maandag 5 september 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
beleidsregelBeleidsregels individuele bijzondere bijstand gestegen energiekosten

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zoeterwoude,

 

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking komen voor individuele bijzondere bijstand voor gestegen energiekosten;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand Zoeterwoude.

besluit vast te stellen de Beleidsregels individuele bijzondere bijstand gestegen energiekosten,

Artikel 1: Voorwaardelijk recht

 • 1.

  De aanvrager komt in aanmerking voor bijzondere bijstand als sprake is van een hogere energierekening die aannemelijk het gevolg is van de stijgende energieprijzen.

Artikel 2: Hoogte van de bijstand

 • 1.

  Het verschil tussen het nieuwe termijnbedrag voor energiekosten en de Nibud-normen voor de gemiddelde kosten van gas en elektra in 2022;

 • 2.

  Minus de eenmalige energietoeslag als deze ontvangen is (de eenmalige energietoeslag wordt door de maandberekening verdeeld over 12 maanden).

 • 3.

  Het bedrag wordt ‘om niet’ verstrekt.

 • 4.

  In afwijking van het eerste lid: indien een vergelijking met de Nibud-normen niet mogelijk is kan worden uitgegaan van de werkelijke energiekosten in plaats van gemiddelde kosten.

Artikel 3: Draagkracht en vermogen

De bestaande draagkrachtregels voor inkomen en vermogen zijn van toepassing zoals vastgelegd in de Gewijzigde beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen van de gemeente Zoeterwoude.

Artikel 4: De aanvraag

Een aanvraag kan worden ingediend tot 1 juli 2023 met het reguliere aanvraagformulier van de bijzondere bijstand. De bijzondere bijstand wordt per maand toegekend.

Artikel 5: Bewijsstukken

De volgende bewijsstukken zijn tenminste belangrijk naast de algemene bewijsstukken voor bijzondere bijstand:

 • een nota van het oude termijnbedrag;

 • een nota van het nieuwe termijnbedrag en/of;

 • het oude energie/gascontract;

 • het nieuwe energie/gascontract.

Artikel 6: Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor individuele bijzondere bijstand voor gestegen energiekosten kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een bijdrage, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 7. Duur en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na publicatie.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 juli 2023.

Artikel 8: Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels individuele bijzondere bijstand gestegen energiekosten gemeente Zoeterwoude 2022’

Aldus vastgesteld op 23 augustus 2022,

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris,

W.A.M. Zoetemelk-Van der Hulst

De burgemeester,

F.Q.A van Trigt

TOELICHTING  

Bijzondere bijstand

De Participatiewet kent twee vormen van bijstand: algemene bijstand en bijzondere bijstand. Algemene bijstand is bedoeld voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, waaronder energiekosten. Bijzondere bijstand is bedoeld - zoals is opgenomen in artikel 35, eerste lid, van de Participatiewet - om te voorzien in de uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan. Energiekosten worden tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke bestaanskosten gerekend. Deze kosten dienen uit een inkomen op bijstandsniveau te worden betaald, hetzij door middel van reservering, hetzij door middel van gespreide betaling achteraf. Bijzondere bijstand voor energiekosten is dus in principe niet mogelijk, tenzij de kosten voortvloeien uit bijzondere omstandigheden.

Het kabinet vindt echter dat bij de huidige onverwachte en ongekend sterke stijging van de energieprijzen sprake is van extra kosten vanwege bijzondere omstandigheden. Het verlenen van bijzondere bijstand in verband met deze sterk gestegen energieprijzen wordt dan ook toelaatbaar geacht. Dit geldt zowel voor de individuele bijzondere bijstand als voor de categoriale bijzondere bijstand. Het kabinet heeft besloten aan huishoudens met een laag inkomen een compensatie te verstrekken in de vorm van een energietoeslag (categoriale bijzondere bijstand). Maatwerk in de vorm van individuele bijzondere bijstand voor de sterk gestegen energiekosten is echter ook mogelijk.

Hoewel vaak gesproken wordt van stijgende gasprijzen, wordt minder vaak vermeld dat deze stijging ook van invloed is op de elektraprijs. In deze beleidsregels is daarmee wel rekening gehouden.

 

Het hanteren van een inkomensgrens voor het recht op de energietoeslag betekent dat huishoudens met een inkomen net boven die inkomensgrens niet in aanmerking komen voor de energietoeslag. Deze groep kan echter in vergelijkbare mate te maken hebben met energiearmoede. Voor deze groep kan op individuele basis maatwerk geleverd worden met individuele bijzondere bijstand. Het hanteren van een vast bedrag voor de energietoeslag kan ook betekenen dat sommige huishoudens niet toereikend gecompenseerd worden voor de gestegen energieprijzen. Ook dan kan maatwerk worden geleverd in de vorm van individuele bijzondere bijstand, waarbij de energietoeslag (categoriale bijzondere bijstand) in mindering wordt gebracht op de individuele bijzondere bijstand. Als er nog geen energietoeslag is toegekend dan hoeft deze niet in mindering te worden gebracht.

 

Artikel 1

De aanvrager komt in aanmerking voor bijzondere bijstand als sprake is van een hogere energierekening die aannemelijk het gevolg is van de stijgende energieprijzen. Deze hogere energieprijzen zijn aannemelijk als ze boven het bedrag van de eenmalige energietoeslag (berekend naar een maandbedrag) komen.

 

Artikel 2 en 4 ;

Het Nibud geeft aan het gasverbruik en elektraverbruik per woningtype. Om tot een inzichtelijke prijsstijging te komen wordt uitgegaan van de gemiddelde kosten. Als een vergelijking met de Nibud-normen niet mogelijk is dan kan uitgegaan van de werkelijke kosten op basis van het oude termijnbedrag. Voor het nieuwe termijnbedrag wordt als richtlijn het termijnbedrag per 1 juli 2022 gehanteerd en waar mogelijk, om te komen tot een inzichtelijke vergelijking, het oude termijn bedrag per 1 juli 2021.

.

Wanneer er sprake is van kostendelers bestaat recht op de bijzondere bijstand voor de kostendeler die de energierekening betaalt. Dit is op de bankrekening zichtbaar aan de afschrijving van de energie/gaskosten maar ook op de bewijsstukken van de energieleverancier.

 

Een aanvraag kan worden ingediend 1 juli 2023. Deze termijn sluit aan op de verlenging van de termijn voor het aanvragen van de energietoeslag (categoriale bijzondere bijstand).

 

Rekenvoorbeelden

Uitgaande van de eenmalige energietoeslag (categoriale bijstand) met een richtprijs van € 800 per jaar, € 66 per maand)

 

Eenpersoonshuishouden, tussenwoning

 

Inkomen tot 120% geen draagkracht

Voorschot energienota

€ 350,00

Af normaal voorschot gasverbruik (Nibud)

- 108,00

Af normaal voorschot elektraverbruik (Nibud)

- 18,00

Af categoriale bijzondere bijstand

- 66,00 (inkomsten < 120%)

Bijzondere bijstand per maand

€ 158,00

Inkomen hoger dan 120% draagkracht berekening

Voorschot energienota

€ 350,00

Af normaal voorschot gasverbruik (Nibud)

- 108,00

Af normaal voorschot elektraverbruik (Nibud)

- 18,00

Af draagkracht uit hoger inkomen (fictief)

- 100,00

Bijzondere bijstand

€ 124,00

 

Meerpersoonshuishouden,3 personen, flatwoning

 

Inkomen tot 120% geen draagkracht

Voorschot energienota

€ 350,00

Af normaal voorschot gasverbruik (Nibud)

- 88,00

Af normaal voorschot elektraverbruik (Nibud)

- 48,00

Af categoriale bijzondere bijstand

- 66,00 (inkomsten < 120%)

Bijzondere bijstand per maand

€ 148,00

 

Inkomen hoger dan 120% draagkrachtberekening

Voorschot energienota

€ 350,00

Af normaal voorschot gasverbruik (Nibud)

- 88,00

Af normaal voorschot elektraverbruik (Nibud)

- 48,00

Af draagkracht (fictief)

- 74,00

Bijzondere bijstand

€ 140,00