Samenwerking Leidse regio

Actuele informatie over de samenwerking in de Leidse regio

Regioraad nee, samenwerken oké
De gemeenteraden van de Leidse regio hebben hun wensen en bedenkingen geuit over het conceptvoorstel voor de toekomstige bestuurlijke samenwerkingsvorm voor de Leidse regio: de zogenoemde regioraad. De gemeenteraad van Zoeterwoude is tegen een regioraad voor de Leidse regio. Ook bij de andere gemeenten in de regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, en Voorschoten) is hier geen draagvlak voor.

Vervolg
Zaterdag 13 mei bogen stuurgroep en klankbordgroep (circa dertig raadsleden, burgemeesters en wethouders uit de vijf gemeenten) zich over de vraag hoe het nu verder moet.  Hoe organiseren we de samenwerking, binnen welke tijd moet een en ander besloten worden, en in welke vorm gaat dit plaatsvinden? Dat zijn de vragen die aan de orde kwamen. Ons college van b&w gaat aan de slag met het vervolgproces. Wij houden u op de hoogte.

Toekomstvisie
Om de ambities en opgaven uit de Toekomstvisie (najaar 2016) te kunnen uitvoeren, is een nauwere samenwerking op bestuurlijk niveau nodig. Een samenwerkingsvorm die zorgt voor meer bestuurlijke slagkracht en realisatiekracht in de regio. Dat staat voor de  vijf gemeenten uit de Leidse regio voorop. Het streven is om overeenstemming te bereiken over een nieuwe samenwerkingsvorm voor de gemeenteraadverkiezingen (maart 2018).

Kijk voor meer informatie op www.leidseregio2027.nl.