Lees voor

Jeugdhulp

Door invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en ondersteuning die jongeren en ouders/verzorgers nodig hebben.

Onder de jeugdhulp vallen begeleiding en zorg voor jeugdigen met een beperking, (geestelijke) gezondheidszorg, gesloten jeugdhulp, uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Op eigen kracht

Er wordt een beroep gedaan op de eigen kracht van het gezin en de directe omgeving. De gemeente Zoeterwoude vindt dat kinderen gezond en veilig op moeten kunnen groeien, hun talenten moeten kunnen ontwikkelen en nu en later naar vermogen deelnemen aan de maatschappij. Dat is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van ouders. Lukt dat even niet, dan bekijken hulpverleners samen met de jeugdige en zijn ouders/verzorgers of en welke vorm van begeleiding, behandeling en bescherming nodig is.

Jeugd- en Gezinsteams

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Zoeterwoude (CJG) krijgt de centrale rol bij het organiseren van zorg en ondersteuning voor jongeren tot 18 jaar.
Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien, kunt u nog steeds terecht bij het CJG.

Vanaf 1 januari 2015 is het Centrum voor Jeugd en Gezin uitgebreid met een Jeugd en Gezinsteam voor de uitvoering van de jeugdhulp. In dit team werken ambulante hulpverleners vanuit verschillende organisaties samen bij het bieden van hulp en ondersteuning op maat.
Dit team heeft in 2014 al proefgedraaid. De vraag staat centraal bij de hulpverlening. De medewerkers werken samen met gezinnen aan de vraag die bij het betreffende gezin speelt.

In het filmpje Jeugdgezondheid een zorg minder wordt informatie gegeven over het werkveld van jeugdgezondheidszorg.

Overgangsrecht

Is er sprake van een indicatie voor jeugdhulp (van Bureau Jeugdzorg of het Centrum Indicatiestelling Zorg) die op 1 januari 2015 nog geldig is, dan houdt de jongere recht op die zorg die in de indicatie staat. Dit overgangsrecht duurt tot de einddatum van de indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari 2016.

Kinderen met een indicatie voor pleegzorg houden hun indicatie zolang dat nodig is, dus ook ná 2015.