Gemeenteraad beslist over toekomst Klaverhal (01-07-2019)

De gemeente zet zich in voor sportvoorzieningen voor al haar inwoners voor nu en in de toekomst. Daar past ook de bouw van een multifunctionele nieuwe sporthal en een herindeling van sportpark Haasbroek bij. De gemeente wil er óók voor zorgen dat de voorzieningen in de toekomst betaalbaar blijven. Op donderdag 4 juli bespreekt de gemeenteraad het voorstel voor de nieuwbouw van de Klaverhal op sportpark Haasbroek.

De gemeenteraad heeft voor nieuwbouw op het sportpark Haasbroek gekozen

De toekomst van de Klaverhal in Zoeterwoude-Dorp wordt al geruime tijd onderzocht. In 2018 is een haalbaarheidsstudie gedaan naar renovatie of nieuwbouw. De raad koos op 21 februari 2019 voor de variant nieuwbouw op het sportpark Haasbroek en vroeg daarnaast het college om uit te zoeken of het mogelijk is om naast een nieuwe sporthal op Haasbroek een aparte gymzaal op de plek van de Klaverhal te bouwen. Een aparte gymzaal omdat anders de loopafstand naar de gymles voor de leerlingen van Het Avontuur veel groter wordt. Zo zijn er twee opties onderzocht.

Nieuwe multifunctionele sporthal óf afgeslankte sporthal en aparte gymzaal

De eerste optie gaat uit van een nieuw te bouwen multifunctionele sporthal op Haasbroek. In de tweede optie wordt een afgeslankte sporthal op Haasbroek  ontwikkeld én een nieuwe gymzaal op de oude locatie van de Klaverhal gebouwd. De gevolgen voor beide opties zijn vergeleken. Ook is in beeld gebracht hoe het nieuwe sportpark eruit kan komen te zien en wat de diverse belanghebbende partijen van de twee opties vinden. De keuze tussen deze twee opties blijkt nog niet zo eenvoudig, omdat de meningen van de partijen hierover verschillen.

Veel partijen zijn betrokken bij de herindeling van het sportpark

Op verzoek van de raad is ook onderzocht op welke manier de scouting, de touwtrekvereniging, de Stichting Dorpsfeest en de uitbreiding van de tennisvereniging met een padelbaan een passende plek kunnen krijgen. Het voorstel voor de herindeling is in samenspraak met alle betrokken partijen tot stand gekomen.

Wat gebeurt er met de oude Klaverhallocatie?

Na de bespreking op 4 juli neemt de raad op 11 juli een besluit. Als besloten is of er wel of geen gymzaal op de oude Klaverhallocatie terugkomt, gaat de gemeente verder onderzoeken hoe de vrijgekomen ruimte ingevuld wordt. Uitgangspunt daarbij is om programmatisch en stedenbouwkundig zoveel mogelijk aan te sluiten op de omgeving en invulling te geven aan de vastgestelde woonvisie. Vanzelfsprekend gebeurt dit in overleg met alle belanghebbende partijen, waaronder de gebruikers en de omwonenden van de oude en nieuwe Klaverhallocatie. Allemaal met als doel dat inwoners van Zoeterwoude ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van alle sportfaciliteiten.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Ga naar de raadspagina voor het raadsvoorstel en de bijlagen.