maandag 16 oktober 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit voor het intrekken van de gehandicaptenparkeerplaats nabij Ambachtsherenweg 26 te Zoeterwoude

Juridisch kader

 • artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • artikel 18, lid 1 onder d, van de WVW 1994;

 • artikel 3, lid 1 van de Mandaatregeling Zoeterwoude 2019 (nummer 46.5 in de bijlage);

 • artikel 24, lid a, van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW): verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef. In dit geval is dat de verkeersadviseur van politie eenheid Den Haag;

 • artikel 26 van het BABW: het verkeersbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad;

 • de verkeerstekens uit artikel 96 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990;

 • de bepalingen ter zake van de Algemene Wet Bestuursrecht;

Overwegingen

 • dat op 13 februari 2023 een verkeersbesluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad (Nr. 63093) voor het aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij Ambachtsherenweg 26 te Zoeterwoude op kenteken (23-TVS-7);

 • dat de aanvrager niet meer woonachtig is nabij dit adres en hiermee het recht op een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op de huidige locatie vervalt;

 • de verkeersadviseur van politie eenheid Den Haag heeft een positief advies over dit besluit gegeven op 22 september 2023.

Besluit

Op grond van het juridisch kader en de overwegingen besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude:

 • 1.

  tot het intrekken van een op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij Ambachtsherenweg 26 te Zoeterwoude;

 • 2.

  tot verwijderen van verkeersbord E6 “gehandicaptenparkeerplaats” van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met daarop vermeld het kenteken 23-TVS-7;

 • 3.

  dit besluit op de voorgeschreven wijze bekend te maken;

 • 4.

  een exemplaar van dit besluit te zenden aan de toenmalig aanvrager:

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,

Matthijs van Kampen

Directeur Beheer en Bedrijfsvoering

Vragen

Heeft u vragen over dit besluit, dan kunt u een afspraak maken op het gemeentehuis via www.zoeterwoude.nl/afspraakmaken of u kunt bellen (071) 5806 300.

Bezwaar

Binnen 6 weken na de datum van deze bekendmaking kunt u tegen dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude, Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude.

Het bezwaarschrift moet bevatten:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • 4.

  de redenen voor het bezwaar;

 • 5.

  een telefoonnummer en/of emailadres waarop u bereikbaar bent;

 • 6.

  uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank (postbus 20302, 2500 EH Den Haag) om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van een verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt u een rekening toe.

Bijlage

Afbeelding van de locatie van de huidige gehandicaptenparkeerplaats.