maandag 29 januari 2024
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
delegatie- of mandaatbesluitAlgemeen bevoegdhedenbesluit Zoeterwoude 2024

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente ZOETERWOUDE en de BURGEMEESTER van de gemeente ZOETERWOUDE, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

gezien het voorstel d.d. 20 december 2023 inzake het vaststellen van het Algemeen bevoegdhedenbesluit 2023 Zoeterwoude;

 

gelet op afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht en artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

 • 1.

  vast te stellen het navolgende Algemeen bevoegdhedenbesluit Zoeterwoude 2024

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Zoeterwoude;

 • b.

  de burgemeester: de burgemeester van Zoeterwoude als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de gemeente in en buiten rechte;

 • c.

  de portefeuillehouder: een lid van het college van burgemeester en wethouders van Zoeterwoude;

 • d.

  de gemeentesecretaris: de (loco-)gemeentesecretaris/Algemeen Directeur van Zoeterwoude;

 • e.

  de directeur: de leidinggevende van een domein van de gemeente Zoeterwoude;

 • f.

  concerncontroller: de medewerker die de organisatie gevraagd en ongevraagd adviseert over doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gevoerd beleid;

 • g.

  het managementteam: de directeuren en gemeentesecretaris gezamenlijk;

 • h.

  de programmamanager: de medewerker die verantwoordelijk is voor een programma dat meerdere projecten bevat;

 • i.

  domein: de organisatorische eenheid die is ontstaan na toewijzing van een samenhangend takenpakket;

 • j.

  coördinator/bedrijfsleider: de coördinator of bedrijfsleider van een team, functioneel verantwoordelijk voor een team binnen een domein van de gemeente Zoeterwoude

 • k.

  team: een onderdeel van een domein dat is belast met de uitvoering van een aantal taken van het domein;

 • l.

  projectleider: de medewerker die verantwoordelijk is voor het realiseren van een project;

 • m.

  gemeente: de gemeente als publiekrechtelijk lichaam alsmede de gemeente als privaatrechtelijke rechtspersoon;

 • n.

  volmacht: de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • o.

  machtiging: de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • p.

  (Onder)mandaat: de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester besluiten te nemen;

 • q.

  de griffier: de griffier van de gemeenteraad van Zoeterwoude;

 • r.

  de raad: de gemeenteraad van Zoeterwoude;

 • s.

  convenant: een overeenkomst tussen de overheid en een privaatrechtelijke partij waarbij partijen afspraken maken over de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden;

 • t.

  dienstverleningsovereenkomst (d.v.o.): een overeenkomst waarbij partijen afspraken maken over de concrete invulling van bepaalde dienstverlening; een d.v.o. is ter uitvoering van een andere overeenkomst of gemeenschappelijke regeling;

 • u.

  publiek-private samenwerking (p.p.s.): een samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven om samen een project te realiseren met zowel maatschappelijke als commerciële doelen.

Artikel 2 Mandaat gemeentesecretaris

 • 1.

  Aan de gemeentesecretaris wordt mandaat verleend over de tot het college en de burgemeester behorende aangelegenheden.

 • 2.

  Onverminderd het gestelde in de artikelen 5 en 8 blijven aan het college, de portefeuillehouder en de burgemeester voorbehouden de bevoegdheden als genoemd in bijlage 1.

 • 3.

  Het college respectievelijk de burgemeester kan instructies geven over de wijze waarop de gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend.

Artikel 3 Mandaat overige functionarissen

 • 1.

  De aan de gemeentesecretaris gemandateerde bevoegdheden worden gemandateerd aan:

  • a.

   de directeur;

  • b.

   de coördinator/bedrijfsleider

  • c.

   medewerkers die onderdeel uitmaken van een domein/team;

  • d.

   en aan de plaatsvervangers van de genoemde functionarissen.

  Hierbij zijn uitgezonderd:

  • -

   de bevoegdheden die bij of krachtens de wet aan een functie zijn toegekend;

  • -

   de bevoegdheden, genoemd in bijlage 1 en 2.

 • 2.

  De in het eerste lid onder a bedoelde directeur maakt van het aan hem verleende mandaat slechts gebruik indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • -

   in het geval van besluiten of documenten van gevoelige aard heeft een directeur van een ander domein het te nemen besluit of het te verzenden besluit of het te verzenden document gezien in het kader van het 4-ogen-principe;

  • -

   de toepassing van het mandaat vindt plaats binnen de vastgestelde beleidskaders en binnen de grenzen van de beschikbare budgetten; en

  • -

   indien van toepassing vindt vooraf overleg plaats met de portefeuillehouder.

 • 3.

  De in het eerste lid onder c bedoelde medewerkers maken van het aan hen verleende mandaat slechts gebruik indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • -

   het betreffen aangelegenheden die behoren tot het eigen domein dan wel tot de aan hen opgedragen opgave of project;

  • -

   in het kader van het 4-ogen-principe heeft een medewerker of directeur uit hetzelfde domein/team het te nemen besluit of te verzenden document gezien;

  • -

   de toepassing van het mandaat vindt plaats binnen de vastgestelde beleidskaders en binnen de grenzen van de beschikbare budgetten; en

  • -

   als het om zaken van gevoelige aard gaat vindt overleg plaats met de directeur, de portefeuillehouder en/of het college.

 • 4.

  De in bijlage 3 genoemde bevoegdheden blijven voorbehouden aan de directeuren.

Artikel 4 Mandaat griffier

Aan de griffier wordt mandaat verleend tot:

 • 1.

  het nemen van besluiten in het kader van aanbestedingen van diensten en leveringen voor zover deze betrekking hebben op de griffie; en

 • 2.

  het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten voor zover deze betrekking hebben op de griffie, met uitzondering van convenanten, bestuursovereenkomsten en intentieverklaringen.

Artikel 5 Terugkoppeling portefeuillehouder/burgemeester

Een in mandaat namens het college te nemen besluit wordt vooraf aan de portefeuillehouder voorgelegd en een in mandaat namens de burgemeester te nemen besluit wordt vooraf aan de burgemeester voorgelegd, in de volgende gevallen:

 

 • 1.

  Indien de gemandateerde verwacht dat uitoefening van de bevoegdheid aanmerkelijke politieke consequenties krijgt, vermoedelijk zal krijgen of daarvan precedentwerking te verwachten is.

 • 2.

  Indien het besluit ingrijpende gevolgen kan hebben voor een groot aantal burgers, bedrijven, verenigingen of belangengroepen;

 • 3.

  Indien er wordt besloten in afwijking van extern ingewonnen advies of interne adviezen niet met elkaar overeenstemmen;

 • 4.

  Wanneer wordt afgeweken van vastgesteld beleid of van een bestendige bestuurlijke praktijk, er ingrijpende financiële gevolgen zijn, het besluit redelijkerwijs kan leiden tot negatieve berichtgeving in de media of een besluit omtrent het onderwerp eerder tot negatieve berichtgeving in de media heeft geleid;

 • 5.

  Indien het college, de burgemeester of een portefeuillehouder deze wens kenbaar heeft gemaakt.

 • 6.

  Het genoemde in de vorige leden betreft geen limitatieve opsomming. Er wordt een zeker inschattingsvermogen en politieke sensitiviteit verlangd van de betrokken ambtenaar.

Artikel 6 Algemene uitzonderingen van mandaat

 • 1.

  Aan het college en de burgemeester blijft voorbehouden de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen die zijn neergelegd in een document, gericht tot:

  • a.

   de raad;

  • b.

   de Koning en andere leden van het Koninklijk Huis;

  • c.

   de raad van ministers van het Koninkrijk, de ministerraad of een daaruit gevormde onderraad of commissie, ministers en staatssecretarissen;

  • d.

   de voorzitter van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal of van een uit die Kamer gevormde commissie;

  • e.

   de vice-president van de Raad van State;

  • f.

   de president van de Algemene Rekenkamer;

  • g.

   De Nationale Ombudsman, voor zover het correspondentie betreft ter zake formele klachten;

  • h.

   enig bestuursorgaan van een provincie of een gemeente;

  • i.

   enig bestuursorgaan van een waterschap of een hoogheemraadschap;

  voor zover geen sprake is van een aanvraag voor een subsidie, vergunning, ontheffingen of vrijstelling ten behoeve van de gemeente Zoeterwoude.

 • 2.

  Onverminderd het gestelde in het eerste lid is het mandaat niet van toepassing:

  • a.

   indien artikel 10:3 Awb van toepassing is;

  • b.

   indien de verantwoordelijke portefeuillehouder namens het college beslist dat de aangelegenheid door het college moet worden afgedaan en indien de burgemeester beslist dat de aangelegenheid door hem moet worden afgedaan. De portefeuillehouder of de burgemeester wordt tijdig geïnformeerd over besluiten als genoemd in artikel 5;

Artikel 7 Ondertekening

 • 1.

  De bevoegdheid om in mandaat beslissingen te nemen impliceert de bevoegdheid tot ondertekening namens het bestuursorgaan.

 • 2.

  De stukken worden als volgt ondertekend:

  Met vriendelijke groet, / Hoogachtend,

  Namens burgemeester en wethouders,/ Namens de burgemeester,

  Max 2 regels spatie

  Voornaam Achternaam,

  Functie + eventueel teamnaam/domein

Artikel 8 Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van deze regeling en de daarop berustende bepalingen worden met mandaat gelijkgesteld de verlening van:

 • a.

  Volmacht;

 • b.

  Machtiging.

Artikel 9 Algemene bepaling over financieel mandaat

Aan elk(e) in dit besluit genoemd(e) bestuursorgaan dan wel functionaris komt de bevoegdheid toe tot het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten, en het aangaan van financiële verplichtingen voor zover dit past binnen diens taak en met inachtneming van de geldende Budgethoudersregeling, de financiële verordening(en) en het aanbestedingsbeleid van de gemeente Leiden c.q. de Centrumregeling Bedrijfsvoering Leidse Regio.

Artikel 10 Intrekking en wijziging bevoegdhedenbesluit

 • 1.

  Alle in dit besluit genoemde functionarissen die mandaten verlenen, zijn bevoegd de mandaten die aan onder hen ressorterende functionarissen zijn verleend, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk, in te trekken.

 • 2.

  Indien het gaat om een tijdelijke intrekking, wordt een dergelijk besluit schriftelijk vastgelegd.

 • 3.

  Een structurele wijziging in de bevoegdheidstoekenning zoals opgenomen in dit besluit, dan wel de bijlagen van dit besluit, geschiedt bij besluit van het college dan wel de burgemeester.

Artikel 11 Overgangsbepaling

De Bevoegdhedenregeling zoals die gold voor 1 januari 2024 blijft van toepassing voor bevoegdheden die onder de Omgevingswet vervallen maar als gevolg van het overgangsrecht behorende bij de Omgevingswet onder specifieke omstandigheden tijdelijk van kracht blijven.

Artikel 12 Intrekking vorige besluiten

Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het Algemeen bevoegdhedenbesluit Zoeterwoude 2023 ingetrokken.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Algemeen bevoegdhedenbesluit Zoeterwoude 2024".

Aldus besloten in de vergadering van 9 januari 2024.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Zoeterwoude,

de secretaris,

T.N. Kramer

de burgemeester,

F.Q.A. van Trigt

Zoeterwoude, 9 januari 2024

De Burgemeester van Zoeterwoude,

F.Q.A. van Trigt

Zoeterwoude, 9 januari 2024

Bijlage 1  

Aangelegenheden welke ingevolge artikel 2, tweede lid van het Algemeen bevoegdhedenbesluit Zoeterwoude 2023 blijven voorbehouden aan het college, de burgemeester en de portefeuillehouder

Behorende bij besluit Nr. Z22-030659

 

________________________________________

 

A. Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden

 

Publiekrecht

 

Aan het college is voorbehouden de bevoegdheid tot:

 

 • 1.

  Het doen van voorstellen aan de raad.

 • 2.

  Het vaststellen van de besturings- en managementstructuur.

 • 3.

  Het vaststellen van kaders voor de ambtelijke organisatie.

 • 4.

  Het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels, voor zover deze niet door de raad worden vastgesteld.

 • 5.

  Het vaststellen van een andere inspraakprocedure ten behoeve van een beleidsvoornemen dan die is beschreven in afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht.

 • 6.

  Het nemen van besluiten voor individuele gevallen, die niet onder een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel vallen, waaronder begrepen het toepassing geven aan hardheidsclausules in algemeen verbindende voorschriften die door de raad zijn vastgesteld.

 • 7.

  Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie op grond van de Wet open overheid, die betrekking hebben op een ramp als bedoeld in de Wet veiligheidsregio's.

 • 8.

  Het nemen van besluiten in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming, indien het verzoek om informatie geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd.

 • 9.

  Het nemen van besluiten over verzoeken om planschade en nadeelcompensatie.

 • 10.

  Het vaststellen van een subsidieplafond en de wijze van verdeling ervan.

 • 11.

  De bevoegdheid om te weigeren dat de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand op verzoek elders binnen de gemeente ambtsbezigheden verricht.

 • 12.

  Het nemen van het besluit om bezwaar of (administratief) beroep of hoger beroep aan te tekenen of een verzoek om (wijziging of opheffing van) voorlopige voorziening in te dienen namens de gemeente of het gemeentebestuur in administratiefrechtelijke procedures.

 • 13.

  Het nemen van besluiten tot het wijzigen, intrekken en terugvorderen van subsidies die niet in het subsidieprogramma vallen.

 • 14.

  Het nemen van besluiten voor het verlenen van een incidentele subsidie.

 • 15.

  Het verlenen van mandaat aan externen die niet werkzaam zijn onder directe verantwoordelijkheid van het college of de burgemeester.

 • 16.

  Het indienen van een verweerschrift of andere producties bij de gerechtelijke instantie die het administratiefrechtelijk (hoger) beroep behandelt.

 • 17.

  Het nemen van een beslissing bezwaar inzake bezwaarschriften waarbij wordt afgeweken van het advies van een commissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Awb danwel van het advies van de ambtelijk hoorder, met uitzondering van de beslissingen op bezwaar die de taken van de heffings- en invorderingsambtenaar raken.

 • 18.

  Het nemen van een nieuwe beslissing op bezwaar na vernietiging van de eerdere beslissing op bezwaar door de bestuursrechter.

 • 19.

  Het besluiten tot het verlenen en weigeren van een afwijking van het bestemmingsplan op grond van artikel 16.65, lid 4 van de Omgevingswet, met dien verstande dat de medewerker het besluit mag ondertekenen na besluitvorming door het college.

Aan de portefeuillehouder Sociaal Domein is voorbehouden de bevoegdheid tot het toekennen van financiële bijdragen uit het Heinekenfonds aan verenigingen en instellingen. De verstrekte bijdragen worden ter kennis gebracht van het college.

 

Aan de portefeuillehouder Juridische Zaken is voorbehouden de bevoegdheid tot:

 • a.

  het nemen van de beslissing op bezwaar, met de voorwaarde dat de beslissing op bezwaar in lijn is met het advies van de Regionale Commissie Bezwaarschriften of het advies na horen;

 • b.

  het nemen van de beslissing op bezwaar waarbij wordt besloten om het bezwaar (kennelijk) niet-ontvankelijk te verklaren.

Aan de burgemeester is voorbehouden alle bevoegdheden die hem op het gebied van openbare orde en veiligheid toekomen op grond van de Gemeentewet en specifieke wetten.

 

Privaatrecht

 

Aan het college is voorbehouden de bevoegdheid tot:

 

Aanbestedingen

 • 1.

  Het nemen van besluiten om af te wijken van het vastgestelde aanbestedingsbeleid.

 • 2.

  Het nemen van een besluit tot het uitsluiten van een inschrijver ter zake van een aanbestedingsprocedure.

 • 3.

  Het opdragen van een werk, levering, dienst of bestek.

Overeenkomsten

 • 1.

  Het besluit tot het aangaan van Publiek-Private constructies (PPS-constructies), convenanten en bestuursovereenkomsten.

 • 2.

  Het nemen van besluiten tot het aangaan, opzeggen en ondertekenen van overeenkomsten met een bedrag hoger dan €200.000.

 • 3.

  Het besluit tot het wel of niet aangaan van verkoop of verhuur van een onroerende zaak of gemeentelijk object.

 • 4.

  Het besluit tot het aangaan van overeenkomsten indien:

  • a.

   op grond van de Gemeentewet het college de raad vooraf over de overeenkomst moet informeren, omdat de raad daarom heeft verzocht;

  • b.

   op grond van de Gemeentewet de raad vooraf in de gelegenheid moet worden gesteld zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van de overeenkomst ter kennis van het college te brengen omdat deze ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben;

  • c.

   de raad ter zake om informatie heeft gevraagd.

 • 5.

  Het afgeven van garanties, borgstellingen en dergelijke, hoe ook genaamd.

 • 6.

  Het vaststellen van tarieven voor commerciële dienstverlening aan derden.

 • 7.

  Het nemen van besluiten tot weigering van onder 1 t/m 5 genoemde (rechts)handelingen.

Juridische procedures

 • 1.

  Het besluit tot het aangaan van civiele procedures van vorderingen met een financieel belang hoger dan €50.000.

 • 2.

  Het besluit hoger beroep of cassatie aan te tekenen namens de gemeente of het gemeentebestuur in civiele procedures.

 • 3.

  Het nemen van besluiten ten aanzien van alternatieve geschillenbeslechting, niet zijnde arbitrage of het voorleggen van geschillen aan scheidslieden voor zover afspraken daarover vooraf schriftelijk zijn vastgelegd.

 • 4.

  Het treffen van een schikking in een civiele of strafrechtelijke procedure, indien hiervoor geen financiële middelen op de vigerende begroting beschikbaar zijn.

Overige privaatrechtelijke rechtshandelingen

 • 1.

  Het besluit tot de oprichting van of de deelneming in rechtspersonen.

 • 2.

  Het kwijtschelden en buiten invordering stellen van vorderingen met een financieel belang hoger dan €200.000, niet zijnde vorderingen in het kader van belastingheffing of een schikking in een civiele of strafrechtelijke procedure.

 • 3.

  Het besluit tot aanvaarding of afwijzing van erfstellingen en legaten.

 • 4.

  Het besluit tot aanvaarding of afwijzing van schenkingen, anders dan bedoeld in bijlage 4.

 • 5.

  Het besluit tot het doen van een schenking.

 • 6.

  Het aanvaarden van een aanbod tot sponsoring.

 • 7.

  Het aanvragen van surseance van betaling en faillissement.

 • 8.

  Het afgeven van borgstellingen, met dien verstande dat de raad met betrekking tot borgstellingen voor meer dan €100.000 vooraf in de gelegenheid wordt gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

 • 9.

  Het nemen van besluiten over het opnemen van geldleningen op de kapitaalmarkt hoger dan €5.000.000 met een looptijd van een jaar of langer.

Aan de portefeuillehouder Financiën en de concerncontroller gezamenlijk is voorbehouden de bevoegdheid tot het nemen van besluiten betreffende het opnemen van geldleningen tot een bedrag van €5.000.000 op de kapitaalmarkt met een looptijd van een jaar of langer met de voorwaarde dat het college hierover door de desbetreffende portefeuillehouder wordt geïnformeerd.

 

Machtiging

Het ondertekenen van overeenkomsten met een ander bestuursorgaan, waarbij de wederpartij wordt vertegenwoordigd door een bestuurder, met dien verstande dat in dat geval de burgemeester een machtiging kan verlenen aan een wethouder.

 

B. Personeelsaangelegenheden

 

Aan het college is voorbehouden de bevoegdheid tot:

 

 • 1.

  Het besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst en overige besluiten over de rechtspositie van de gemeentesecretaris-algemeen directeur op grond van wetten in formele zin, de Cao Gemeenten of het Personeelshandboek.

 • 2.

  Het vaststellen van de functiebeschrijving van de gemeentesecretaris-algemeen directeur.

 • 3.

  Het vaststellen van het functiewaarderingssysteem, het functieboek en het wijzigen en toevoegen van nieuwe generieke functies in het functieboek met financiële gevolgen.

 • 4.

  Het toepassen van de hardheidsclausule op alle in het personeelshandboek opgenomen bepalingen.

 • 5.

  Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst wanneer deze niet op eigen verzoek van de werknemer plaatsvindt, niet van rechtswege, of het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd eindigt, of tijdens de proeftijd.

 • 6.

  Het vaststellen van boventalligheid als gevolg van een reorganisatie, inclusief vaststelling van de startdatum van het Van werk naar werk-traject.

C. Overige aangelegenheden

 

Aan het college is voorbehouden de bevoegdheid tot:

 

 • 1.

  Het benoemen van personen als vertegenwoordiger van de gemeente in bestuurs- en toezichthoudende organen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen.

 • 2.

  Het benoemen van personen in adviesorganen van het college, met uitzondering van het benoemen van een planschade-adviseur.

 • 3.

  Het benoemen van personen in bestuurscommissies als bedoeld in artikel 83 van de Gemeentewet.

 • 4.

  Het benoemen van personen in commissies als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet.

 • 5.

  Het aanwijzen van een gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet.

 • 6.

  Het aanwijzen van een gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet.

Aan de burgemeester is voorbehouden de bevoegdheid tot het aanwijzen van de Ambtenaren Burgerlijke Stand en de Buitengewone Ambtenaren Burgerlijke Stand.

Bijlage 2  

Aangelegenheden welke ingevolge artikel 3, eerste lid van het Algemeen bevoegdhedenbesluit Zoeterwoude 2023 blijven voorbehouden aan de gemeentesecretaris en de heffings- en invorderingsambtenaar

 

Behorende bij besluit Nr. Z22-030659

 

________________________________________

 

A. Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden

 

Publiekrecht

 

Aan de heffings- en invorderingsambtenaar, zoals bedoeld in artikel 231 Gemeentewet, tweede lid, onderdelen b en c, is voorbehouden de bevoegdheid tot het opleggen en invorderen van belastingaanslagen, het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van belastingvorderingen en het beslissen op binnengekomen bezwaarschriften die de taken van de heffings- en invorderingsambtenaar raken.

 

Aan de invorderingsambtenaar zoals bedoeld in artikel 231 Gemeentewet, tweede lid, onderdeel c, is voorbehouden de bevoegdheid tot:

 

 • 1.

  Het verlenen van uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen betreffende gehele of gedeeltelijke vrijstelling, vermindering, ontheffing of teruggaaf; en

 • 2.

  Het nemen van besluiten op een verzoek tot kwijtschelding of vermindering van gemeentelijke heffingen voor zover dit niet direct voortvloeit uit de Tarieventabel.

Privaatrecht

 

Aan de gemeentesecretaris is voorbehouden de bevoegdheid tot:

 

Overeenkomsten

 • 1.

  het nemen van besluiten tot het wijzigen van dienstverleningsovereenkomsten die voortvloeien uit een gemeenschappelijke regeling.

Juridische procedures

Niet van toepassing

 

Overige privaatrechtelijke rechtshandelingen

Niet van toepassing

 

B. Personeelsaangelegenheden

 

 • 1.

  Het nemen van besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst en overige besluiten over de rechtspositie van de directeuren en de concerncontroller op grond van wetten in formele zin, de Cao Gemeenten of het Personeelshandboek. Voor zover het besluiten de rechtspositie van directeuren en de concerncontroller betreft, wordt de betreffende portefeuillehouder hierbij voorafgaand betrokken.

 • 2.

  Het toekennen van gratificaties en beloningen vanwege goed tot uitstekend functioneren en het toekennen van een eenmalig bedrag bij uitstekend functioneren of een bijzondere prestatie met de voorwaarde dat dit in het MT is besproken.

 • 3.

  Het overeenkomen en ondertekenen van overeenkomsten met betrekking tot uitbreiding van de formele arbeidsduur.

 • 4.

  Het toepassen van sancties door te korten op het salaris, de aanvullende WW en de na-wettelijke WW wegens niet voldoen aan inspanningsverplichtingen betreffende re-integratie of wegens op andere wijze niet nakomen van verplichtingen.

 • 5.

  Het afkopen van na-wettelijke WW.

 • 6.

  Het geven van voorschriften met betrekking tot het verrichten van de arbeid en die welke strekken ter bevordering van de goede orde.

 • 7.

  Het nemen van maatregelen na vermoedens van misstanden.

 • 8.

  Het nemen van disciplinaire maatregelen.

 • 9.

  Het opleggen van een schorsing als ordemaatregel.

 • 10.

  De bevoegdheid tot communiceren en corresponderen met de werkgeverscommissie van de griffie betreffende wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden.

 • 11.

  Het vastleggen van de lokale arbeidsvoorwaarden en personele regelingen in het personeelshandboek.

 • 12.

  Het vaststellen en wijzigen van nieuwe generieke functies aan het functieboek zonder financiële gevolgen.

 • 13.

  De vertegenwoordiging in het lokaal overleg met de vakbonden, alsmede evaluatie van de afspraken over werktijden met de OR.

 • 14.

  Het richten van verzoeken aan de kantonrechter, het UWV of de Ontslagcommissie, om toestemming voor, of instemming met, ontslag.

 • 15.

  Het uitbrengen van de stem bij ledenraadplegingen van de VNG betreffende de collectieve arbeidsvoorwaarden.

 • 16.

  Het aanwijzen om werkzaamheden te verrichten bij buitengewone omstandigheden op grond van artikel 11.6 Cao Gemeenten.

C. Overige aangelegenheden

 

Niet van toepassing

Bijlage 3  

Aangelegenheden welke ingevolge artikel 3, vierde lid van het Algemeen bevoegdhedenbesluit Zoeterwoude 2023 blijven voorbehouden aan de directeur Samenleving, de directeur Beheer & Concernzaken en de directeur Ruimtelijke Ontwikkeling.

Behorende bij besluit Nr. Z22-030659

________________________________________

 

A. Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden

 

Publiekrecht

 

Aan de directeuren Samenleving, Beheer & Concernzaken en Ruimtelijke Ontwikkeling blijven voorbehouden de bevoegdheid tot:

 • 1.

  Het nemen van besluiten op grond van de Wet open overheid.

 • 2.

  Het nemen van besluiten om in te stemmen met rechtstreeks beroep met de instructie dat de betreffende portefeuillehouder en de Service-eenheid Juridische zaken Centrumregeling Bedrijfsvoering Leidse regio hierover vooraf zijn geïnformeerd.

 • 3.

  Het aanwijzen van een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en/of locatie voor één ceremonie, die voldoen aan het Reglement Burgerlijke Stand Zoeterwoude.

Aan de directeur Ruimtelijke Ontwikkeling blijft voorbehouden de bevoegdheid tot:

 • 1.

  Het nemen van besluiten tot oplegging of intrekking van een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:21 van de Awb en op grond van artikelen 5:5, 5:6, 5:7, 5:8, 5:9, 5:10 en 5:12 APV Gemeente Zoeterwoude en artikelen 2 en 12 van de ‘Verordening ligplaatsen I’, na overleg met de portefeuillehouder handhaving.

 • 2.

  Het nemen van besluiten tot oplegging of intrekking van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:31d van de Awb en op grond van artikel 2:10 van de APV Gemeente Zoeterwoude, na overleg met de portefeuillehouder handhaving.

 • 3.

  Het ondertekenen van (overige) besluiten tot oplegging of intrekking van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom nadat het college hierover heeft beslist en onder de voorwaarde dat, bij intrekking, aan de last is voldaan.

 • 4.

  Het ondertekenen van besluiten dat een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom ook gericht is tegen rechtsopvolgers van de overtredende partij nadat het college hierover heeft beslist.

 • 5.

  Het ondertekenen van besluiten tot geheel of gedeeltelijke intrekking in het kader van de handhavingstaak nadat het college hierover heeft beslist.

 • 6.

  Het nemen van besluiten op een aanvraag om een starters- of blijverslening.

 • 7.

  De bevoegdheid tot het aangaan van planschadeverhaalovereenkomsten.

 • 8.

  De bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouder.

Aan de directeur Beheer & Concernzaken blijft voorbehouden de bevoegdheid tot:

 • 1.

  De navolgende taken en bevoegdheden op grond van de Afvalstoffenverordening;

  • -

   Het wijzigen of intrekken van een vergunning of ontheffing op grond van de Afvalstoffenverordening;

  • -

   Het vaststellen van dagen en tijdstippen waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden en het aanwijzen van huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel moeten worden aangeboden;

  • -

   Het vaststellen van de omschrijving van de categorieën en het vaststellen van dagen en tijdstippen waarop (overige categorieën van) huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden;

  • -

   Het aanwijzen van inzamelmiddelen of voorzieningen voor de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van gebruikers van een perceel via een inzamelmiddel;

  • -

   Het aanwijzen van een andere inzamelaar, het opleggen van een verbod om huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden en het stellen van eisen aan het te gebruiken inzamelmiddel wanneer het middel niet van gemeentewege is verstrekt;

  • -

   Het verlenen van ontheffing, inclusief het verbinden van voorschriften daaraan, van het verbod om afvalstoffen:

   • a)

    buiten een daarvoor aangewezen plaats op of in de bodem te plaatsen, storten, werpen, uit te gieten of te laten vallen of te laten lopen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu;

   • b)

    zodanig op te slaan dat overlast ontstaat voor de omgeving.

 • 2.

  De navolgende taken en bevoegdheden ten aanzien van verkeersbesluiten:

  • -

   Het nemen van verkeersbesluiten;

  • -

   Het opdracht geven tot het (laten) plaatsen en verwijderen van straatmeubilair, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden van gemeentelijke objecten, het beoordelen van benodigde verkeerskundige maatregelen voor werkzaamheden in of aan de openbare ruimte;

  • -

   Het aanwijzen en opheffen van gehandicaptenparkeerplaatsen met de voorwaarde dat het verkeersbesluit betrekking heeft op een weg die, of een gedeelte daarvan, bij de gemeente in beheer is.

 • 3.

  Het vernietigen van archiefbescheiden.

 • 4.

  Het aanwijzen van de contactfunctionaris Wet open overheid.

 • 5.

  De bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouder.

Privaatrecht

Aan de directeuren Samenleving, directeur Beheer & Concernzaken en de directeur Ruimtelijke Ontwikkeling blijven voorbehouden de bevoegdheid tot:

 

Aanbestedingen

 • 1.

  Het ondertekenen van opdrachtbrieven voor werken die in samenwerking met Centrumregeling Bedrijfsvoering Leidse regio zijn aanbesteed.

Overeenkomsten

Niet van toepassing

 

Juridische procedures

 • 1.

  De vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte tot een bedrag van €100.000 voor zover een mandaat is verkregen te besluiten de betreffende privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten.

 • 2.

  Het bij de rechtbank aanhangig maken van een vordering tot het betalen van een geldsom tot een bedrag van €100.000.

 • 3.

  De beslissing dat de gemeente zich voegt in een strafzaak.

 • 4.

  Het besluit tot het voeren van verweer in civiele en strafrechtelijke procedures, inclusief het hiervoor benodigde procesbesluit en het verstrekken van de daarbij horende volmacht, met de instructie dat de betreffende portefeuillehouder hierover vooraf dient te worden geïnformeerd.

 • 5.

  Het treffen van een schikking in een civiele of strafrechtelijke procedure, indien hiervoor financiële middelen op de vigerende begroting beschikbaar zijn.

Overige privaatrechtelijke rechtshandelingen

 • 1.

  Het kwijtschelden en buiten invordering stellen van vorderingen met een financieel belang tot €100.000, niet zijnde vorderingen in het kader van belastingheffing of een schikking in een civiele of strafrechtelijke procedure.

B. Personeelsaangelegenheden

 

 • 1.

  Het besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst en overige besluiten over de rechtspositie van medewerkers binnen het eigen domein of team op grond van wetten in formele zin, de Cao Gemeenten of het Personeelshandboek.

 • 2.

  Het nemen van disciplinaire maatregelen jegens medewerkers binnen het eigen domein of team.

 • 3.

  Het toekennen van een overwerkvergoeding in bijzondere situaties.

 • 4.

  Het verlenen van een schadeloosstelling en vergoeding van kosten in niet elders voorziene gevallen.

 • 5.

  Het benoemen van coördinatoren, projectleiders en programmamanagers.

 • 6.

  Het aangaan van stageovereenkomsten en werkervaringsplaatsen inclusief het toekennen van een bijbehorende vergoeding.

 • 7.

  Het overeenkomen en ondertekenen van een Van werk naar werk-contract.

C. Overige aangelegenheden

 

Aan de directeur Beheer & Bedrijfsvoering is voorbehouden de bevoegdheid tot:

 • 1.

  Het aanwijzen en beëindigen van plaatselijk opererende verkeersregelaars.

 • 2.

  Het aanwijzen van de ambtelijke (plaatsvervangende) (gegevens)beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen.

Bijlage 4  

Aangelegenheden welke ingevolge artikel 3, vierde lid van het Algemeen bevoegdhedenbesluit Zoeterwoude 2023 blijven voorbehouden aan de coördinator Buitenruimte, de coördinator Concernzaken, de coördinator Ruimtelijke Ontwikkeling en de Bedrijfsleider Algemene Dienst.

Behorende bij besluit Nr. Z22-030659

 

Publiekrecht

Niet van toepassing.

 

Privaatrecht

Aan de coördinator Buitenruimte, de coördinator Concernzaken, de coördinator Ruimtelijke Ontwikkeling en de Bedrijfsleider Algemene Dienst blijven voorbehouden de bevoegdheid tot:

 

B. Personeelsaangelegenheden

 

 • 1.

  Het besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst en overige besluiten over de rechtspositie van medewerkers binnen het eigen domein of team op grond van wetten in formele zin, de Cao Gemeenten of het Personeelshandboek.

 • 2.

  Het aangaan van stageovereenkomsten en werkervaringsplaatsen inclusief het toekennen van een bijbehorende vergoeding.

Bijlage 5  

 

Verleende en ontvangen mandaten externe bestuursorganen

Behorend bij Algemeen bevoegdhedenbesluit Zoeterwoude 2024

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

 

Nr.

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bestuursorgaan

1 ste functionaris

2 de functionaris

3 de functionaris

Specifieke bepaling

1.1

Omgevingswet

Voor zover het taken en bevoegdheden met betrekking tot het milieu (waaronder mede wordt verstaan: de milieubelastende activiteit, geluid en de bescherming van de bodem en de ondergrond) betreft die krachtens de Omgevingswet, een algemene maatregel van bestuur behorende bij de Omgevingswet, een ministeriële regeling behorende bij de Omgevingswet en/of het omgevingsplan zijn toebedeeld aan het college van burgemeester en wethouders, met uitzondering van: 

 • -

  de bevoegdheid tot het besluiten op meervoudige aanvragen om een omgevingsvergunning;  

 • -

  de bevoegdheid tot het besluit op een aanvraag om een omgevingsplanactiviteitvergunning waarbij wordt afgeweken van het omgevingsplan; 

 • -

  de taken en bevoegdheden die krachtens titel 10.4 van de Wet milieubeheer in het omgevingsplan zijn gesteld.

B&W

Directeur ODWH

Door de directeur ODWH aangewezen ambtenaren

 

 

1.2

Omgevingswet

Voor zover het taken en bevoegdheden met betrekking tot asbest en/of met betrekking tot sloopactiviteiten (waaronder mede het mobiel breken van bouw- en sloopafval wordt verstaan) betreft die krachtens de Omgevingswet, een algemene maatregel van bestuur behorende bij de Omgevingswet, een ministeriële regeling behorende bij de Omgevingswet en/of het omgevingsplan zijn toebedeeld aan het college van burgemeester en wethouders, met uitzondering van de bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften over de in paragraaf 7.1.4 en 7.2.3 van het Besluit bouwwerken leefomgeving gestelde regels.

B&W

Directeur ODWH

Door de directeur ODWH aangewezen ambtenaren

 

 

1.3

Omgevingswet,

Voor zover het taken en bevoegdheden met betrekking de labelverplichting voor kantoorgebouwen betreft die krachtens de Omgevingswet zijn toebedeeld aan het college van burgemeester en wethouders.

B&W

Directeur ODWH

Door de directeur ODWH aangewezen ambtenaren

 

 

1.4

Wet Milieubeheer

Het uitvoeren van de taken en bevoegdheden, met uitzondering van titel 10.4.

B&W

Directeur ODWH

Door de directeur ODWH aangewezen ambtenaren

 

 

1.5.

Omgevingswet

Invoeringswet Omgevingswet

Invoerings-besluit

Omgevingswet

Het uitvoeren van de bij of krachtens de navolgende wetten toebedeelde taken en bevoegdheden indien op grond van de Omgevingswet, de Invoeringswet Omgevingswet en/of het Invoeringsbesluit Omgevingswet overgangsrecht van toepassing is: 

 • -

  de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het de bij of krachtens artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder e en/of i toebedeelde taken en bevoegdheden met betrekking tot het verlenen van enkelvoudige vergunningen betreft; 

 • -

  de Wet milieubeheer, met uitzondering van titel 10.4; 

 • -

  de Wet geluidhinder, met inbegrip van het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten voor het treffen van maatregelen aan woningen; 

 • -

  Wet bodembescherming; 

 • -

  de Woningwet, voor zover het de taken en bevoegdheden betreffende asbest betreft ;

 • -

  het Bouwbesluit 2012, voor zover het de taken en bevoegdheden betreffende asbest en sloopmeldingen, inclusief sloopmeldingen met betrekking tot asbest, betreft.

B&W

Directeur ODWH

Door de directeur ODWH aangewezen ambtenaren

 

 

1.6.

 

Het uitvoeren van taken en bevoegdheden met betrekking tot toezicht en handhaving, voor zover dit betrekking heeft op de taken en bevoegdheden in de onderdelen onder 1.1 t/m 1.5, en die krachtens de daar genoemde wetten en/of de Algemene wet bestuursrecht zijn toebedeeld aan het college van burgemeester en wethouders (waaronder mede wordt verstaan de bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in artikel 18.6 van de Ow). 

B&W

Directeur ODWH

Door de directeur ODWH aangewezen ambtenaren

 

 

1.8.

Verordening Duurzaamheidssubsidie Zoeterwoude

Het uitvoeren van de taken en bevoegdheden:

 • -

  het toetsen van een aanvraag voor een subsidie aan wet- en regelgeving, waaronder de Verordening Duurzaamheidssubsidie Zoeterwoude, en het nemen van een beslissing op de aanvraag;

 • -

  het vragen van aanvullende informatie die nodig is voor de beoordeling van de aanvraag;

 • -

  het verbinden van voorwaarden en verplichtingen aan het besluit tot vaststellen van de subsidie;

met inachtneming van het toepassingsbereik van de Verordening Duurzaamheids-subsidie Zoeterwoude, de bepalingen die betrekking hebben op het zelf uitvoeren van maatregelen en het overzicht van duurzaamheidsmaatregelen die in aanmerking komen voor duurzaamheidssubsidie.

B&W

Directeur ODWH

Door de directeur ODWH aangewezen ambtenaren

 

 

1.9

Verordening Stimuleringsle-ning duurzaamheid Doelgroepen gemeente Zoeterwoude

Het uitvoeren van de taken en bevoegdheden:

 • -

  het toetsen van een aanvraag voor een stimuleringslening aan wet- en regelgeving,

  waaronder de Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude, en het nemen van een beslissing op de aanvraag;

 • -

  het vragen van aanvullende informatie die nodig is voor de beoordeling van de aanvraag;

 • -

  het verbinden van voorwaarden en verplichtingen aan het besluit tot toekennen van de stimuleringslening.

B&W

Directeur ODWH

Door de directeur ODWH aangewezen ambtenaren

 

 

1.10

Algemene wet bestuurs- recht, Gemeentewet, Wet dwangsom en beroep bij niet-tijdig beslissen,

Wet open overheid

Wet Bibob

Het in relatie met de onder 1.1 tot en met 1.9 genoemde wetgeving, besluiten en verordeningen uitvoeren van taken en bevoegdheden bij of krachtens de navolgende wetten, waaronder begrepen het voeren van bestuursrechtelijke procedures en het ter zitting vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester:

 • 1.

  Gemeentewet;

 • 2.

  Algemene wet bestuursrecht;

 • 3.

  Wet dwangsom en beroep bij niet-tijdig beslissen

 • 4.

  Wet open overheid en de

 • 5.

  Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

B&W/Bgm

Directeur ODWH

Door de directeur ODWH aangewezen ambtenaren

 

 

 

Mandaten verleend aan Gemeente Leiden/Centrumregeling Bedrijfsvoering Leidse regio

 

Nr.

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bestuursorgaan

1 ste functionaris

2 de functionaris

3 de functionaris

Specifieke bepaling

 

Algemeen

 

 

 

 

 

 

2.1

 

Het ondertekenen van routinematige correspondentie niet zijnde besluiten en/of beschikkingen.

B&W

B&W gemeente Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

 

Financiën

 

 

 

 

 

 

2.2

 

Het verlenen van uitstel van betalingen en het in dat verband treffen van betalingsregelingen.

B&W

Heffingsambtenaar

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

2.3

 

Het versturen van aanslagen en facturen en het treffen van betalings- en invorderingsmaatregelen van o.a. grafrechten, leges, huren, (erf)pachten, liggelden, marktgelden en vorderingen uit hoofde van privaatrechtelijke verbintenissen.

B&W

Heffingsambtenaar

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

2.4

 

Het bij de rechtbank aanhangig maken van een vordering kleiner dan € 25.000,-

B&W

Heffingsambtenaar

Directeur gemeente Leiden cluster Interne Dienstverlening en Advisering

 

 

2.5

 

Het ondertekenen van de verklaring derdenbeslag, wanneer derdenbeslag onder de deelnemer is gelegd.

B&W

Heffingsambtenaar

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

2.6

 

Het doen van aangifte BTW voor het totaal van de deelnemer en aangiften van het BTW-compensatie-fonds.

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

 

2.7

 

Het doen van verklaring van de vorderingen en zaken die door beslag zijn getroffen.

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

2.8

 

Het verrichten van betalingen en spoedbetalingen t.b.v. door of namens de gemeente aangegane verplichtingen.

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat na overleg en met instemming van de gemeente, overeenkomstig een door de gemeente gefiatteerde procedure.

2.9

 

Het doen van aangifte van Informatie Voor Derden (IV3). EMUsaldo en van andere aangiftes waartoe een deelnemer als werkgever of als rechtspersoon is gehouden.

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

2.10

 

Het aanvragen van middelen, het beheren van deze middelen, het uitgeven van deze middelen en het daarover verantwoording afleggen aan de subsidieverstrekker.

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

2.11

 

Het opstellen van het regiobeeld.

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

2.12

 

Het opstellen van het regioplan op basis van het regiobeeld.

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

2.13

 

Het maken van afspraken en het sluiten van overeenkomsten binnen de governance van de regionale samenwerking IZA.

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

2.14

 

Het zijn van aanspreekpunt voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren voor zover het betreft het maken van afspraken en overeenkomsten alsmede de afspraken die voortvloeien uit de werkagenda en het regioplan

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treasury

 

 

 

 

 

 

2.15

 

Het opnemen of uitzetten van middelen op de geldmarkt met een looptijd van minder dan een jaar.

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

 

Het gebruik van bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

2.16

 

Het opnemen van geldleningen op de kapitaalmarkt.

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

 

Het gebruik van bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

2.17

 

Het verstrekken van geldleningen via de kapitaalmarkt.

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

 

Het gebruik van bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

2.18

 

Het vervroegd aflossen van leningen op de kapitaalmarkt.

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

 

Het gebruik van bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

2.19

 

Het beheer van de portefeuille aangaande langlopende leningen.

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

 

Het gebruik van bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

2.20

 

Het doen van beleggingen op de kapitaalmarkt.

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

 

Het gebruik van bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

2.21

 

Het beheer van de beleggingsportefeuille.

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

 

Het gebruik van bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

2.22

 

Bevoegdheden tot uitvoering van het treasurybeleid. Zie artikel 160, eerste lid onderdeel e Gemeentewet

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

 

Het gebruik van bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

2.23

 

Machtiging om namens de burgemeester procuratie te verlenen op de bankrekening(en) van de gemeente Zoeterwoude, ter uitvoering van het betalingsverkeer van de gemeente, zoals opgedragen in de gemeenschappelijke regeling. Zie Artikel 171 Gemeentewet.

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

 

 

Personeel

 

 

 

 

 

 

2.24

 

Het uitvoeren van het wervings- en selectiebeleid, waaronder het voeren van sollicitatieprocedures en het ondertekenen van de relevante correspondentie zoals ontvangstbevestiging, uitnodiging etc.

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Ondertekeningsmandaat, mandaatgever beslist, de gemandateerde tekent het besluit.

2.25

 

Het in behandeling nemen, behandelen en bekendmaken van besluiten, genomen door de deelnemers, op grond van de desbetreffende rechtspositieregeling (CAO Gemeenten) en eigen lokale regelingen.

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Ondertekeningsmandaat, mandaatgever beslist, de gemandateerde tekent het besluit.

2.26

 

Het behandelen en bekendmaken van besluiten, genomen door de deelnemers, in het kader van de functiebeschrijving en functiewaardering.

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Ondertekeningsmandaat, mandaatgever beslist, de gemandateerde tekent het besluit.

2.27

 

Het verstrekken van informatie aan UWV/ABP/Loyalis/IZA/Arbo Unie en/of overige uitvoeringsinstanties in het kader van sociale zekerheidswetgeving, de bovenwettelijke WW en suppletieregelingen.

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

2.28

 

Het uitvoeren van (gelegd) loonbeslag.

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

2.29

 

Het afgeven van werkgeversverklaringen.

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

2.30

 

Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden op het gebied van de salaris en personeelsadministratie.

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

 

Juridische zaken

 

 

 

 

 

 

2.31

 

Het voeren van de correspondentie en het verrichten van alle (rechts)handelingen in het kader van bezwaarprocedures, met uitzondering van het nemen van de beslissing op bezwaar.

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

2.32

 

Het in behandeling nemen, behandelen en nemen van besluiten over aansprakelijkstellingen door derden, uitgezonderd planschadeverzoeken.

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat. Over erkenning van aansprakelijkheid kan alleen worden besloten na overleg en overeenstemming metde betrokken deelnemer.

2.33

 

Het aansprakelijk stellen van derden voor door hen bij de gemeente veroorzaakte schade (regreszaken).

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Gemeentelijke vakafdelingen melden de schade bij Gemeente Leiden. Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.. Over het aansprakelijk stellen van derden kan alleen worden besloten na overleg en overeenstemming met de betreffende deelnemer.

2.34

 

Het voeren van schriftelijk en mondeling verweer, het verschaffen van nadere inlichtingen en het vertegenwoordigen van de burgemeester, het college en de gemeenteraad ter rechtszitting in verband met de ingediende bezwaarvoorschriften, zienswijzen en bedenkingen, ingesteld (hoger) beroep en/of verzoeken om voorlopige voorziening en verzetprocedures bij de gemeentelijke commissie bezwaarschriften, de gerechten, het college van gedeputeerde staten, de Centrale Raad van Beroep, de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

B&W

B&W Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat. De te volgen procedure en de stukken worden besproken met de betreffende deelnemer.

2.35

 

Het aanwijzen van een klachtencoördinator

B&W

B&W gemeente Leiden

Directeur gemeente Leiden

 

 

2.36

 

Het inschakelen van juridische bijstand ten behoeve van rechtsgedingen.

B&W

B&W gemeente Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Na overleg en in overeenstemming met de deelnemer.

2.37

 

Het aanwijzen van secretarissen van de bezwaarschriftencommissies van de deelnemers.

B&W

B&W gemeente Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

 

2.38

 

Het verrichten van rechts- en feitelijke handelingen in het kader van aanbestedingsprocedures voor werken, leveringen en diensten, niet zijnde het aangaan van een overeenkomst.

 

 

B&W

B&W gemeente Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

 

 

Privacy / AVG

 

 

 

 

 

2.39

artikel 30 AVG

het bijhouden van het register van verwerkingsactiviteiten met persoonsgegevens

B&W

Functionaris Gegevens-bescherming (FG) B&W gemeente Leiden

Privacy-beheerderPrivacy officer

 

 

2.40

artikel 33 en 34 AVG

melden van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalekken) aan autoriteit persoonsgegevens

B&W

FG B&W gemeente Leiden

Privacy-beheerder, Privacy officer, security officer, chief information security officer en functionaris gegevensbescherming

 

 

 

artikel 15, 16, 17, 18, 20 en 21 AVG

het in behandeling nemen van en besluitbesluiten op een verzoek tot inzage en het verstrekken van persoonsgegevensverzoeken ten aanzien van persoonsgegevens

College

FG B&W gemeente Leiden

 

 

 

 

 

Data

 

 

 

 

 

2.41

 

Het verrichten of uitvoeren van diverse bevoegdheden en/of handelingen in het kader van de Wet Kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb)

B&W

B&W gemeente Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

2.42

 

Alle beslissingen ter uitvoering van de Wet Basisadministratie adressen en gebouwen (BAG)

B&W

B&W gemeente Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

2.43

 

Het bevragen van (openbare) registers zoals Kadaster en Kamer van Koophandel ter uitvoering van de overgedragen taken en het verwerken van de opgevraagde gegevens

B&W

B&W gemeente Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

2.44

 

Het bevragen van het GBA-V ter uitvoering van de overgedragen taken en het verwerken van de opgevraagde gegevens

B&W

B&W gemeente Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief

 

 

 

 

 

2.45

 

De bevoegdheid tot het uitvoeren van alle op de gemeentelijke taken betrekking hebbende, uit de Archiefwet voortvloeiende, bevoegdheden.

B&W

B&W gemeente Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager gemeente Leiden

 

2.46

Wmo, Jeugdwet, DVO Toezicht en handhaving in de zorg 2021 - 2023

Het uitvoeren van toezicht en handhaving van rechtmatig gebruik van Wmo- en Jeugdwetzorg

B&W

College Leiden

Door college aangewezen toezichthouders

 

Het verlenen van mandaat omvat tevens de verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging.

 

 

Sociaal Domein

 

 

 

 

 

2.47

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Het besluiten op aanvragen die in het kader van de specialistische Maatschappelijke Zorg (beschermd wonen en maatschappelijke opvang) aan het Regionaal Team Maatschappelijke Zorg ter consultatie dan wel advies worden voorgelegd te beslissen op grond van hoofdstuk 2, paragraaf 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, en de vigerende Verordening en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Leiden voor zover deze betrekking hebben op beschermd wonen en maatschappelijke opvang;

B&W

B&W gemeente Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager Maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

2.48

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Het privaat-, straf- en bestuursrechtelijk procederen over de (niet) genomen besluiten omtrent de regionale Maatschappelijke Zorg.

 

B&W

B&W gemeente Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager Maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

2.49

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Het verwerken en archiveren en om de reeds opgebouwde archieven te laten beheren tot en met de uiteindelijke vernietiging (of overbrenging) van de archiefbescheiden.

B&W

B&W gemeente Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager Maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

2.50

 

Het beslissen op aanvragen om subsidie in het kader van de algemene voorzieningen maatschappelijke zorg Leidse Regio op grond van de Algemene subsidieverordening (ASV) van de gemeente Leiden en subsidieregelingen van de gemeente Leiden voor zover deze betrekking hebben op de algemene voorzieningen maatschappelijke zorg Leidse Regio; en de inhoudelijke notitie zoals vastgesteld door de colleges van de Leidse Regio met daarin een beschrijving van de algemene voorzieningen maatschappelijk zorg Leidse Regio;

 

B&W

B&W gemeente Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager Beleid Maatschappelijke ontwikkeling gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

2.51

 

De subsidies in het kader van de algemene voorzieningen maatschappelijke zorg Leidse Regio vast te stellen.

 

B&W

B&W gemeente Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager Beleid Maatschappelijke ontwikkeling gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

2.52

 

Over de beslissingen als bedoeld onder de punten 5.51 en 5.52 privaat-, straf- en bestuursrechtelijk te procederen.

 

B&W

B&W gemeente Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager Beleid Maatschappelijke ontwikkeling gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

2.53

 

De voor de uitoefening van dit mandaat noodzakelijke (persoons-)gegevens te verwerken en archiveren en om de reeds opgebouwde archieven te laten beheren tot en met de uiteindelijke vernietiging (of overbrenging) van de archiefbescheiden.

B&W

B&W gemeente Leiden

Directeur gemeente Leiden

Manager Beleid Maatschappelijke ontwikkeling gemeente Leiden

Deze bevoegdheid omvat de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

 

Aan Jeugdteam Leidse Regio verleende mandaten

 

Nr.

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bestuursorgaan

1 ste functionaris

2 de functionaris

3 de functionaris

Specifieke bepaling

3.1

Artikel 2.3 Jeugdwet

Oordeel over treffen jeugdhulp voorzieningen voor jeugdige of een ouder

College Zoeterwoude

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

 

 

Alle bevoegdheden die zijn verleend aan het Jeugdteam Leidse Regio, omvatten de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat

3.2

Artikel 2.4 Jeugdwet

Verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming over maatregel met betrekking tot gezag over minderjarige

College Zoeterwoude

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

 

 

 

3.3

Artikel 2.7 lid 1 Jeugdwet

Bij treffen individuele voorziening zo nodig overleg voeren met bevoegd gezag van een school

College Zoeterwoude

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

 

 

 

3.4

Artikel 3.1

Aanwijzing door het college van een jeugdhulpaanbieder die verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming kan doen

College Zoeterwoude

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

 

 

Mandaat is onderdeel van de afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming

3.5

Artikel 6.1.2 lid 5

Het afgeven van een besluit dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder nodig is

College Zoeterwoude

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

 

 

 

3.6

Artikel 6.1.8 lid 1

Indienen verzoek tot verkrijgen van een machtiging van de kinderrechter om een jeugdige die woonplaats in de gemeente heeft in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven

College Zoeterwoude

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

 

 

Dit mandaat omvat tevens de bevoegdheid tot het vertegenwoordigen van het college bij de kinderrechter

3.7

Artikel 6.1.12 lid 6

Mededeling vervallen machtiging, besluit geen nieuwe machtiging aan te vragen aan de raad voor de kinderbescherming

College Zoeterwoude

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

 

 

Zie ook Samenwerkingsprotocol gemeenten en Raad voor de Kinderbescherming

3.8

Artikel 8.1.1 lid 1

Verstrekken of weigeren persoonsgebonden budget op wens van jeugdige of ouders

College Zoeterwoude

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

 

 

Zie dienaangaande ook de mandaten Verordening en Nadere Regels Jeugdhulp 2021 hieronder

3.9

Artikel 8.1.4

Herzien of intrekken persoonsgebonden budget

College Zoeterwoude

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

 

 

Zie dienaangaande ook de mandaten uit de Verordening en Nadere Regels Jeugdhulp 2021 hieronder

3.10

Artikel 12 Verordening Jeugdhulp 2022

Beschikking individuele jeugdhulpvoorziening

College Zoeterwoude

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

 

 

 

3.11

Artikel 13 en 14 Verordening Jeugdhulp 2022

Individuele jeugdhulpvoorziening via persoonsgebonden budget (pgb)

College Zoeterwoude

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

 

 

 

3.12

Artikel 15 Verordening Jeugdhulp 2022

Inzet van jeugdhulp na een verwijzing van de jeugdige en/of de ouders, door de huisarts, medisch specialist en jeugdarts naar een jeugdhulpaanbieder

College Zoeterwoude

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

 

 

 

3.13

Artikel 17 Verordening Jeugdhulp 2022

Jeugdhulp in crisisgeval

College Zoeterwoude

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

 

 

In uitzonderlijke situaties waarbij de veiligheid van de jeugdige in het geding is, kan de vakinhoudelijk medewerker van Veilig Thuis de jeugdhulp inzetten. Het JGT wordt daarover onmiddellijk geïnformeerd.

3.14

Artikel 18, lid 2 Verordening Jeugdhulp 2022

Een beslissing aangaande een individuele jeugdhulpvoorziening herzien dan wel intrekken

College Zoeterwoude

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

 

 

 

3.15

Artikel 18, lid 3 Verordening Jeugdhulp 2022

Geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten individuele jeugdhulpvoorziening of het ten onrechte genoten

pgb.

College Zoeterwoude

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

 

 

 

3.16

Artikel 18, lid 4 Verordening Jeugdhulp 2022

Intrekken van een pgb

College Zoeterwoude

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

 

 

 

3.17

Artikel 2.1 t/m 2.9, artikel 3.1 t/m 3.6 Nadere Regels Jeugdhulp 2022

Verlenen van toegang tot jeugdhulp via ZIN en/of PGB

College Zoetwoude

Directeur Jeugdteam Leidse Regio

 

 

 

 

Van Holland Rijnland ontvangen mandaten

 

Nr.

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bestuursorgaan

1 ste functionaris

2 de functionaris

3 de functionaris

Specifieke bepaling

4.1

Huisvestingsverordening 2019

het verzoek om aanvullende documenten ten behoeve van een aanvraag om een huisvestingsvergunning.

Holland Rijnland

B&W

Gemeentesecretaris

De Medewerker Ontwikkeling III die is belast met het beleid voor volkshuisvesting en de uitvoering daarvan.

 

4.2

Huisvestingsverordening 2019

het verlenen, weigeren en intrekken van huisvestingsvergunningen voor particuliere sociale huurwoningen.

Holland Rijnland

B&W

Gemeentesecretaris

De Medewerker Ontwikkeling III die is belast met het beleid voor volkshuisvesting en de uitvoering daarvan.