maandag 13 november 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
beleidsregelPrivacyreglement basisregistratie personen en aangehaakte gegevens Zoeterwoude 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude;

 • gelet op artikel van de Wet basisregistratie personen

 • gelet op de Verordening gegevensverstrekking BRP Zoeterwoude 2020

 • overwegende dat op 25 mei 2018 de Algemene verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679) in werking is getreden

BESLUIT:

Vast te stellen het volgende:

Privacyreglement basisregistratie personen en aangehaakte gegevens Zoeterwoude 2023

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

Daar waar in deze verordening de mannelijke persoonsvorm wordt gebruikt, dient ook de vrouwelijke persoonsvorm te worden gelezen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  Aangehaakte gegevens: in de basisregistratie opgenomen gegevens anders dan ter uitvoering van de wet, genoemd in de matrix bijlage 3;

 • b.

  AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679);

 • c.

  Basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de wet;

 • d.

  Beheerder: degene die is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie en bevolkingsadministratie en als zodanig is aangewezen door het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  Bevolkingsadministratie: de geautomatiseerde administratie met persoonsgegevens van de bevolking bestaande uit de basisregistratie personen en de aangehaakte gegevens;

 • f.

  Organen van de gemeente: domeinen en teams van de gemeente Zoeterwoude. Instanties die taken uitoefenen die door het gemeentebestuur van Zoeterwoude zijn opgelegd en / of belast zijn met de uitvoering van publiekrechtelijke taken en de daaraan gelijkgestelden;

 • g.

  Protocolplicht: De verplichting om bij te houden welke gegevens aan wie, waarom en wanneer verstrekt zijn.

 • h.

  Verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • i.

  Verordening: de Verordening gegevensverstrekking BRP Zoeterwoude 2020.

Artikel 2 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 • 1.

  Met het oog op het met elkaar in verband brengen van registraties, worden aan beheerders van andere gemeentelijke registraties, gegevens verstrekt.

 • 2.

  De gegevens die per beheerder worden verstrekt en ten behoeve van welk doel, zijn in bijlage 1 vastgelegd.

 

Hoofdstuk 2 Bepalingen met betrekking tot toegang en gebruik

Artikel 3 Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een orgaan van de gemeente gegevens uit de basisregistratie personen en uit de bevolkingsadministratie.

Artikel 4 Bevoegdheden beheerder bevolkingsadministratie

De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

 • a.

  de verbanden met andere gemeentelijke registraties;

 • b.

  de toegang tot de bevolkingsadministratie;

 • c.

  verstrekkingen aan organen van de gemeente die geen toegang hebben tot de bevolkingsadministratie;

 • d.

  de aangehaakte gegevens voor zowel de taken van het college alsmede de taken van de burgemeester en de toegang tot aangehaakte gegevens in de bevolkingsadministratie;

 • e.

  het pakket van aangehaakte gegevens.

Artikel 5 Gebruik van gegevens voor de gemeentelijke taken

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders, dan wel de door het college aangewezen beheerder, is bevoegd om ten aanzien van de gemeentelijke taken persoonsgegevens uit de basisregistratie en de bevolkingsadministratie te gebruiken dan wel te verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taken.

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse toegang (raadplegen) tot de basisregistratie en bevolkingsadministratie, door systematische verstrekkingen, eenmalige verstrekkingen en selectie.

 • 3.

  De organen van de gemeente waaraan gegevens worden verstrekt, de categorie van personen waarvan gegevens worden verstrekt en de grondslag zijn vermeld in bijlagen 1 en 2.

Artikel 6 Toegang tot de bevolkingsadministratie

 • 1.

  Toegang tot de basisregistratie en bevolkingsadministratie hebben:

  • a.

   de beheerder;

  • b.

   degenen die werkzaam zijn in de gemeentelijke organisatie, voor de taakuitoefening in de gemeente;

  • c.

   de verwerker en diens medewerkers, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen verwerker en de gemeente;

  • d.

   beheerders van andere gemeentelijke registraties, ter uitvoering van hun taken. Het doel van de verstrekking en de te verstrekken gegevens worden in een autorisatieverzoek vastgelegd.

 • 2.

  De verantwoordelijke kan andere gemeentelijke organen toegang verlenen tot de bevolkingsadministratie. In het autorisatieverzoek worden tenminste de volgende elementen schriftelijk vastgelegd:

  • het doel waarvoor de gegevens uit de bevolkingsadministratie nodig zijn;

  • de op de verwerking betrekking hebbende wettelijke regelingen en richtlijnen waaronder tevens begrepen privacyregels en richtlijnen met betrekking tot beveiliging;

  • het autorisatieprofiel met een limitatieve en exacte opsomming van de benodigde gegevens;

  • de plicht tot het in acht nemen van gedragsregels voortvloeiende uit wet- en regelgeving.

 • 3.

  De verstrekte gegevens mogen slechts worden gebruikt ter uitvoering van de aan hen door het gemeentebestuur opgedragen taken.

Artikel 7 Verstrekking aan organen van de gemeente die geen toegang hebben tot de bevolkingsadministratie

 • 1.

  Aan organen van de gemeente kunnen (systematisch) gegevens of selecties van gegevens worden verstrekt, als daarin is voorzien in bijlage 1.

 • 2.

  Het doel van de verstrekking en de te verstrekken gegevens betreffende de systematische verstrekkingen aan organen van de gemeente, worden in een verantwoording vastgelegd.

 • 3.

  Bij het verzoek worden tenminste de volgende elementen schriftelijk vastgelegd:

  • het doel waarvoor de gegevens nodig zijn;

  • de op de verwerking betrekking hebbende wettelijke regelingen en richtlijnen waaronder tevens begrepen privacyregels en richtlijnen met betrekking tot beveiliging;

  • een limitatieve en exacte opsomming van de benodigde gegevens;

  • de plicht tot het in acht nemen van gedragsregels voortvloeiende uit wet- en regelgeving.

 • 4.

  De verstrekte gegevens mogen slechts worden gebruikt ter uitvoering van de aan hen door het gemeentebestuur opgedragen taken, overeenkomstig bijlage 1 van deze regeling.

Artikel 8 Telefonische verzoeken om gegevensverstrekking

Aan medewerkers van de gemeente Zoeterwoude worden slechts telefonisch gegevens verstrekt als de identiteit van de verzoeker is vastgesteld en is gecontroleerd of het verzoek in overeenstemming is met het doel waarvoor de informatie wordt verzocht.

 

Hoofdstuk 3 Bepalingen met betrekking tot de aangehaakte gegevens

Artikel 9 Doel van de aangehaakte gegevens

De bevolkingsadministratie heeft voor wat betreft de aangehaakte gegevens tot doel:

 • a.

  informatie te leveren aan medewerkers Burgerzaken ter uitvoering van de taken die verband houden met de administraties die bij deze organisatie moeten worden gevoerd;

 • b.

  de organen van de gemeente te voorzien van gegevens, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taken van die organen;

 • c.

  het bijhouden van een zaak of verzoek van een inwoner;

 • d.

  statistische informatie te leveren.

Artikel 10 Wijze van verkrijging

Aangehaakte gegevens in de bevolkingsadministratie worden, voor zover niet verkregen onder de regelgeving tot de datum van de invoering van de wet,

 • verkregen door opgave van de ingezetene

 • door het geautomatiseerde systeem gegenereerde gegevens

 • geregistreerd door medewerkers van Burgerzaken in het kader van de uitvoering van wettelijke bepalingen

 • verkregen van overheidsorganen en derden.

Artikel 11 Toegang tot de aangehaakte gegevens in de basisadministratie

Op de toegang tot de aangehaakte gegevens in de basisadministratie zijn de bepalingen van artikel 5, 6 en 7 van deze regeling van toepassing.

 

Alleen medewerkers van het team Burgerzaken/KCC en de functioneel beheerders hebben rechtstreekse toegang tot de aangehaakte gegevens.

Artikel 12 Verwijdering en vernietiging van gegevens

 • 1.

  Aangehaakte gegevens worden door de beheerder uit de bevolkingsadministratie slechts verwijderd na een daartoe strekkend besluit van de verantwoordelijke. De gegevens worden niet vernietigd wanneer deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van wettelijke of gemeentelijke taken.

 • 2.

  Vernietiging van aangehaakte gegevens geschiedt met inachtneming van de Archiefwet 1995.

Artikel 13 Rechten en plichten van de burger

Verzoeken ten aanzien van inzage in aangehaakte gegevens waaronder mede wordt verstaan verzoeken tot rectificatie, worden behandeld overeenkomstig hetgeen in de artikelen 15, 16, 17, 19 en 22 van de AVG is bepaald.

 

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

Artikel 14 Beveiliging

De beheerder voor de verwerking van gegevens in de bevolkingsadministratie draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de in de bevolkingsadministratie vermelde gegevens tegen verlies of aantasting van deze gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens.

Artikel 15 Terugmeldplicht

 • 1.

  Een orgaan van de eigen gemeente die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de BRP, doet hiervan mededeling aan de gegevensbeheerder BRP.

 • 2.

  De gegevensbeheerder BRP regelt de wijze waarop terugmeldingen door organen van de gemeente plaatsvinden en de wijze waarop deze meldingen worden afgehandeld. Hierbij wordt rekening gehouden met het bepaalde in artikel 2.34 van de Wet en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen.

Artikel 16 Protocolplicht

 • 1.

  De gegevensbeheerder houdt gedurende twintig jaar volgend op de verstrekking aantekening van de verstrekking in overeenstemming met artikel 3.11 van de Wet.

 • 2.

  De gegevensbeheerder regelt de wijze waarop de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de protocolplicht worden uitgevoerd.

Artikel 17 Inwerkingtreding, intrekken oude regeling en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van publicatie;

 • 2.

  De Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen en aangehaakte gegevens Zoeterwoude 2022 wordt ingetrokken met ingang van de dag van in werking treden deze regeling;

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Privacyreglement BRP en aangehaakte gegevens Zoeterwoude 2023

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 oktober 2023.

De burgemeester,

F.Q.A. van Trigt

De secretaris,

T.N. Kramer

Toelichting

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen en aangehaakte gegevens

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.

 

Wetgeving

Met ingang van 6 januari 2014 is het wettelijk kader voor de GBA vervangen door de Wet basisregistratie personen (Wet BRP. In deze wet wordt het verwerken en de bescherming van persoonsgegevens (privacy) geregeld. Dit betreft alleen de gegevens, die juridisch deel uitmaken van de zogenaamde persoonslijst volgens de Wet BRP. De Uitvoeringswet AVG is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor zover daarop de Wet BRP, de Kieswet of de Wet raadgevend referendum van toepassing is. De persoonsgegevens van de BRP vallen zowel onder de werking van de Wet BRP als onder de werking van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

De gemeente verwerkt naast persoonsgegevens van de BRP in hetzelfde systeem zogenaamde ‘ aangehaakte gegevens’. Deze gegevens zijn opgenomen in bijlage 2 van dit reglement. De rechtmatigheid van het verwerken en de bescherming van persoonsgegevens (privacy) van deze aangehaakte gegevens wordt geregeld in de AVG en Uitvoeringswet AVG, maar vallen niet onder de werking van de Wet BRP.

 

Bevoegdheid college b&w

De wetgever laat het volgens artikel 3.8 van de Wet BRP aan het inzicht van de gemeenteraad over, om dit al dan niet voor het binnengemeentelijke gebruik van gegevens uit de basisregistratie te doen. Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad meer in het algemeen kaders stelt voor beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening, waarvan de persoonsinformatievoorziening deel uitmaakt.

 

De gemeenteraad heeft op 9 juli 2020 in de “Verordening gegevensverstrekking BRP gemeente Zoeterwoude 2020” geregeld dat de verstrekkingen aan organen van de gemeente over te laten aan het college van burgemeester en wethouders. De Verordening BRP is in werking getreden op de datum van publicatie: 27 juli 2020.

 

Persoonsgegevens van ‘ eigen inwoners’

De verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP van de inwoners van Zoeterwoude aan medewerkers/teams) van de gemeente wordt geregeld in deze regeling. Deze bevoegdheid vloeit voort uit artikel 3.8 van de Wet BRP. De grondslag voor het verwerken van zogenaamde ‘ aangehaakte gegevens’ is te vinden in artikel 6 lid 1 sub e van de AVG. Deze regeling regelt alleen het verstrekken van gegevens van personen die in deze gemeente ingeschreven zijn of die tot hun overlijden in deze gemeente ingeschreven waren.

 

De profielen/autorisaties zijn in overleg met de functioneel beheerders en beleidsmedewerkers Burgerzaken van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude vastgesteld. Dit in het belang van een goede uitvoering en controle door de regionale organisatie bij de gemeente Leiden.

 

Deze regeling gaat niet over:

 • -

  gegevensverstrekking door het college waarop de AVG van toepassing is, zoals de gegevensverstrekking vanuit een gemeentelijke gegevensbank of gegevensmagazijn;

 • -

  gegevensverstrekking door het college die al is geregeld in de Wet BRP zelf, zoals bedoeld in hoofdstuk 3, paragraaf 2, van de Wet BRP.

Gegevens van ‘ niet- inwoners’

De minister van BZK verstrekt de gemeente, voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Zoeterwoude woonachtig zijn. Dit zijn dus personen die in een andere gemeente in Nederland wonen of zijn ingeschreven in het Register Niet Ingezetenen (RNI). Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Zoeterwoude op grond van artikel 3.2 Wet BRP (meest recente besluit van 19 september 2019, kenmerk 2O19- 0000429109. Dit is een zogenaamde GABA-aansluiting op de landelijke basisregistratie personen. GABA betekent: Gemeente Als Buitengewoon Afnemer.

De gegevens die ontvangen worden via deze GABA-aansluiting worden opgeslagen in het gemeentelijke zaaksysteem/gegevensmagazijn.

 

Distributie van persoonsgegevens

De medewerkers van de gemeente raadplegen of gebruiken persoonsgegevens van personen die niet in de gemeente ingeschreven zijn GBA-V. Voor personen die wel in deze gemeente ingeschreven zijn raadplegen of gebruiken zij de bevolkingsadministratie via een koppeling met gegevensmagazijn DDS of door rechtstreekse inzage. De gegevensbeheerder DDS regelt de distributie van gegevens, volgens de bijlagen dit reglement.

 

Terugmeldplicht

Voor het functioneren van de overheid is de kwaliteit van de BRP van essentieel belang. Hoge kwaliteit kan alleen bereikt worden als medewerkers van andere teams melding maken van onjuiste gegevens. Indien een medewerker van de gemeente is geautoriseerd om bepaalde BRP-gegevens te ontvangen, dan is hij/zij verplicht om bij gerede twijfel aan de juistheid een terugmelding te doen. Dit is verplicht volgens in artikel 2.34 van de Wet BRP.

 

Telefonische verzoeken om gegevensverstrekking

Omdat altijd de identiteit van de verzoeker moet kunnen worden vastgesteld, wordt aan derden geen gegevens verstrekt per telefoon. Natuurlijk moet er wel een mogelijkheid zijn om aan medewerkers van de gemeente telefonisch of (beveiligd) via email gegevens te verstrekken. Ondanks dat sommige medewerkers als raadpleger rechtstreekse toegang tot de BRP zullen hebben, is het in het belang van betrokkene en de gemeente, dat een mondelinge verificatie kan plaatsvinden. Hierbij moet de medewerker Burgerzaken wel eenduidig vaststellen met wie hij/zij te maken heeft en dat het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd overeenstemt met de autorisatie van de verzoeker. Met ander woorden: vooral bij telefonische verstrekking aan collega’s van andere teams mogen niet meer gegevens worden verstrekt dan waar verzoeker recht op heeft. Bij twijfel kan de privacybeheerder BRP worden ingeschakeld.

Ook aan collega’s van andere gemeenten kan worden verstrekt. Voorwaarde is dat niet direct informatie wordt verstrekt, maar dat wordt teruggebeld via het algemene nummer van de verzoekende gemeente. Ook hier moet er zekerheid bestaat dat het een collega van Burgerzaken is en dat de gegevens noodzakelijk zijn voor de betreffende taak (bijvoorbeeld geboorte- of overlijdensaangifte, afgifte reisdocument aan minderjarige).

Indien de ingeschreven over wie gegevens gevraagd worden een verstrekkingsbeperking heeft, dan wordt extra zorgvuldigheid verlangd. Bij twijfel wordt geen informatie verstrekt.

 

Protocolplicht

Protocollering is het maken van een aantekening van een verstrekking. Volgens artikel 3.22 Wet BRP heeft een inwoner recht op mededeling over de verstrekkingen. Er wordt vastgelegd welke gegevens zijn verstrekt, aan wie de gegevens zijn verstrekt, waarom verstrekking heeft plaatsgevonden, door wie de gegevens zijn verstrekt, en de data waarop al deze handelingen werden verricht. Op deze wijze is altijd herleidbaar (en dus controleerbaar) hoe met verstrekking van deze gegevens wordt omgegaan.

 

Gegevensverstrekking in het kader van de veiligheid van staat of de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten worden niet geprotocolleerd.

 

Bijlage 1 behorend bij artikel 1 Regeling gegevensverstrekking BRP en aangehaakte gegevens

 

Deze bijlage bevat een opgave van de organisatieonderdelen en de taken die deze uitvoeren waarvoor gegevens uit de BRP kunnen worden verstrekt. De kolommen 6 t/m 9 bevatten de wijze waarop gegevens kunnen worden verstrekt.

 • 6.

  Ad hoc bevragingen/inzage = rechtstreekse inzage in Key2Burgerzaken

 • 7.

  datadistributie = systematische verstrekking

 • 8.

  Selectieverstrekking = op verzoek een selectie vanuit Key2Burgerzakan met Cognos

 • 9.

  AA = Ad hoc verstrekking via mail/telefoon

De cijfers in de kolom 6 t/m 8 verwijzen naar de gebruikersprofielen/autorisatie (in bijlage 2).

 

Bijlage 3 behoort bij artikel 2 van de Regeling BRP en aangehaakte gegevens en bevat een overzicht van de gegevens die verstrekt kunnen worden voor de uitvoering van de taken. Wanneer dit een ‘ aangehaakt gegeven’ betreft is het gegeven vermeld in rood.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Organisatieonderdeel

Taak

Doelomschrijving

Categorie(ën) van betrokkenen

Rechtmatige grondslag

Ad hocvragen/ inzage

Datadistributie

Selectieverstrekking

AA = Ad hoc mail / tel.

Bestuurssecretariaat, domein Concern en bestuurszaken

Jubilea overzichten: 50, 60, 65 en jarige huwelijken 90, 100, 100+ jarigen

Koninklijke onderscheidingen

Felicitaties van burgemeester via brief of persoonlijk bezoek. Voorbereiden verlenen koninklijke onderscheidingen

Personen die aan de criteria voldoen

Lokale taak.

Wet instelling Orde van de Nederlandse Leeuw en Orde van Oranje-Nassau

2

2

AA

Bestuurssecretariaat, domein Concern en bestuurszaken

Veteranen

Verzenden uitnodigingen

Personen die aan de criteria voldoen

Lokale taak

2

2

AA

Domein Concernzaken

Enquêtes inwoners

Verzenden uitnodigingen om deel te nemen aan een enquête

Personen die aan de criteria voldoen

Lokale taak

2

2

AA

Burgerzaken,

domein Samenleving

Verkiezingen

Organisatie verkiezingen en referenda

Verifiëren van persoonsgegevens van de volmachtgever en gemachtigde. Controle van het aantal verleende volmachtigden

(Kandidaat) stembureauleden

Kieswet (E4)

9

9

9

AA

Burgerzaken, domein Samenleving

Burgerlijke Stand

Onderzoek in verband met het opmaken van een akte. Registreren van gegevens, verstrekken van afschriften/uittreksels en verklaringen.

Voorbereiden huwelijken en geregistreerde partnerschappen.

Personen waarvan gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden tbv burgerlijke stand

Boek 1 en Boek 10 BW,

Wet op de lijkbezorging,

Privacyprotocol Babs

1

1

1

AA

Burgerzaken/KCC, domein Samenleving

reisdocumenten, rijbewijzen, VOG

Registreren gegevens, verwerken aangiften, mutaties en aanvragen

Ingeschrevenen en verzoekers

Wet BRP, Paspoortwet, Reglement rijbewijzen

1

1

1

AA

Burgerzaken/KCC, domein Samenleving

Naturalisatie en optie

Behandelend verzoeken tot naturalisatie of optie. Verstrekken informatie.

Personen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en hun kinderen.

Wet op het Nederlanderschap, besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

1

1

1

AA

Burgemeester

Bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

Opname personen in psychiatrisch ziekenhuis, op de hoogte stellen van wettelijk vertegenwoordiger of naaste familie, inlichten inspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid en de Officier van Justitie

Op te nemen personen, echtgenoten, wettelijke vertegenwoordiger of naaste familie van de persoon

Wet zorg en dwang

1

AA

Zorg, Werk, Inkomen,

domein Samenleving

Gehandicaptenparkeerkaarten

Behandelen aanvragen gehandicaptenparkeerkaarten

Aanvragers

Gehandicapten parkeerregeling

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

3

3

3

AA

Zorg, Werk, Inkomen, domein Samenleving

Uitkeringen, WMO, schuldhulpverlening, voorzieningen gehandicapten, maatschappelijke ondersteuning, zorg voor ouderen en jongeren

Behandelen aanvragen, toekennen voorzieningen en uitkeringen. Ondersteuning, participatie en jeugdzorg. Sociale Werkvoorziening. Maatschappelijke zorg

Aanvragers en huisgenoten

WMO, Jeugdwet, participatiewet, Wajong, besluit bijstandverlening zelfstandigen, Wet IOAW, Wet IOAZ, wkkp

4

4

4

AA

Maatschappelijk Beleid, domein Samenleving

Welzijnsbezoeken

De uitvoering van welzijnsbezoeken

Inwoners die aan de criteria voldoen

Wet maatschappelijke ondersteuning

3

3

3

AA

Opsporingsambtenaren en toezichthouders, domein Samenleving . Opsporingsambtenaren en toezichthouders Team Vergunningen, Handhaving en Veiligheid, domein Ruimte

Opsporen strafbare feiten, misbruik en fraude

Controle ter voorkoming en nemen maatregelen bij misbruik, plegen strafbare feiten en fraude

betrokkenen

Omgevingswet, Participatiewet, WWB, WMO, Wajong, Wet BRP

Besluit Minister van Veiligheid en Justitie tot aanwijzing buitengewoon opsporingsambtenaren. Aanwijzingsbesluit Toezichthouders van het gemeentebestuur

6

6

6

AA

Team buitenruimte, domein Ruimte

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid bevorderende acties.

Behandelen aanvragen gehandicaptenparkeerplaats

Personen die in aanmerking komen om deel te nemen aan acties ter bevordering van verkeersveiligheid. Personen die een gehandicapten-

parkeerplaats aanvragen.

Lokale taak

Provinciaal verkeer- en vervoerplan Zuid-Holland, APV, ouderenbeleid

5

5

5

AA

Maatschappelijk beleid, domein Samenleving en SP71

Leerlingenvervoer en leerplicht

Vergoeding kosten leerlingenvervoer, regelen van vervoer en leerplichtadministratie.

Controle op absoluut en relatief schoolverzuim van leerplichtige jongeren

Leerling, ouders, voogden, verzorgers van leerlingen

Wet op het primair onderwijs, leerplichtwet, wet op het voortgezet onderwijs, wet educatie en beroepsonderwijs, wet op de expertisecentra

4

4

4

AA

Ruimtelijke ontwikkeling + Ruimtelijk Beheer,

Domein Ruimte

Omgevingsdienst West Holland

Omgevingsvergunnning

Behandelen aanvragen vergunningen en meldingen op het terrein van bouwen, ruimte, natuur, monumenten en milieu

Aanvragers en melders

Wet alg bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Huisvestingswet, besluit brandveiligheid gebruik bouwwerken, wet milieubeheer, APV

7

7

7

AA

Vergunningen handhaving en veiligheid, domein Ruimte

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Behandelen vergunningen APV, winkeltijden, drank-en horeca, kansspelen

Aanvragers, melders,minderjarige kinderen van exploitanten. Leidinggevenden van eenn inrichting waarin een of meerdere speelautomaten aanwezig zijn.

APV, drank- en horecawet, wet op de kansspelen, winkeltijdenwet

5

5

5

AA

Burgerzaken/KCC, domein Samenleving

Gevonden voorwerpen

Registreren en al het mogelijke doen om de rechtmatige eigenaar te traceren

Personen die voorwerpen vinden of op zoek zijn. Personen van wie vermoed wordt de rechtmatige eigenaar te zijn

Boek 5 Burgerlijk Wetboek, Besluit gevonden voorwerpen

8

8

8

AA

Vergunningen, handhaving en veiligheid, domein Ruimte

Crisisbeheersing / rampenbestrijding

Verstrekken van slachtofferinformatie tijdens en na een crisis. Bevorderen samenwerking tussen gemeenten, geneeskundige hulpverlening en politie

Slachtoffers crisis, familieleden van slachtoffers

Wet veiligheidsregio’s

5

5

5

AA

Team informatie, domein Concern en bestuurszaken

Registratie zaken

Registratie van zaken en dispensatie niet-openbare archiefstukken

betrokkenen

Archiefwet

2

2

2

AA

Team Ontwikkeling, Fysieke Leefomgeving, domein Ruimte

Tijdelijke verhuurvergunning

Huisvesting

Behandelen van aanvragen voor tijdelijke verhuurvergunningen, heffen van leges

Aanvragers en gemachtigden van aanvragers

Leegstandswet

Huisvestingswet

7

7

7

AA

Team Ontwikkeling, Fysieke Leefomgeving, domein Ruimte

Projecten in het kader van de energietransitie

Communicatie met eigenaren en gebruikers van woningen en bedrijven ter bevordering van duurzaamheid

Eigenaren en huurders van panden in de gemeente

Klimaatwet

2

2

2

AA

Service Eenheid Financiën SP71

Gemeentelijke financiële administratie

Innen en betalen facturen, innen gemeentelijke belastingen en heffingen

Debiteuren en crediteuren

Verordening onroerende zaakbelasting, verordening rioolheffing, Legesverordening, Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, verordening liggeld, verordening marktgeld, verordening lijkbezorgingsrechten, verordening precario

2

2

2

AA

Service Eenheid Personeelszaken SP71

Pensioenen raadsleden, wethouders en wachtgelden gemeentepersoneel

Behandelen aanvragen en registratie van pensioenen en wachtgelden aan gemeenteambtenaren, wethouders en raadsleden

Ex-personeel en ex-raadsleden en bestuurders

ambtenarenwet, gemeentewet, grondwet, algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, rechtspositieregeling, rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

2

2

2

AA

Service Eenheid Juridische Zaken SP71

Ondersteuning

Ondersteuning bij juridische zaken

Betrokkenen bij een bezwaar- of beroepsprocedure

Diverse wetgeving

2

2

2

AA

DIV, domein Concern en bestuurszaken

Dispensatie niet openbare archiefstukken

Behandelen van aanvragen om inzage in niet openbare gemeentelijke archiefstukken

Personen van wie gegevens in een archiefstuk voorkomen en van wie gegevens moeten worden geverifieerd

Archiefwet 1995

2

2

2

AA

BSGR

Gemeentelijke belastingen en heffingen

Innen van belastingen en heffingen

Belastingplichtigen, personen die leges moeten betalen

Gemeentewet, Wet milieubeheer

2

2

2

AA

BSGR en team Financiën SP71

Waardering onroerende zaken

Verlenen van beschikkingen voor het vaststellen van de aarde van een onroerende zaak. Het toesturen van beschikkingen.

Personen die eigenaar, huurder of vruchtgebruiker zijn van een onroerende zaak

Wet waardering onroerende zaken

2

2

2

AA

Bijlage 2 Profielen key2Burgerzaken en Key2GBA-V

 

 • 1.

  Profiel Burgerzaken: alles

 • 2.

  Profiel Algemeen : gegevens in Bijlage(n) 1 Autorisatiebesluit BZK;(let op geheimhouding!)

 • 3.

  Profiel WMO: gegevens in Bijlage(n) 11, 12a, 12b, 12c, 24a, 24b Autorisatiebesluit BZK;

 • 4.

  Profiel Jeugd, Werk en Inkomen: gegevens in Bijlage(n) 21a, 21b, 25a, 25b,26 Autorisatiebesluit BZK;

 • 5.

  Profiel APV: gegevens in Bijlage(n) 5, 6, 7, 10, Autorisatiebesluit BZK;

 • 6.

  Profiel BOA en opsporingsambtenaren; gegevens in bijlage 4a en 4b Autorisatiebesluit BZK;

 • 7.

  Profiel huisvesting: gegevens in bijlagen 8a en 8b Autorisatiebesluit BZK

 • 8.

  Profiel KCC: gegevens in bijlagen 14 (gevonden voorwerpen) 22, 23 Autorisatiebesluit BZK

 • 9.

  Profiel Verkiezing: gegevens in bijlagen 15 (volmacht) Autorisatiebesluit BZK