Het verkeersonderzoek is vastgesteld


Het verkeersonderzoek is in december 2022 vastgesteld in de gemeenteraad en gepresenteerd aan de bewoners en ondernemers. De uitkomst is dat de Keer-weer niet doorgetrokken wordt naar de Europaweg en dat er verbeterpunten nodig zijn. Het gaat om de Keer-weer, de Dirk van Santhorstweg, de Noordbuurtseweg (van Dirk van Santhorstweg tot Miening) en de Miening .

Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Keer-weer zijn ontwikkelkaders nodig
Dit is nodig om plannen van ondernemers, pandeigenaren en bewoners goed te kunnen beoordelen. Deze ontwikkelkaders worden opgesteld samen met gemeente, gebruikers en omwonenden. Door vacatures is er nog geen planning voor het opstellen van deze ontwikkelkaders. Binnenkomende aanvragen nemen we uiteraard wel in behandeling.

Nieuwe ontwikkelvraag voor het noordelijk deel van het visiegebied Keer-weer
De wens van de grondeigenaren is om op deze locatie woningen te ontwikkelen. Dat past binnen de visie voor dit gebied. Dit project is losgekoppeld van het project Keer-weer en heet nu “Ontwikkeling Europaweg 2  ”.

Project herinrichting Miening, Noordbuurtseweg-noord en Dirk van Santhorstweg
De herinrichting van de wegen Miening, Noordbuurtseweg-noord en Dirk van Santhorstweg is vanaf nu ook los project. Deze drie wegen worden door team Buitenruimte verder opgepakt. Een planning hiervoor volgt later.

Conclusies verkeersonderzoek Keer-weer bekend

Inmiddels hebben burgemeester en wethouders het rapport verkeersonderzoek Keer-weer vastgesteld. U vindt het rapport onderaan deze pagina onder “Informatiebrieven en documenten”.

We hebben de belangrijkste conclusies hieronder op een rijtje gezet:

  • Keer-weer wordt niet doorgetrokken richting de Europaweg
  • Mogelijke woningbouw op perceel Europaweg 2 wordt op Europaweg ontsloten
  • Er moet een keermogelijkheid voor vrachtwagens op de Keer-weer gemaakt worden
  • Parkeren op de Keer-weer is een aandachtspunt
  • ontwikkelingen op de Keer-weer worden mogelijk gemaakt (bijvoorbeeld toevoegen van woningen, vernieuwen van panden)
  • Herinrichting Dirk van Santhorstweg wordt een apart project (planning nog niet bekend)
  • Noordbuurtseweg (noord) en Miening worden ingericht als fietsstraat in een apart project (voorbereidingen starten begin 2023)

We knippen het gebied op in twee delen: Keer-weer en Europaweg 2

We knippen de vervolgfase op in twee delen: de Keer-weer (werken en wonen) en perceel Europaweg 2 (wonen). We voeren gesprekken met pandeigenaren op de Keer-weer om de individuele plannen in kaart te brengen. Ook bespreken we met hen het realiseren van een keermogelijkheid op de Keer-weer.

Met de eigenaren van het perceel Europaweg 2, waar de ontwikkeling van woningen gewenst is, gaan we een apart traject in. Het tempo van ontwikkelingen en de uitdagingen op de Keer-weer zijn anders dan die voor perceel Europaweg 2.

Patricipatietraject Europaweg 2 

Voor de Keer-weer is er een klankbordgroep gestart door de gemeente. Voor de Europaweg 2 start de ontwikkelaar een participatietraject. De ontwikkelaar nodigt omwonenden uit om daar aan deel te nemen. 

Gemeenteraad is akkoord om gebiedsvisie Keer-weer verder uit te werken (27-01-2022)

Op 20 januari 2022 behandelde de gemeenteraad de gebiedsvisie Keer-weer. De raad ging unaniem akkoord met het voorstel om de plannen voor bedrijventerrein Keer-weer verder uit te werken. De raad is enthousiast over de aanpak van de inrichting, vergroening en verkeer op de Keer-weer. Ook is de raad enthousiast over het feit dat we met eigenaren gaan werken aan een nieuw woon-werkgebied. De raad benadrukt dat de ruimte voor bedrijven behouden blijft en vroeg aandacht voor de gevolgen op het gebied van verkeer. Daar gaan we nu als eerste mee aan de slag in de uitwerkingsfase van de visie.

De gemeenteraad heeft op 20 januari 2022 ook een voorbereidingsbesluit genomenvoor een nieuw bestemmingsplan voor bedrijventerrein Keer-weer

Een nieuw bestemmingsplan is nodig om tegemoet te komen aan de wensen binnen de gebiedsvisie Keer-weer. Het gaat hierbij onder andere om de toevoeging van ontwikkelmogelijkheden voor woningen en om verkeerskundige en buitenruimteveranderingen in het gebied. Het voorbereidingsbesluit houdt in dat er binnen een jaar een nieuw bestemmingsplan ter inzage moet worden gelegd. Tot dat moment zal een aanhoudingsplicht gelden voor bouw- en aanlegactiviteiten en gebruikswijzigingen in het gebied.

Heeft u vragen over dit project?

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Neem gerust contact op met projectleider Sander de Koster. U bereikt hem via 071-580 6300 of s.de.koster@zoeterwoude.nl.