Lees voor

Vertrouwenspersoon jeugd

Als jeugdigen en ouders/verzorgers hulp en ondersteuning krijgen bij opgroeien en opvoeden is er - zeker in situaties waarbij sprake is van drang en dwang - sprake van afhankelijkheid. In een afhankelijkheidssituatie wordt het lastiger om het te hebben over dingen die niet goed verlopen in de hulpverlening.In die situaties moeten jeugdigen en/of hun ouders, vanwege die afhankelijkheid, kunnen terugvallen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon, die hen bijstaat. Met andere woorden: iedere cliënt die vragen, klachten over en/of problemen heeft met zijn/haar (rechts)positie en over de (toeleiding naar) jeugdhulp, mag ondersteuning krijgen van een bij wet ingestelde onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersonen stimuleren cliënten altijd om eventuele knelpunten met professionals zelf op te lossen. Hun eerste advies is dan ook vaak: ga er samen over praten. Vertrouwenspersonen kunnen, als de cliënt dat wil, aanwezig zijn bij dat soort gesprekken of helpen een eventuele klachtbrief op te stellen. Vaak leiden zulke gesprekken al tot een oplossing voor de cliënt en/of kan de hulpverlening daarna doorgang vinden. Soms lukt dat niet. Dan kan de uitkomst zijn dat er alsnog een formele klacht wordt ingediend.
De vertrouwenspersonen ondersteunen cliënten bij het verwoorden, indienen en afhandelen van klachten over de jeugdzorg. Ze bewaken de procedurele afhandeling van klachten en begeleiden het traject naar de klachten- en/of bezwaarcommissie. Een vertrouwenspersoon zal overigens nooit op eigen initiatief namens de cliënt optreden.

De kernwaarden in het vertrouwenswerk zijn de internationale rechten van het kind/de mens en het belang dat de cliënt voor zichzelf ziet. De vertrouwenspersoon staat naast de cliënt. Er wordt oplossingsgericht, onafhankelijk en laagdrempelig gewerkt. Het vertrouwenswerk is toegankelijk, bereikbaar en beschikbaar voor alle cliënten in de jeugdzorg. De dienstverlening is voor de cliënten gratis.

Functies vertrouwenspersonen

De kerntaken van een onafhankelijk vertrouwenspersoon zijn informatie, advies, (klacht)ondersteuning te verlenen aan jeugdigen, ouders/verzorgers, (netwerk)pleegouders en rechtstreeks betrokkenen die hen daartoe verzoekt bij:

- Vragen, klachten of problemen inzake:

  1. Een individuele en/of collectieve beschikking van gemeenten;
  2. De uitvoering van een onderzoek;
  3. De uitvoering van de zorg, de (gezins)voogdij en/of jeugdreclassering;

- Een klacht-, bezwaar- of beroepsprocedure

Naast de primaire taak van individuele advisering en ondersteuning hebben de vertrouwenspersonen ook andere functies, zoals voorlichting geven over de (rechts)positie van cliënten aan de doelgroep en professionals.

Vertrouwenspersonen jeugd voor Zoeterwoude

Voor inwoners van Zoeterwoude die te maken hebben met jeugdhulp levert AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg) de onafhankelijke vertrouwenspersonen.

Het AKJ is te bereiken via telefoonnummer 088-5551000 of via info@akj.nl. Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op www.akj.nl.