Samenwerking Leidse regio

Actuele informatie over de samenwerking in de Leidse regio

Geen regioraad

Het voorstel voor een regioraad is van tafel. De gemeenteraden van de Leidse regio hebben hun wensen en bedenkingen geuit over het conceptvoorstel voor de toekomstige bestuurlijke samenwerkingsvorm voor de Leidse regio: de zogenoemde regioraad. Er was geen draagvlak voor deze vorm voor bestuurlijke samenwerking.

Motie

In de raadsvergadering van 1 juni is een motie aangenomen waarmee de gemeenteraad van Zoeterwoude het college oproept om te komen tot een pragmatische en flexibele wijze van samenwerking in de Leidse regio, waarbij de zeven inhoudelijke thema’s en opgaven, zoals deze in de Toekomstvisie Leidse regio 2027 staan, leidend zijn. Bestaande samenwerkingsverbanden worden daarbij als uitgangspunt genomen. En optimale inbreng van inwoners, bedrijven en instellingen staat voorop. Overigens vindt de gemeenteraad van Zoeterwoude dat de raden van de vijf gemeenten nu meer aan het stuur moeten staan.

Toekomstvisie

Om de ambities en opgaven uit de Toekomstvisie (najaar 2016) te kunnen uitvoeren, is een nauwere samenwerking op bestuurlijk niveau nodig. Een samenwerkingsvorm die zorgt voor meer bestuurlijke slagkracht en realisatiekracht in de regio. Dat staat voor de  vijf gemeenten uit de Leidse regio voorop. Kijk voor meer informatie op www.leidseregio2027.nl.