Lees voor

Park Management Grote Polder

Park Management Grote Polder (PMGP) is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Zoeterwoude en de eigenaren en ondernemers op bedrijventerrein Grote Polder te Zoeterwoude. PMGP streeft naar het op peil brengen en houden van de kwaliteit van het vestigingsmilieu op Grote Polder, waar het voor bedrijven aantrekkelijk ondernemen is en waar via samenwerking optimale invulling kan worden gegeven aan een win-win situatie waarin onderhoud en beheer van ruimte en voorzieningen centraal staat.

Meerwaarde

Concreet moet dit bijdragen aan het creëren van de volgende meerwaarde:

 • aantrekkelijk ondernemingsklimaat
 • efficiencyvoordelen waardoor kostenbesparing ontstaat
 • versterking concurrentiekracht bedrijven
 • ruimte voor ondernemers om zich te kunnen richten op kernactiviteiten
 • een veilige en comfortabele werkomgeving
 • goede bereikbaarheid van goederen en mensen op het terrein
 • imagoverbetering van het terrein, uniforme uitstraling
 • optimaal rendement op vastgoed
 • vergrootte betrokkenheid van verschillende partijen

Activiteiten

PMGP tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het beheer van het onderhoud van de MP-stroken 
 • het eventueel aan haar uitbestede gemeentelijk beheer van Grote Polder
 • het desverlangd verlenen of organiseren van diensten voor de leden en/of gebruikers zoals bijvoorbeeld:
  - collectieve inkoop van beveiliging van het bedrijventerrein of individuele terreinen
  - collectieve inkoop van energie of het aanleggen van een glasvezelnet
  - collectieve schoonmaakcontracten of bewassing van gevels en ramen
  - collectieve afvalverwerking, vervoersmanagement, kinderopvang, bewegwijzering etc.
 • continue te zoeken naar de collectieve belangen van de leden van de coöperatie, deze te behartigen en hierdoor het functioneren van bedrijventerrein Grote Polder te bevorderen.
 • het vormen van een gezamenlijk aanspreekpunt en het voeren van overleg betreffende alle beheeraspecten van het bedrijventerrein met (overheids)instanties, betrokkenen en (potentiële) leveranciers.

Lidmaatschap

De eigenaren van bedrijven op Grote Polder die MP-stroken gekocht hebben zijn verplicht lid van PMGP omdat het onderhoud van de MP-stroken beheerd wordt door PMGP. Daarnaast wordt er met de gemeente gesproken over het onderbrengen van het beheer van de openbare ruimte in de vereniging. Hiervoor zal de vereniging een overeenkomst met de gemeente opstellen waarin afgesproken wordt welke financiële bijdrage de gemeente aan de vereniging beschikbaar stelt en welke verplichting PMGP daarmee op zich neemt. Naast het onderhoud van de MP-stroken worden er gezamenlijk activiteiten ontwikkeld worden om de kwaliteit van het terrein te verbeteren en collectieve inkoop te organiseren. Ondernemers op het terrein die geen eigenaar zijn van de grond kunnen lid worden van PMGP om deel te nemen aan deze collectieve activiteiten.

Kijk voor meer informatie op www.pmgp.nl