Schoollocaties Zoeterwoude Dorp

Welke locatie?

De voormalige basisscholen Westwoud, Klaverweide en Corbulo en de voormalige vestiging van kinderopvang SKZ. Op deze locaties komt woningbouw.

Projectwebsite samenontwikkelen.nu

Op de projectwebsite www.samenontwikkelen.nu informeren gemeente, ontwikkelaars en sloper over de locaties Klaverweide, Corbulo/SKZ en Westwoud. Hier leest u meer over de bouwplannen, sloop, planning en overige ontwikkelingen en werkzaamheden. Ook vindt u op de website de contactgegevens van de verschillende partijen. U kunt zich via deze website ook aanmelden voor nieuwsberichten.

Procedure bestemmingsplannen

  • Het bestemmingsplan Bloemenweide Noord, fase 2 maakt woningen mogelijk op de locaties van Corbulo, Klaverweide en kinderopvang SKZ.
  • Het bestemmingsplan Westwoud,Veldzichtstraat regelt de mogelijkheid om op deze voormalige schoollocatie woningen te bouwen.

Vervolgproces vaststelling bestemmingsplannen Bloemenweide Noord, fase 2 en Westwoud, Veldzichtstraat

Nota van beantwoording zienswijzen

Beide ontwerpbestemmingsplannen zijn in de zomer 2018 zes weken lang te bekijken geweest. In deze periode zijn veel reacties (zienswijzen) ontvangen. Inmiddels zijn bijna alle zienswijzen samengevat en beantwoord in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’. Deze nota maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan.

Vaststellen bestemmingsplan

  • Het bestemmingsplan Westwoud, Veldzichtstraat is vastgesteld in de raadsvergadering van 28 maart 2019 en is op 22 mei 2019 onherroepelijk geworden. U vindt het onherroepelijke plan op www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Het bestemmingsplan Bloemenweide-Noord fase 2 is 11 juli 2019 door de raad vastgesteld en ligt vanaf maandag 22 juli 2019 zes weken ter inzage . Meer informatie vindt u in de publicatie op mijn overheid.

Ongeveer 1,5 week voor de raadsvergadering krijgen alle zienswijze-indieners een brief waarin het vervolgproces uitgelegd staat en waarin staat aangegeven waar de 'Nota van Beantwoording zienswijzen' digitaal te vinden is. In deze nota kunt u de beantwoording van uw (geanonimiseerde) zienswijze terugvinden. Indien een zienswijze daarvoor aanleiding gaf, is het bestemmingsplan aangepast ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan.

Instellen van beroep of vragen om een voorlopige voorziening

Nadat de gemeenteraad de bestemmingsplannen heeft vastgesteld, zijn deze weer zes weken lang te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (het plan-ID-nummer maken wij tegen die tijd bekend). U kunt de plannen ook komen bekijken in het gemeentehuis op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur. Voor het maken van een afspraak: www.zoeterwoude.nl/afspraakmaken of 071-5806300.

Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan, kunt u de rechter binnen deze zes weken vragen om ons bestemmingsplan te beoordelen. Dit heet: ‘instellen van beroep’. Niet iedereen mag beroep instellen. U mag alleen beroep instellen als u direct te maken krijgt met de gevolgen van dit besluit (een belanghebbende bent) én als u op tijd een reactie (zienswijze) heeft gegeven op het ontwerp-bestemmingsplan. Als u wel een belanghebbende bent maar niet (op tijd) een zienswijze heeft gegeven, kan het zijn dat u toch beroep mag instellen. U mag dan toch beroep instellen als u bewijst dat het voor u in alle redelijkheid niet mogelijk was om (op tijd) een zienswijze te geven, óf als uw beroep gaat over een onderdeel van het bestemmingsplan, dat de gemeenteraad aangepast heeft, nadat het ontwerp-bestemmingsplan te bekijken was. U mag beroep instellen tot en met de dag na de dag waarop het plan te bekijken was. Dit doet u door uw beroep, en de redenen waarom u beroep instelt, per brief op te sturen naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  ’S-Gravenhage.

U kunt de rechter ook vragen om te besluiten dat het bestemmingsplan nog niet gaat gelden. Dit heet een ‘voorlopige voorziening’. Normaal gaat het bestemmingsplan gelden meteen na de termijn van zes weken, waarin het plan te bekijken was. Het is dan mogelijk dat er bijvoorbeeld een vergunning wordt afgegeven, die past in de regels van dit bestemmingsplan, terwijl de rechter nog niet een besluit heeft genomen over het bestemmingsplan. Wilt u niet dat het bestemmingsplan meteen gaat gelden? En is het nodig dat de rechter daar snel een besluit over neemt (onverwijlde spoed)? Vraag dan voor het einde van de termijn, waarin het plan te bekijken was, de rechter om een voorlopige voorziening. U mag alleen om een voorlopige voorziening vragen als u ook beroep heeft ingesteld. U kunt de rechter per brief vragen om een voorlopige voorziening. Stuur deze brief naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  ’S-Gravenhage.