Als u asbest door een deskundig gecertificeerd bedrijf laat verwijderen en afvoeren, heeft u een sloopmelding nodig. De omgevingsdienst West Holland voort namens de gemeente de taken uit voor slopen met of zonder asbest. Als u twijfelt of u een sloopmelding nodig hebt, neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst. De contactgegevens ziet u op de pagina Contact met de Omgevingsdienst.

Uw melding zal beoordeeld worden door de Omgevingsdienst West Holland. U moet bij het indienen van een melding gegevens inleveren ter beoordeling. De volgende gegevens moeten minimaal aanwezig zijn bij een melding:

  1. naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk en indien van toepassing, van diegene die uit andere hoofde bevoegd is tot het slopen van het bouwwerk;
  2. naam en adres van diegene die de sloopwerkzaamheden zal uitvoeren, indien de uitvoerder een ander persoon is dan bedoeld onder 1;
  3. adres, kadastrale aanduiding en aard van het te slopen bouwwerk of onderdeel daarvan;
  4. de data, de tijdstippen en een beschrijving van de wijze waarop het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden zal plaatsvinden;
  5. een veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7;
  6. een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen bij de sloopwerkzaamheden en een opgave van de voorgenomen afvoerbestemming van die stoffen
  7. indien op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 een asbestinventarisatierapport is vereist, het rapport als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van dat besluit dan wel een eindbeoordeling als bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van dat besluit, en
  8. indien bij het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden steenachtig afval zal vrijkomen dat ter plaatse zal worden gebroken, de hoeveelheid, de naam en het adres van de eigenaar van het recyclinggranulaat.

(Klein) asbest houdend materiaal aanleveren regio Leiden

Voor het aanleveren van (klein) asbest houdend materiaal kunt u ook terecht bij Van Diemen Sloopwerken te Leiden. Hier heeft u ook een sloopmelding voor nodig.

Deze melding kunt u doen via het Omgevingsloket.
Na het aanmelden bij het Omgevingsloket ontvangt u een registratienummer. Met dit nummer kunt u tegen contante betaling het asbest aanleveren bij Van Diemen Sloopwerken aan de Admiraal Banckertweg 32 te Leiden.

Voorwaarden

Het asbest moet dubbel verpakt aangeleverd worden. Verpakkingsmateriaal kunt u eventueel ook bij Van Diemen Sloopwerken afhalen, tegen betaling.

Let op: Van Diemen Sloopwerken haalt geen asbest bij u aan huis op.

Kosten

De kosten voor het aanleveren van het asbest bedraagt € 4,20 per kg/excl. btw. Pinnen is mogelijk.

Verpakking

  • folie per trekkende meter € 1,62 excl. btw.

  • asbestzakken per stuk € 1,62 excl. btw.

Het is aangeraden om eerst contact op te nemen door middel van het telefoonnummer +31 (0)71 53 23 082 of te mailen naar containers@vandiemensloop.nl