Lees voor

Maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wil mensen in staat stellen zolang mogelijk thuis te blijven wonen en mee te laten doen in de samenleving. De zorg en ondersteuning wordt hierop aangepast. Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de zorgvormen begeleiding (individuele begeleiding en dagbesteding) en kortdurend verblijf, welke voorheen onder de AWBZ vielen.

Iedere burger is zelf verantwoordelijk voor het inrichten van zijn/haar leven en het organiseren van de hulp en ondersteuning die daarbij noodzakelijk is. Er wordt aanspraak gedaan op ieders eigen kracht en zelfredzaamheid. Iedereen wordt in eerste instantie geacht zelf problemen op te lossen, daarbij eventueel geholpen door het netwerk van gezins- en familieleden, buren en kennisssen.

Lukt dit niet, dan kan gekeken worden naar wat de gemeente aanvullend kan doen.

Meldingsformulier

Door middel van het meldingsformulier 2016 kan een inwoner van Zoeterwoude problemen bij het dagelijks functioneren doorgeven.

Huisbezoek

Naar aanleiding van de melding zal een zorgconsulent van de gemeente een huisbezoek plannen waar het zogenaamde keukentafelgesprek zal plaatsvinden. In dat gesprek wordt gekeken naar de oplossingen die de burger zelf kan bieden en welke hulp en ondersteuning door anderen geboden kan worden.

Na dit gesprek kan een verwijzing naar een algemene voorziening plaatsvinden of kan een maatwerkvoorziening aangeboden worden.

Maatwerkvoorziening

Indien een burger niet in staat is de aanwezige problemen geheel of gedeeltelijk zelf op te lossen, kan de gemeente ondersteuning bieden door een op de individu afgestemde voorziening te verstrekken. Hierbij kan gedacht worden aan een woningaanpassing, gespecialiseerde dagbesteding of huishoudelijke ondersteuning.

Overgangsrecht

Heeft u een indicatie (van het Centrum Indicatiestelling Zorg) voor individuele begeleiding, dagbesteding of kortdurend verblijf die op 1 januari 2015 nog geldig is dan geldt het overgangsrecht voor u. Tijdens dit overgangsrecht houdt u recht op de omvang van zorg die in uw indicatie staat.

Het overgangsrecht duurt tot uiterlijk 1 januari 2016. Indien uw indicatie in 2015 al verloopt dan krijgt op dat moment al te maken met veranderingen.