De eigenaar van het voormalige potgrondbedrijf Slingerland zoekt naar een andere invulling die ook voor de omgeving en de gemeente wenselijk is. Het adviesbureau Anteagroup heeft het onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden voor de Slingerlandlocatie uitgevoerd. Het bureau heeft drie verschillende scenario’s onderzocht die passen binnen de randvoorwaarden die zijn meegegeven. Deze scenario’s hebben we aan u voorgelegd. De gemeente heeft uw mening en de reacties meegewogen in haar beoordeling over de drie scenario’s. In deze e-mail leest u meer over de uitkomsten.

De waardering van de verschillende scenario’s ligt niet ver uit elkaar

Doordat de scenario’s sterk uiteen lopen is een grote diversiteit aan reacties binnengekomen. Gemiddeld genomen loopt de waardering van de bijna 100 bezoekers van de digitale bijeenkomst, niet veel uiteen: op een schaal van 1 tot 10 heeft u de scenario’s als volgt gewaardeerd:
•    Scenario 1: Energielandgoed              6,8
•    Scenario 2: Wonen met zorg                6,5
•    Scenario 3: Boeiende Bedrijvigheid    6,0

Bovenstaande waardering, inclusief de nuances en reacties die zijn opgehaald, is meegenomen in de afweging van de gemeente. De gemeente kijkt daarbij ook naar andere aspecten zoals ruimtelijke kwaliteit, aansluiting op beleidsdoeleinden en regionale belangen. Dit heeft geresulteerd in een eindbeoordeling van de scenario’s die, gemiddeld genomen, gelijkwaardig zijn.

 De gemeente neemt een neutraal standpunt in

Omdat er geen duidelijke winnaar of verliezer is, heeft de gemeente geen voorkeur uitgesproken en neemt een neutraal standpunt in ten opzichte van de drie scenario’s. Alle drie de scenario’s voldoen aan de minimale randvoorwaarden en dragen elk op hun eigen manier bij aan de in de inventarisatieronde opgehaalde ambities. Wel is de relatief ‘lage’ gemiddelde beoordeling reden voor de gemeente om aandachts- en verbeterpunten mee te geven aan de eigenaar bij de te nemen vervolgstappen. Deze aandachtspunten zijn opgehaald in de laatste participatieronde en zullen we mee moeten nemen in de verdere uitwerking van elk scenario.

Dit betekent dat wat de gemeente betreft met in achtneming van bovengenoemde randvoorwaarde, de eigenaar alle drie de scenario’s verder zou kunnen uitwerken. De keuze is aan de initiatiefnemer.

Vanuit de eigenaar gaat de voorkeur uit naar een scenario met wonen

Uit het onderzoek blijkt  dat een herontwikkeling met deze functie noodzakelijk is om een reëel verdienmodel te behalen in verband met de hoge saneringskosten. De eigenaar wil, evenals de gemeente, in de verdere uitwerking rekening houden met de ingekomen reacties van omwonenden en andere stakeholders. Dit betreft bijvoorbeeld de voorwaarde om (verkeers)hinder tot een minimum te beperken en de wens van direct omwonenden om weidegrond aan de westkant te behouden. Het streven is om de goede elementen uit de verschillende scenario’s te gebruiken in de uitwerking om te komen tot een definitief plan. Het is uiteindelijk aan de gemeente Zoeterwoude (en eventueel provincie) om te beoordelen of dit ontwikkelingsplan aan de beleidsvoorwaarden voldoet en in een nieuw bestemmingsplan gegoten kan worden.

Belangrijkste aandachtspunten van gemeente, omwonenden en andere stakholders

In de beoordelingsronde van de scenario’s door gemeente, omwonenden en andere stakeholders is een aantal aandachtspunten naar voren gekomen die we meenemen in de vervolgstappen. Het gaat onder meer om de onderstaande zaken:

•    Slingerland is ookeigenaar van de weidegrond die direct grenst aan de westelijke kant van het voormalig potgrondbedrijf. Daarom is deze grond opgenomen in dit onderzoek en in de verschillende scenario’s. Uit de verschillende reacties blijkt dat het de wens is deze grond als waardevol natuur en groen te behouden.
•    Het is bij nader inzien niet wenselijk om een bebouwingslint te creëren parallel aan de watergangen. Voor alle scenario’s geldt dat nog een verbeterslag moet worden gemaakt in relatie tot het historisch landschap.
•    Drukte rondom de locatie wordt waar mogelijk voorkomen. De toekomstige situatie zal in ieder geval sterk moeten verbeteren ten opzichte van hetgeen een potgrond bedrijf betekent voor hinder en uitstraling naar de omgeving. Vanuit omwonenden is aangegeven dat het gebied niet in staat is om meer recreanten aan te trekken.
 

De eigenaar van Slingerland zal, eventueel in samenwerking met potentiële partijen, binnen de kaders en randvoorwaarden een geoptimaliseerd ontwerp van het gebied uitwerken

De volledige rapportage van het onderzoek vindt u hier. Dit onderzoek geeft voldoende handvatten voor de eigenaar van Slingerland om, in samenwerking met de gemeente, vervolgstappen te zetten om tot een definitief plan voor de herontwikkeling te komen. Er hebben zich een aantal concrete partijen gemeld om daarbij een handje te helpen. De eigenaar van Slingerland zal, eventueel in samenwerking met potentiële partijen, binnen de kaders en randvoorwaarden een geoptimaliseerd ontwerp van het gebied uitwerken. Ook  omwonenden worden bij het vervolg betrokken. Het is uiteindelijk aan de gemeente Zoeterwoude (en eventueel de provincie) om te beoordelen of dit ontwikkelingsplan aan de beleidsvoorwaarden voldoet en in een nieuw bestemmingsplan gegoten kan worden.

Heeft u vragen? Stel ze gerust

U kunt uw vraag stellen door te mailen naar gemeente@zoeterwoude.nl o.v.v. slingerland.

Rapportage Slingerland