Het Avontuur

Basisschool Het Avontuur is in het schooljaar 2018/2019 gestart vanuit een fusie tussen obs Corbulo, rkbs Klaverweide en rkbs Westwoud, de drie basisscholen in Zoeterwoude-dorp.

Vanuit de buurt zijn verschillende vragen gesteld over het gebouw van de school het Avontuur, de voorbereiding van de bouw, de situatie om de school en de gang van zaken binnen de school. Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. Hier beantwoorden wij de vragen en informeren wij u graag over de rollen van de gemeente en van het schoolbestuur met betrekking tot Het Avontuur.


Als gemeente hebben wij geld beschikbaar gesteld voor de bouw van het nieuwe schoolgebouw

Een deskundige (Pronexus) heeft voor ons de verwachte veranderingen in de aantallen leerlingen over de komende 15 jaar berekend (de leerlingenprognose). Oorzaken van die veranderingen kunnen bijvoorbeeld zijn de komst van nieuwe woningen, vergrijzing of juist groei van de gemeente door nieuw geboren kinderen. Sinds 2008 zien wij dat er minder leerlingen op de basisscholen komen.

Op basis van de verwachtingen hebben wij vastgesteld dat het schoolgebouw 2.281 m2 Bruto Vloeroppervlak (BVO) groot zou mogen worden. De gemeenteraad heeft in 2014 hiervoor krediet beschikbaar gesteld.

In 2015, voordat de voorbereidingen van de bouw begonnen, hebben we opnieuw de verwachte aantallen leerlingen laten berekenen. Wij hebben toen extra krediet gevraagd aan, en gekregen van, de raad om de school groter te maken met 84 m2. De school mocht in totaal 2.365 m2 BVO groot worden.


Er zijn geen calculatie- en/of inschattingsfouten gemaakt, en het budget was zeer ruim

Het budget was veel hoger dan de norm van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten): 20% extra, plus € 200 per m2 voor duurzaamheid.


Het schoolbestuur heeft het ontwerp van de school en de besteding van het budget bepaald

Het schoolbestuur is nu de SCOL. Met ‘het schoolbestuur’ bedoelen wij ook de schoolbesturen die bestonden vóór het samengaan van de basisscholen Corbulo, Westwoud en Klaverweide. Zij hebben samengewerkt in het Managementteam Brede School.

Twee deskundige partijen, EtuConsult en VKZ, hebben het schoolbestuur geadviseerd over de inhoudelijke kant van de nieuwe school. EtuConsult heeft de samenwerking en samenvoeging van de scholen begeleid. VKZ begeleidde de financiële en programmatische kant.

Het schoolbestuur heeft een programma van eisen opgesteld. Dat bestuur heeft bewust gekozen voor een type onderwijs met leerpleinen. Deze leerpleinen kosten meer ruimte dan een school met gebruikelijke gangen. De ruimte voor de leerpleinen gaat ten koste van de lokalen, waardoor de lokalen kleiner zijn, maar de leerpleinen groter. Het schoolbestuur had bijvoorbeeld ook kunnen kiezen voor grotere lokalen en kleinere pleinen, maar dan zou dat ten koste zijn gegaan van het meer gaan werken in kleinere groepen en zelfstandige groepjes leerlingen die aan een opdracht werken. Het onderwijsconcept is nu toekomstbestendiger.


De omvang van het plein voldoet aan de norm

Bij het Avontuur was ten tijde van de besluitvorming (2014) de prognose dat bij opening van het gebouw (2018) er 374 leerlingen op de school zouden zitten. De eis die gesteld wordt aan buitenruimte voor primair onderwijs is 3 m2 buitenruimte per leerling met een minimum van 300 m2. Voor scholen groter dan 200 leerlingen volstaat 600 m2 buitenruimte.

In het geval van het Avontuur zou volstaan kunnen worden met een buitenruimte van 600 m2. De buitenruimte op basis van het aantal leerlingen van 374 en 3 m2 per leerling zou uitkomen op 1.122 m2.

De gerealiseerde buitenruimte bedraagt 1.248 m2 en is hiermee 648 m2 groter dan de minimale eis. Ook op basis van de minimale eis van 3 m2 per leerling en het aantal van 374 leerlingen is de buitenruimte nog 126 m2 groter dan de minimale eis van 3 m2 per leerling. Het plein voldoet aan de norm. Uitbreiding van pleinruimte en verkleining schooltuintjes is dus niet nodig vanuit wetgeving.


De schooltuinen hebben de beschikbare ruimte nodig om het aantal tuintjes voor de leerlingen te kunnen realiseren

Daarnaast willen zij nog proeftuinen, een composthoop, mogelijk een kasje etc. aanleggen.  De 3 scholen die zijn samen gegaan in het Avontuur zijn gevraagd (2017) of zij de vanaf het voorjaar 2019 gebruik wilden maken van de boerderij ateliers  of de voorkeur gaven aan schooltuintjes naast de Brede school. De 3 basisscholen uit Zoeterwoude Dorp hebben toen gekozen voor de schooltuintjes en deze zijn in het ontwerp en de gesprekken verder meegenomen. Inmiddels is er fors geïnvesteerd in de schooltuintjes. Ook de nieuwe Stichting Groene Handjes, opgericht door vrijwilligers om de schooltuintjes te runnen, is verplichtingen aangegaan, zoals subsidies die zijn toegekend.


Het schoolbestuur heeft gekozen voor een groen schoolplein en voor de inrichting van het plein

Het ontwerp van het schoolplein is in samenspraak van onderwijzers, kinderen, schoolbestuur, gemeente en een externe adviseur tot stand gekomen. Iedereen kan constateren dat het niet is geworden wat men ervan verwachtte. Het aanleggen van kunstgras is wellicht een mogelijkheid. Het is echter het MT en de stuurgroep van de brede school geweest die een groen schoolplein wensten.

 Er was slechts een budget beschikbaar van € 73.000 voor de aanleg van de buitenruimte. Dit was gebaseerd op een schoolplein van minimale afmeting en volledig verhard met 30x30 tegels. Er is hard gezocht naar extra budget, slim omgaan met de beschikbare middelen en aanvragen van fondsen. Dit heeft geresulteerd in een budget wat ca. 3 maal hoger was als het oorspronkelijk budget.

De gemeente is in overleg met het schoolbestuur over de problemen op de speelplaats. Momenteel onderzoeken wij samen op welke manier de problemen het beste kunnen worden opgelost. Zodat we ook op de langere termijn een goed en beheers vriendelijk schoolplein hebben.  Daarna zullen de werkzaamheden worden ingepland.


Wij werken aan een oplossing voor het bal-in-de-sloot probleem

Wij kunnen ons voorstellen dat het erg vervelend is dat de bal telkens in de sloot valt, waardoor de kinderen kans maken op een nat pak. De geplaatste kooi is een pannaveld, met lage doelen. Bij pannaspel is het de bedoeling dat de bal laag blijft. Daarom zijn de doelen ook laag. Maar niet van elke leeftijd kan verwacht worden dat zij de motorische vaardigheden hebben om de bal laag te houden. Doordat er een de sloot naast de kooi ligt, is dit een probleem geworden.

Tijdens de thematafels water-spelen-groen-parkeren op 12 februari j.l. hebben wij samen met de bewoners nagedacht over speel -en voetbalruimte in de wijk Bloemenweide. Hier is ook het probleem van ballen in de sloot naar voren gekomen. Wij werken nu het plan uit om de sloot naast de pannakooi te dempen en extra voetbalruimte in de wijk Bloemenweide-Noord te maken. Dit plan leggen wij  aan de buurt en aan de gemeenteraad voor. De gemeenteraad beslist uiteindelijk of er geld beschikbaar komt.


Vanuit de school horen wij niet de klachten die geschetst worden over stress bij leerkrachten

Het is de wens van de schoolleiding en het -bestuur geweest om één (brede) school te realiseren. Als gemeente stonden en staan wij hier achter. Het invoeren van een nieuwe werkwijze en het ‘bewonen’ van een nieuw gebouw vraagt om aanpassing en gewenning. Natuurlijk zijn er verbeter-punten en zaken die achteraf gezien anders hadden kunnen worden opgelost. Maar het is een gezamenlijk proces geweest, waar het schoolbestuur leidend of zeer nauw bij betrokken is geweest.


Het aantrekken en behouden van leerkrachten is een taak van het schoolbestuur SCOL

U maakt zich zorgen over de directeur van de school. Zij zou niet toekomen aan de taken waarvoor zij is aangesteld. Het toezien en sturen hierop is een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.


De gebruiker van het gebouw moet de brandveiligheidsvoorzieningen blijven onderhouden

Dan is de veiligheid van het gebouw gegarandeerd. Wij en de brandweer hebben de school voor en tijdens de ingebruikname gecontroleerd. Wij hebben de brandmeldinstallatie (BMI) gecontroleerd en akkoord bevonden. De aannemer verzorgt het maandelijkse onderhoud en de controles van de BMI tot 12 maanden na de oplevering van het gebouw. De gebruikers van het gebouw (verenigd in de Vereniging van Eigenaren [VVE]) moeten in de nabije toekomst een onderhoudscontract afsluiten met een gecertificeerd bedrijf, dat het onderhoud en de controles over kan nemen na afloop van de garantietermijn van de aannemer.


Er is een ontruimingsplan

Het goed werken van dit plan valt of staat met een goede organisatie van bedrijfshulpverleners (BHV'ers). De gebruikers van het pand moeten BHV'ers aanstellen. Zij moeten calamiteiten oefenen. Vanaf de ingebruikname van het pand hebben zij één keer geoefend. Zij moeten hiervan een verslag maken, waarin staat hoe de oefening is verlopen en welke punten zij moeten verbeteren. Dit verslag moeten zij opnemen in het logboek. Dit hebben zij nog niet gedaan.

De gebruikers zijn verantwoordelijk voor de BHV'ers: er moet een adequate BHV-organisatie zijn om bij een calamiteit daadkrachtig te kunnen optreden en te ontruimen. Wij hebben aandacht hiervoor gevraagd bij de VVE van het gebouw en blijven hierop controleren.


Wij hebben nog zorgen over de BHV-organisatie bij een avondopenstelling van de aula

Derden kunnen de aula van het gebouw huren en gebruiken. De reguliere gebruikers van het gebouw leveren dan geen BHV'ers. Degene die de aula huurt, moet dus zelf zorgen voor een BHV-organisatie. Als deze (nog) niet bekend is met het pand, bestaat er een hoger risico op ongelukken bij een calamiteit. Wij hebben aandacht hiervoor gevraagd bij de VVE van het gebouw en blijven hierop controleren.


Als kinderen hun schoenen uit hebben, moeten zij bij een calamiteit zonder schoenen vluchten

Dit is natuurlijk beter dan dat zij te lang in de school blijven. De school kan deze situatie betrekken bij de oefeningen.


De school voldoet verder aan alle regels uit het Bouwbesluit en de omgevingsvergunning

In het pand zijn brandslanghaspel en losse blusapparaten. Wij hebben deze gekeurd en akkoord bevonden. Het gebruik van de blusmiddelen hoort bij de BHV-organisatie. Deze kan bij een beginnende brand deze voorzieningen gebruiken.


Een trap hoeft maar aan één kant een leuning te hebben volgens het Bouwbesluit

De trappen in de school hebben allemaal een leuning en voldoen aan het Bouwbesluit. In artikel 2.35 van het Bouwbesluit staat: Een trap als bedoeld in artikel 2.27 voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1 m en met een helling ter plaatse van de klimlijn groter dan 2:3 heeft aan ten minste een zijkant een leuning. De bovenkant van de leuning ligt, gemeten boven de voorkant van een tredevlak van de trap, op een hoogte van ten minste 0,8 m en ten hoogste 1 m.


Er is de gemeente veel gelegen aan een veilige schoolomgeving

Vóór de bouw van de school hebben wij met het schoolbestuur gesproken over hoe de verkeersstromen (moeten) lopen en over de inrichting van de omgeving. Ook nu wil de gemeente in overleg met het schoolbestuur de punten die u noemt, bespreken en aanpakken. Op dit moment zijn de volgende onderwerpen het belangrijkst:

  • de situatie die ontstaat tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden bij de school;
  • eventuele maatregelen bij de zebra;
  • het aanstellen van verkeersbrigadiers.

Hier is de gemeente en de school mee aan de slag gegaan. Op verzoek van Ans Wilson communiceren we daarbij met het schoolbestuur, en niet met afzonderlijke betrokkenen. Het schoolbestuur kan betrokkenen informeren over de stand van zaken.