Lees voor

Fraudebestrijding

Bijstand is een recht. Als u door omstandigheden niet zelf in uw bestaan kunt voorzien, mag u rekenen op de uitkering die bij u past. Maar de bijstand is er alleen voor mensen die er ook echt recht op hebben.
Als u informatie niet, niet op tijd, of verkeerd door geeft, kan te veel of ten onrechte bijstand worden uitgekeerd. U ontvangt dan geld waar u geen recht op heeft. Dat heet fraude. Als fraude wordt ontdekt, wordt dit hard aangepakt.

Voorbeelden van fraude zijn:
•    Niet doorgeven werkzaamheden, inkomsten of vermogen;
•    Niet doorgeven partnerschap, huwelijk of samenwoning;
•    Niet doorgeven van verblijf in het buitenland.

Informatie verstrekken

U bent verplicht om gevraagd en ongevraagd alle informatie te verstrekken die van belang is voor de bijstand. U moet meewerken aan noodzakelijke onderzoeken en u moet gevraagde bewijsstukken tijdig overleggen. Blijft u in gebreke, dan treedt de gemeente op.

Gevolgen van fraude

Als fraude wordt geconstateerd, kan de uitkering worden herzien of beëindigd. Het teveel betaalde bedrag aan bijstand wordt van u teruggevorderd en u wordt een boete opgelegd. Deze bestuurlijke boete kan oplopen tot 100% van het ten onrechte ontvangen bedrag aan bijstand. Deze boete moeten wij verrekenen met de uitkering. In een aantal gevallen wordt aangifte gedaan bij de Officier van Justitie.

Strengere handhaving

De gemeente zal vanaf 2015 meer aandacht besteden aan fraudepreventie en bestrijding. 
Het Beleidsplan Handhaving vormt hiervoor de basis voor de periode 1 juli 2015 tot 1 juli 2019. Het geeft de maatregelen weer die de gemeente treft ter voorkoming van fraude en het daadwerkelijk bestrijden van fraude. De maatregelen passen in het concept van het hoogwaardig handhaven. De uitgangspunten van het voorkomen van fraude is het vroegtijdig informeren van u als burger over de rechten maar ook in het bijzonder de plichten die verbonden zijn aan een uitkering en de gevolgen als u zich niet houdt aan deze verplichtingen.

Op het terrein van fraudebestrijding wordt door de gemeente actief opgetreden om fraude op te speuren bij de aanvraag van een uitkering en tijdens de uitkeringsperiode. Naast het raadplegen van landelijke informatiebronnen zal meer gebruik gemaakt worden van (standaard) huisbezoeken, de sociaal-recherche, themaonderzoeken naar bijvoorbeeld uw woon- en leefsituatie en internetonderzoek. Tot slot zal de gemeente een lik op stuk beleid voeren indien daadwerkelijk sprake is van fraude door het zo spoedig mogelijk opleggen van een boete en terugvordering van teveel ontvangen bijstand.

Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met het Loket Zorg, Werk en inkomen van de gemeente. U vindt hieronder ook een link naar het  Beleidsplan handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Zoeterwoude 2015-2019.


Bijlage