Lees voor

Werk en Inkomen

Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Deze wet vervant de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong. De gemeente Zoeterwoude zal de Participatiewet uitvoeren. Wij hebben voor inwoners met een arbeidsbeperking de taak om ondersteuning te bieden gericht op arbeidsinschakeling en, indien nodig, inkomensondersteuning.

Maatwerk

De gemeente bepaalt op basis van maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt. Met ondersteuning worden mensen met een arbeidsbeperking begeleid naar werk regulier werk, waar nodig gecombineerd met gepaste opleiding en ondersteuning. Daarbij zal worden samengewerkt met het UWV en het regionale Werkbedrijf.

Arbeidsverplichting

Iemand met een bijstandsuitkering heeft meestal ook een arbeidsverplichting. Dat wil zeggen dat iemand zo veel mogelijk moet doen om werk te vinden. De arbeidsverplichting is niet nieuw, maar in de nieuwe wet is dit uitgebreider omschreven. Wie zich niet aan de verplichting houdt, krijgt vanaf 2015 ook te maken met strengere maatregelen.

Tegenprestatie

In de nieuwe wet is geregeld dat de gemeente een tegenprestatie mag verlangen van iemand die een uitkering ontvangt. Dit kan bijvoorbeeld onbetaald werk zijn dat nuttig is voor de samenleving. Het onbetaalde werk mag maar een beperkte
tijd uitgevoerd worden en mag geen werk zijn waarvoor normaal betaald moet worden.

Behoud huidige aanspraak

Mensen die al een baan in de sociale werkvoorziening hebben, houden in principe hun baan. Uitgangspunt is wel dat geprobeerd wordt om iedereen naar een reguliere baan te begeleiden.