maandag 3 juli 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
beleidsregelReglement burgerlijke stand Zoeterwoude 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude,

 

gelet op het bepaalde in artikel 16c en 16d, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994,

gelet op het besluit tot wijziging van het Besluit burgerlijke stand 1994 in verband met de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand,

gelet op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra);

 

besluiten vast te stellen:

 

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 1993, 555), Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging van en de invoering van een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand (Stb. 2014,380) en Wet van 27 november 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering mede in verband met de evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap (Stb.2013, 486);

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160, als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994, Stb. 900 en bij besluit van 17 december 2014, Stb. 587);

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, lid 1 en artikel 16a, lid 1 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek);

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, lid 1 en artikel 16a, lid 2 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • e.

  gemeentehuis: alle locaties die door of namens burgemeester en wethouders als zodanig zijn aangewezen;

 • f.

  verbintenis: een huwelijk, geregistreerd partnerschap of een in een huwelijk omgezet geregistreerd partnerschap;

 • g.

  budgetverbintenis: een huwelijk, geregistreerd partnerschap of een in een huwelijk omgezet geregistreerd partnerschap met een sobere ceremonie tegen gereduceerd tarief;

 • h.

  locatie: een huis of ander gebouw met het daarbij behorende perceel.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand aanwijzen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand aanwijzen, die uitsluitend belast zullen zijn met het sluiten van verbintenissen.

Artikel 3 Duur van de aanwijzing

 • 1.

  De aanwijzing van ambtenaren van de burgerlijke stand vindt plaats voor een bepaalde periode, te weten:

  • a.

   voor ambtenaren in dienst van de gemeente Zoeterwoude, voor de duur van het dienstverband bij deze gemeente;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente, voor de duur van de detacherings- of samenwerkingsovereenkomst tussen deze gemeente en de gemeente Zoeterwoude;

 • 2.

  De aanwijzing van buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand vindt plaats voor een bepaalde periode, te weten:

  • a.

   voor hen die als ambtenaar in dienst van de gemeente Zoeterwoude zijn, voor de duur van het dienstverband bij deze gemeente;

  • b.

   voor hen die lid van de raad van de gemeente Zoeterwoude zijn, voor de periode dat zij aaneengesloten lid van de raad zijn;

  • c.

   voor hen die wethouder van de gemeente Zoeterwoude zijn, voor de periode dat zij aaneengesloten wethouder zijn;

  • d.

   voor de burgemeester van de gemeente Zoeterwoude, voor de tijd dat hij/zij burgemeester van Zoeterwoude is;

  • e.

   voor hen die voor het sluiten van verbintenissen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand werkzaam zijn, telkens voor een periode van vijf jaar;

  • f.

   voor hen die in een andere gemeente reeds aangewezen zijn als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en op verzoek van aanstaande echtgenoten of partners worden benoemd voor het eenmalig sluiten van een verbintenis, uitsluitend voor het sluiten van die verbintenis.

Artikel 4 Verplichtingen

 • 1.

  Ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand zijn verplicht alle in Nederland wettelijk toegestane verbintenissen te sluiten, waarbij geen voorbehoud gemaakt kan worden ten aanzien van het sluiten van verbintenissen tussen twee personen van gelijk geslacht.

 • 2.

  Voor het begin van de ceremonie stelt de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand de identiteit vast van alle personen, die betrokken zijn bij de verbintenis.

Artikel 5 Vergoeding en rechtspositie

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 3 lid 2, sub a, b, c, d en f van dit reglement ontvangt geen vergoeding. Zij hebben de status van onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 2.

  Op de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 3 lid 2 sub e van dit reglement is de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Zoeterwoude 2018 van toepassing.

Artikel 6 Locatie

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken op een door het college als huis der gemeente aangewezen locatie. Die locaties zijn:

  • Trouwboerderij, Noordbuurtseweg 2

  • Dorpskerk, Dorpsstraat 17

  • Café en zaal De Meester, Zuidbuurtseweg 57 en 58

  • Muziekcentrum, Schenkelweg 6

  • Boerderij ’t Geertje, Geerweg 7

  • De Eendenkooi, Kooikersplein 1

  • Goede Herderkerk (Meerburgkerk), Hoge Rijndijk 18

 • 2.

  Op verzoek van aanstaande echtgenoten of partners kan voor de duur van het sluiten van hun verbintenis een andere locatie eenmalig aangewezen worden door of namens het college als huis der gemeente indien voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 7 van dit reglement.

 • 3.

  Het huwelijk kan op een andere locatie plaatsvinden, als er gewichtige redenen bestaan zoals bedoeld in artikel 64 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7 Voorwaarden locatie

 • 1.

  Iedere locatie binnen de gemeentegrens die geschikt is of geschikt te maken is kan worden aangewezen als huis der gemeente voor zolang als de daadwerkelijke verbintenis aldaar plaatsvindt, onder voorwaarden dat:

  • a.

   de eigenaar dan wel gebruiker van de locatie schriftelijk toestemming heeft verleend;

  • b.

   de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en de aanwezigen op de locatie is gewaarborgd;

  • c.

   de verbintenis ongehinderd en ongestoord kan plaatsvinden;

  • d.

   de openbaarheid en toegankelijkheid van de locatie gewaarborgd zijn;

  • e.

   vanwege de zorg voor de veiligheid en het voorkomen van overschrijding van de gemeentegrens moet de locatie zich bevinden op vaste grond, dan wel op een aan de wal gemeerd schip;

  • f.

   er geen sprake is van open vuur tijdens een verbintenis op locatie;

  • g.

   de locatie rookvrij is;

  • h.

   de locatie waar de verbintenis gaat plaatsvinden beschikt over een gebruiksvergunning / omgevingsvergunning voor brandveiligheidseisen, of die na een inspectie volgens een medewerker bouw- en woningtoezicht voldoet aan de eisen van (brand) veiligheid;

  • i.

   de aanvrager verantwoordelijk is voor de inrichting van de gewenste locatie. De volgende eisen worden gesteld aan de inrichting: de ruimte moet warm en droog zijn (dus niet op een open veld), er moet een tafel, stoel, toilet en kleedruimte zijn voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand;

 • 2.

  Wordt aan één van de in dit artikel gestelde voorwaarden niet voldaan, dan kan dat reden zijn om niet tot het sluiten van de verbintenis over te gaan.

 • 3.

  In geval van schade of eventueel andere kosten, voortvloeiend uit het sluiten van een verbintenis op de uitgekozen locatie, is de aanvrager aansprakelijk.

 • 4.

  Verbintenissen op een bijzondere locatie dienen uiterlijk zes weken voor de datum van voltrekking schriftelijk te worden aangevraagd bij het college.

Artikel 8 Kosteloze verbintenissen

 • 1.

  De kosteloze verbintenissen worden uitsluitend voltrokken op maandag op 09.00 uur of om 09.30 uur in een vergaderkamer van het gemeentehuis aan de Noordbuurtseweg 27.

 • 2.

  Van het bruidspaar of aanstaande geregistreerde partners dient op het moment van melding van een kosteloze verbintenis (huwelijk of geregistreerd partnerschap) ten minste één persoon ingeschreven te zijn in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Zoeterwoude.

 • 3.

  De plechtigheid van een kosteloze verbintenis heeft een sober karakter van maximaal 15 minuten waarbij, naast het bruidspaar of geregistreerde partners, maximaal acht gasten inclusief de getuigen aanwezig mogen zijn.

 • 4.

  Indien bij de plechtigheid van een kosteloze verbintenis meer personen aanwezig zijn dan genoemd in lid 3 van dit artikel dan zal de verbintenis verplaatst worden naar de Raadzaal van het gemeentehuis en niet langer als kosteloze verbintenis worden beschouwd.

Artikel 9 Budgetverbintenissen

 • 1.

  De budgetverbintenissen worden uitsluitend voltrokken op maandag op 09.00 uur of om 09.30 uur in een vergaderkamer van het gemeentehuis aan de Noordbuurtseweg 27.

 • 2.

  De plechtigheid van een budgetverbintenis heeft een sober karakter van maximaal 15 minuten waarbij, naast het bruidspaar of geregistreerde partners, maximaal acht gasten inclusief de getuigen aanwezig mogen zijn.

 • 3.

  Indien bij de plechtigheid van een budgetverbintenis meer personen aanwezig zijn dan genoemd in lid 2 van dit artikel dan zal de verbintenis verplaatst worden naar de Raadzaal van het gemeentehuis en niet langer als budgetverbintenis worden beschouwd.

Artikel 10 Leiding burgerlijke stand

De directeur van het domein Samenleving is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 11 Openstelling bureau

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend (voor het aanvragen van uittreksels en het doen van meldingen en aangiften) tijdens de openingstijden die voor het Klant Contact Centrum van het domein Samenleving zijn vastgesteld.

 • 2.

  Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen.

 • 3.

  In bijzondere gevallen kan het bureau van de burgerlijke stand worden geopend op zaterdag, zondag of algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet. Openstelling vindt plaats als genoegzaam wordt aangetoond dat met de te verrichten werkzaamheden noodzakelijkerwijs niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 12 Tijden verbintenissen

 • 1.

  Verbintenissen kunnen worden voltrokken op maandag tot en met zondag van 0.00 uur tot 24.00 uur.

 • 2.

  Een verbintenisdatum kan maximaal één jaar voorafgaande aan de sluiting worden gereserveerd.

 • 3.

  Een verbintenisdatum kan maximaal één maand voorafgaande aan de sluiting worden geannuleerd of worden verplaatst. Binnen die maand kunnen, afhankelijk van de reeds uitgevoerde werkzaamheden van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en ter beoordeling door de directeur van het domein Samenleving, alsnog de leges voor de verbintenis in rekening worden gebracht.

 • 4.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand kan een verzoek om vastlegging van een tijdstip afwijzen als:

  • a.

   het tijdstip reeds door een andere belanghebbende is gereserveerd;

  • b.

   de uitvoering van de vastlegging leidt tot een onredelijke verstoring van belangen, waaronder begrepen het belang van de dienst indien de noodzakelijke ondersteuning, zoals een bode of beveiliging, niet kan worden geboden of

  • c.

   geen (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand beschikbaar is voor dat tijdstip.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als “Reglement burgerlijke stand Zoeterwoude 2022” en treedt in werking na bekendmaking door publicatie.

 • 2.

  Het “Reglement burgerlijke stand Zoeterwoude”, vastgesteld op 15 februari 2022, wordt hiermee ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 15 november 2022.

de wnd. secretaris,

A.de Baat

de burgemeester,

F.Q.A. van Trigt