maandag 18 december 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit voor het intrekken van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Bennebroekweg 89 te Zoeterwoude

Z23-033972

Juridisch kader

 • artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • artikel 18, lid 1 onder d, van de WVW 1994;

 • artikel 3, lid 1 van de Mandaatregeling Zoeterwoude 2019 (nummer 46.5 in de bijlage);

 • artikel 24, lid a, van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW): verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef. In dit geval is dat de verkeersadviseur van politie eenheid Den Haag;

 • artikel 26 van het BABW: het verkeersbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad

 • de verkeerstekens uit artikel 96 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990;

 • de bepalingen ter zake van de Algemene Wet Bestuursrecht;

Overwegingen

 • dat op 25 oktober 2021 een verkeersbesluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad (Nr. 372903) voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Bennebroekweg te Zoeterwoude;

 • dat de aanvrager het voertuig verkoopt en hiermee het recht op een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op de huidige locatie vervalt;

 • de verkeersadviseur van politie eenheid Den Haag heeft een positief advies over dit besluit gegeven op 12-12-2023.

Besluit

Op grond van het juridisch kader en de overwegingen besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude:

 • 1.

  tot het intrekken van de op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Bennebroekweg nabij huisnummer 89;

 • 2.

  tot verwijderen van verkeersbord E6 “gehandicaptenparkeerplaats” van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met daarop vermeld het kenteken ’29-PB-FJ’;

 • 3.

  dit besluit op de voorgeschreven wijze bekend te maken;

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,

Matthijs van Kampen

Directeur Beheer en Bedrijfsvoering

Vragen

Heeft u vragen over dit besluit, dan kunt u een afspraak maken op het gemeentehuis via www.zoeterwoude.nl/afspraakmaken of u kunt bellen (071) 5806 300.

Bezwaar

Binnen 6 weken na de datum van deze bekendmaking kunt u tegen dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude, Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude.

Het bezwaarschrift moet bevatten:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • 4.

  de redenen voor het bezwaar;

 • 5.

  een telefoonnummer en/of emailadres waarop u bereikbaar bent;

 • 6.

  uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank (postbus 20302, 2500 EH Den Haag) om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van een verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt u een rekening toe.

Bijlage

Afbeelding van de locatie van de gehandicaptenparkeerplaats.