie met u te kunnen delen. Heeft u voor die tijd vragen? Neem gerust contact op met onze projectsecretaris Laura Brobbel via 071-580 6300 of l.brobbel@zoeterwoude.nl.

Consultatieronde concept gebiedsvisie Keer-weer gestart (10-11-2021)

Het concept van de gebiedsvisie voor bedrijventerrein Keer-weer is klaar. U vindt deze onderaan deze pagina onder “Informatiebrieven en documenten”. We voeren hierover in de periode 10 tot 30 november gesprekken met belanghebbenden. Ondernemers, pandeigenaren en omwonenden kunnen aangeven wat ze van de conceptvisie vinden.

Na 30 november gaan wij aan de slag met uw reacties
De definitieve gebiedsvisie voor de Keer-weer bieden we daarna aan burgemeester en wethouders en de gemeenteraad aan voor besluitvorming. De gebiedsvisie is straks de basis voor het vervolgonderzoek naar de financiële haalbaarheid van de uitwerking van deze visie. Wij houden u uiteraard hiervan op de hoogte.

Stand van zaken gebiedsvisie Keer-weer (28-09-2021)

Afgelopen maanden werkten we samen aan de gebiedsvisie voor de Keer-weer. Eerder gaven wij aan dat de visie in september klaar is. Met name door de uitgebreide input die we van ondernemers, vastgoedeigenaren en omwonenden hebben gekregen, duurt het wat langer. De conceptversie van de gebiedsvisie is bijna klaar. We verwachten in oktober met deze concept gebiedsvisie het gesprek aan te gaan met alle belanghebbenden.

Terugblik online participatiebijeenkomst 20 mei 2021

Tijdens de participatiebijeenkomst over de visie voor bedrijventerrein Keer-weer op 20 mei spraken zo’n 15 ondernemers, pandeigenaren en omwonenden met elkaar. Fijn om zo online samen te komen en ideeën en (on)mogelijkheden voor de toekomst van het terrein (en de omgeving) uit te wisselen. Wij kijken terug op een inspirerende middag.

De kwaliteiten en knelpunten die we met elkaar in kaart hebben gebracht leest u terug in het document 'Participatiebijeenkomst Keer-weer 20 mei'. Deze is te vinden onderaan deze pagina onder 'Informatiebrieven en Documenten'.

Bureau Stedelijke Planning werkt de gebiedsvisie de komende tijd uit. Na de zomervakantie komen we hierop bij u terug.

We gaan een gebiedsvisie voor bedrijventerrein Keer-weer opstellen (20-04-2021)

In de visie houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen en ambities van ondernemers, pandeigenaren en omwonenden. We willen de buitenruimte aanpakken en mogelijke combinaties van wonen en werken op de Keer-weer bekijken.  De gebiedsvisie moet in september 2021 klaar zijn.

Wat in ieder geval aandacht krijgt in de visie
Op dit moment is al duidelijk dat de volgende punten in ieder geval aan bod komen:

  • Vervanging van het riool en het ophogen van de straat;
  • De verouderde uitstraling van een aantal panden en de openbare ruimte;
  • De mogelijkheid dat ondernemers en eigenaren zich verenigen in een ondernemersvereniging of bedrijveninvesteringszone (BIZ);
  • De ontsluiting naar de woningen tussen Keer-weer en het water (“het Eiland”);
  • De mogelijkheden die de herontwikkeling biedt voor een betere/aantrekkelijkere fietsroute.

Het omliggende gebied nemen we ook in het onderzoek mee
Voor een goede visie op Keer-weer bekijken we niet alleen het bedrijventerrein. We nemen ook ideeën, wensen en ambities van belanghebbenden uit de omgeving mee. Heeft u nu al ideeën, wensen en ambities voor het terrein? Of heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Neem gerust contact op met projectleider Sander de Koster. U bereikt hem via 071-580 6300 of s.de.koster@zoeterwoude.nl.