maandag 16 oktober 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit voor het aanwijzen van een op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij Oranjelaan 10 te Zoeterwoude

Juridisch kader

 • artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • artikel 18, lid 1 onder d, van de WVW 1994;

 • artikel 3, lid 1 van de Mandaatregeling Zoeterwoude 2019 (nummer 46.5 in de bijlage);

 • artikel 24, lid a, van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW): verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef. In dit geval is dat de verkeersadviseur van politie eenheid Den Haag;

 • artikel 26 van het BABW: het verkeersbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad;

 • de verkeerstekens uit artikel 96 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990;

 • de bepalingen ter zake van de Algemene Wet Bestuursrecht;

Overwegingen

 • een inwoner van de gemeente Zoeterwoude heeft een aanvraag ingediend voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (ZK-703-N);

 • de aanvraag voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan aanvragen voor gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen, namelijk: er is medisch advies gegeven, de parkeerdruk ter plaatse is hoog en de aanvrager heeft geen eigen erf waar een voertuig kan parkeren;

 • de te reserveren parkeerplaats is nabij bij het woonadres van de aanvrager;

 • de aanvrager heeft een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder;

 • de verkeersadviseur van politie eenheid Den Haag heeft een positief advies over dit besluit gegeven op 22 september 2023.

Besluit

Op grond van het juridisch kader en de overwegingen besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude:

 • 1.

  tot het aanwijzen van een op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij Oranjelaan 10 te Zoeterwoude;

 • 2.

  tot plaatsing van verkeersbord E6 “gehandicaptenparkeerplaats” van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met daarop vermeld het kenteken ZK-703-N;

 • 3.

  dat dit besluit van kracht is zolang de aanvrager in staat is met het onder lid 2 bedoelde voertuig te rijden en daarbij gebruik te maken van de onder lid 1 vermelde parkeerplaats;

 • 4.

  dat de aanschaf van een ander voertuig door aanvrager niet zal leiden tot wijziging van dit besluit maar tot wijziging van het onderbord;

 • 5.

  dit besluit op de voorgeschreven wijze bekend te maken;

 • 6.

  de aanvrager op de hoogte te stellen van het genomen besluit.

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,

Matthijs van Kampen

Directeur Beheer en Bedrijfsvoering

Vragen

Heeft u vragen over dit besluit, dan kunt u een afspraak maken op het gemeentehuis via www.zoeterwoude.nl/afspraakmaken of u kunt bellen (071) 5806 300.

Bezwaar

Binnen 6 weken na de datum van deze bekendmaking kunt u tegen dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude, Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude.

Het bezwaarschrift moet bevatten:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • 4.

  de redenen voor het bezwaar;

 • 5.

  een telefoonnummer en/of emailadres waarop u bereikbaar bent;

 • 6.

  uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank (postbus 20302, 2500 EH Den Haag) om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van een verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt u een rekening toe.

Bijlage

Afbeelding van de locatie van de gehandicaptenparkeerplaats.