Samenwerking Leidse regio

De vijf gemeenten Zoeterwoude, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Leiden onderzoeken momenteel met elkaar in welke vorm zij het beste kunnen samenwerken. Bij onderstaande veelgestelde vragen vindt u meer informatie over dat proces, waar wij nu staan, wat er gaat gebeuren en vooral wat onze Zoeterwoudse positie is. Meer lezen? Kijk dan op de website van de Leidse regio: www.leidseregio2027.nl.

Nieuwsbericht: Resultaten onderzoek Toekomstvisie Leidse regio beschikbaar: Zoeterwoude scoort hoog!

Veelgestelde vragen:

Wat staat er in het rapport?
Het rapport is een dik pak papier geworden. Het belangrijkste staat in hoofdstuk 5. Dit is het voorstel van de stuurgroep van het project Toekomstvisie Leidse regio 2027. In het kort komt het erop neer dat er een nieuw ‘openbaar lichaam’ komt namens alle inwoners van de regio, waarin bevoegdheden en taken van de gemeenten worden ondergebracht. Het gaat dan om vijf regionale vraagstukken als wonen & groen, infrastructuur & bereikbaarheid, regionale voorzieningen, duurzaamheid & energietransitie en economie.

Deze Leidse regioraad en het dagelijks bestuur zullen functioneren als een gewone gemeenteraad en als een gewoon college van B en W, met bijbehorende procedures, maar dan voor de hele regio.

Bij de overdracht van taken en bevoegdheden zullen ook de daarbij behorende budgetten en ambtelijke capaciteit worden overgedragen. Per domein zullen de taken worden langsgelopen om te kijken wat regionaal wordt en wat lokaal blijft. De andere taken en bevoegdheden blijven het domein van de afzonderlijke gemeenten en hun besturen. Karakter en identiteit van dorpen en wijken blijven behouden bij dit model.

Hoe dit eruit komt te zien wordt in het najaar uitgewerkt. De formele oprichting en de overdracht van taken en bevoegdheden zal pas na de raadsverkiezingen van 2018 plaatsvinden.

Blijft Zoeterwoude zelfstandig?
Zoeterwoude blijft zelfstandig. Het voorstel dat er nu ligt heeft betrekking op een stevige vorm van samenwerking, maar gaat niet over de zelfstandigheid van Zoeterwoude. De gemeenteraden nemen in september 2017 een besluit over de beste samenwerkingsvorm voor de vijf gemeenten. Daarvoor ligt er nu een voorstel voor een Regioraad, een soort overkoepelende raad voor de vraagstukken voor de Leidse regio. Uitgangspunt daarbij is: regionaal wat moet, en lokaal wat kan. In het Concept Verkenning van samenwerkingsvormen voor de Leidse regio versie 0.5 vindt u de afwegingen en het voorstel van de stuurgroep (Hoofdstuk 5).

Zoeterwoude doet het toch goed? Waarom dan samenwerken?
Zoeterwoude werkt al samen met gemeenten in de Leidse regio op tal van terreinen, zoals Economie71, WP71, en de Retailvisie. De vijf Leidse regiogemeenten hebben in oktober 2016 de Toekomstvisie Leidse Regio 2027 vastgesteld. Hierin staan de ambities om de regio door samenwerking sterker te maken. Het gaat om grote regionale opgaven zoals wonen, bereikbaarheid, duurzaamheid en economie. Om deze ambities te realiseren willen de gemeenten meer en beter gaan samenwerken.

Wie neemt een besluit over de samenwerkingsvorm en wanneer?
De gemeenteraden van de vijf gemeenten zijn nu aan zet. Zij zijn tot nu toe nog niet direct bij het project betrokken. Wel heeft een vertegenwoordiging van elke gemeenteraad als een klankbord op de stukken gereageerd. De gemeenteraden hebben tot half mei de tijd om hun wensen en bedenkingen op de voorgelegde samenwerkingsvorm te geven. Op 13 mei bespreken de vijf gemeenteraden samen hun wensen en bedenkingen; dat kan leiden tot een aangepast voorstel. De bedoeling is dat de raad van Zoeterwoude in september 2017 een besluit neemt over het uiteindelijke voorstel. Pas daarna worden vervolgstappen gedaan, zoals het uitwerken van de gezamenlijke thema’s. Het definitieve besluit daarover zal na de verkiezingen van 2018 plaats vinden.

Wat vindt het college en de raad van Zoeterwoude?
Het college en raad staan beiden positief tegenover de verdere samenwerking in de Leidse regio. Maar zij vinden wel dat dit op een passende wijze moet gebeuren. Een fusie is daarbij niet aan de orde. Of het voorstel zoals dat er nu ligt ook werkelijk door de raad wordt overgenomen is momenteel nog niet duidelijk. Het college heeft een aantal belangrijke aandachtspunten voor de samenwerking meegegeven aan de raad, die uiteindelijk beslist. Het zijn de Zoeterwoudse basisvoorwaarden: transparantie en openheid, de verankering van de maatschappelijke betrokkenheid en de fasering c.q. het groeimodel van de samenwerking.

Wat vonden de inwoners van Zoeterwoude er tot nu toe van?
Er is onlangs een burgerpeiling gehouden onder de inwoners van de gemeenten van de Leidse regio. Ook de inwoners van Zoeterwoude hebben de mogelijkheid gehad hun menig te geven over de Toekomstvisie Leidse regio. Vanuit Zoeterwoude hebben veel inwoners dit gedaan. En daar zijn wij best trots op. Opvallend was dat inwoners van Zoeterwoude erg tevreden zijn over hun gemeente en zich er erg betrokken bij voelen. U bent tevreden over het functioneren van uw bestuur en dat geeft ons een goed gevoel. Meer weten? Kijk dan in de resultaten van de burgerpeiling Leidse regio.

Zoeterwoude is een prachtige gemeente, hoe zorgen we ervoor dat dit behouden blijft?
Zoeterwoude is een prachtige gemeente. Om in te wonen, om in te werken en om in te recreëren. De kracht van Zoeterwoude is dat gemeenschap en gemeente samen vallen. En dat is precies waar de overige gemeenten jaloers op zijn. Wij maken ons er hard voor dat ook in de samenwerking het Zoeterwoudse lokale geluid gehoord wordt. Lokaal maatwerk is ons uitgangspunt. Wij werken samen met inwoners, bedrijven en de gemeentelijke organisatie aan een mooie en krachtige gemeente. Die eigenheid van Zoeterwoude willen wij behouden.


Nuttige links: