maandag 3 oktober 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
beleidsregelBeleidsregels Eenmalige energietoeslag Zoeterwoude 2022

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zoeterwoude,

 

gelet op:

 

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 van de Participatiewet

overwegende dat:

 

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand Zoeterwoude.

besluit vast te stellen de beleidsregels Eenmalige energietoeslag Zoeterwoude 2022.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaand onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude;

 • c.

  inkomen: het totale netto inkomen van de alleenstaande, de alleenstaande ouder met zijn ten laste komende kinderen of het gezin als bedoeld in de artikelen 31, 32 en 33 van de wet; voor zelfstandig ondernemers geldt voor het inkomen uit onderneming het inkomen als bedoeld in artikel 6 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

 • d.

  peildatum: aanvraagdatum;

 • e.

  referteperiode: periode van tenminste één maand voorafgaand aan de peildatum of bij wisselende inkomsten tenminste drie maanden voorafgaand aan de peildatum voor personen in loondienst. Een uitzondering geldt voor de groep zelfstandig ondernemers zoals vermeld in artikel 2 lid 6.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2022 van € 1.300 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend;

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen;

 • 3.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm;

 • 4.

  Een huishouden met een inkomen hoger dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm, dat vanwege problematische schulden en deelname aan een schuldhulptraject (WSNP of MSNP) weinig te besteden heeft (d.w.z. een vrij te laten bedrag heeft tussen 95% en 110% van de toepasselijke bijstandsnorm) komt in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag;

 • 5.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar, tenzij deze persoon al bijzondere bijstand voor leveronderhoud ontvangt omdat van de ouders/verzorgers geen onderhoudsplicht kan worden verwacht;;

  • c.

   aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000;

  • d.

   dak- en thuislozen is of die is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres;

  • e.

   een kostendeler is waarbij een andere huisgenoot de toeslag al heeft ontvangen.

 • 6.

  Een uitzondering op artikel 2 lid 3 betreft de zelfstandig ondernemers. Het inkomen kan pas na afloop van het boekjaar definitief worden vastgesteld. De eenmalige energietoeslag wordt daarom uitbetaald in de vorm van een renteloze lening. Blijkt het netto inkomen bij de definitieve vaststelling lager te zijn dan of gelijk te zijn aan 120% van de toepasselijke bijstand, dan wordt de geldlening omgezet in een bedrag om niet. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt het netto inkomen over het boekjaar 2021 betrokken.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die op de peildatum voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

  • c.

   aangesloten zijn bij de collectieve aanvullende zorgverzekering van de gemeente Zoeterwoude;

 • ontvangen de eerste betaling van de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve.

 • 2.

  De ambtshalve toekenning heeft betrekking op huishoudens die AIO ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet. Zij ontvangen de ambtshalve toekenning zodra de gemeente de gegevens hiervoor bezit.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van een daartoe beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag is een schriftelijke aanvraag.

 • 3.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot 1 december 2022.

Artikel 5: Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6: Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  De oude Beleidsregels Eenmalige energietoeslag Zoeterwoude 2022 worden ingetrokken en vervangen door de onderhavige Beleidsregels Eenmalige energietoeslag Zoeterwoude 2022.

 • 2.

  De onderhavige beleidsregels vervallen op 1 juli 2023.

Artikel 7: Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘beleidsregels Eenmalige energietoeslag Zoeterwoude 2022’.

Aldus vastgesteld op 20 september 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris,

W.A.M. Zoetemelk-Van der Hulst

De burgemeester,

F.Q.A van Trigt

Toelichting

De beleidsregel Eenmalige energietoeslag 2022 staat niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. In bijzondere omstandigheden mag hier van afgeweken worden op grond van artikel 5.

 

Artikel 2

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Per huishouden kan maximaal één energietoeslag verstrekt worden. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ is aansluiting gezocht bij de bepalingen van de Participatiewet.

 

Voor deze beleidsregels geldt een schuldhulppardon. Dat wil zeggen dat inwoners met een inkomen boven 120% van de geldende bijstandsnorm wel in aanmerking komen voor de energietoeslag wanneer zij problematische schulden hebben en deelnemen aan een schuldhulptraject (WSNP of MSNP) waardoor zij tussen de 95% en 110% van de toepasselijke bijstandsnorm aan besteedbaar inkomen hebben. Het gaat om inwoners waarbij een schuldhulpverleningstraject is gestart en waarbij er al een definitieve aflossingsregeling is, of zij in de wettelijke schuldsanering zitten.

 

Voor zelfstandig ondernemers geldt dat het definitieve (jaar)inkomen pas na afloop van het boekjaar kan worden vastgesteld. Of de ondernemer een inkomen heeft onder de voor de energietoeslag geldende inkomensgrens, kan daarom alleen achteraf worden vastgesteld. Aan de ondernemer met een uitkering levensonderhoud kan de energietoeslag worden toegekend in de vorm van een renteloze lening. Na afloop van het boekjaar kan worden getoetst of er daadwerkelijk recht bestond en of de lening omgezet kan worden in een bedrag om niet.

 

Artikel 3

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW, IOAZ of BBZ. Daar voegt de gemeente de groepen inwoners aan toe die een aanvullende collectieve zorgverzekering ontvangen. Voor inwoners die AIO ontvangen, zal de gemeente de gegevens ontvangen van SVB via de Inlichtingendienst. Zodra de gemeente dit heeft ontvangen, zal tevens aan hen de energietoeslag ambtshalve verstrekt worden.

 

Voor zelfstandig ondernemers die een uitkering voor levensonderhoud op grond van het Bbz 2004 ontvangen, geldt dat het definitieve (jaar)inkomen pas na afloop van het boekjaar kan worden vastgesteld. Of de ondernemer een inkomen heeft onder de voor de energietoeslag geldende inkomensgrens, kan daarom alleen achteraf worden vastgesteld. Aan de ondernemer met een uitkering levensonderhoud kan de energietoeslag worden toegekend in de vorm van een renteloze lening. Na afloop van het boekjaar kan worden getoetst of er daadwerkelijk recht bestond. Een ambtshalve toekenning is daarom op voorhand niet mogelijk.