maandag 1 mei 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningBeschikking maatwerkvoorschriften Besluit lozen buiten inrichtingen – Ambachtsherenweg 1 in Zoeterwoude

De Omgevingsdienst West-Holland verleent namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude maatwerkvoorschriften aan TB-Bronbemaling. De werkzaamheden hebben plaats in de Ambachtsherenweg in Zoeterwoude.

Het verzoek om maatwerkvoorschriften gaat over het lozen van grondwater in het vuilwaterriool of op de bodem bij het vervangen van het riool.

Maatwerkvoorschriften zijn regels die op maat worden gemaakt. Maatwerk is mogelijk op basis van artikel 3.2 achtste lid, van het Besluit lozen buiten inrichtingen.

Bent u het niet eens met onze beschikking?

Als u het niet eens bent met onze beschikking, dan kunt u bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude. Dat doet u met een brief, ook wel een bezwaarschrift genoemd. Deze brief stuurt u binnen zes weken na de dag dat deze beschikking bekend is gemaakt.

U schrijft in uw brief:

 

 • 1.

  § uw naam en adres

 • 2.

  § de datum waarop u de brief stuurt

 • 3.

  § het zaaknummer

 • 4.

  § waar u het niet mee eens bent en waarom

 • 5.

  § uw handtekening

U stuurt uw brief op één van de volgende manieren:

 • 1.

  § per e-mail: bezwaarschrift@odwh.nl of

 • 2.

  § per post: Omgevingsdienst West-Holland Postbus 159 2300 AD LEIDEN

U kunt uw brief niet sturen naar e-mailadressen van medewerkers. Uw brief wordt dan niet in behandeling genomen.

Heeft u bezwaar gemaakt? En is er spoed?

Als dat zo is, dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Dit betekent dat de rechter kan bepalen dat de beschikking nog niet ingaat. Deze beslissing geldt dan totdat er naar uw bezwaarschrift is gekeken.

U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar:

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag

Sector bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH DEN HAAG

U kunt uw verzoek ook digitaal indienen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

Wij vragen u om een kopie van uw verzoek om voorlopige voorziening te sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden

Per adres Omgevingsdienst West-Holland

Postbus 159

2300 AD LEIDEN

Heeft u nog vragen?

Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit kan via 071-4083100 of info@odwh.nl. Noem hierbij het zaaknummer: 2023-003727.