Gemeenteblad 1197 - Vastgestelde belasting- en legesverordeningen 2017-I

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-04-2017

Burgemeester en wethouders delen mee dat de raad van de Gemeente Zoeterwoude op 20 april 2017 de navolgende verordeningen heeft vastgesteld:

  • Verordening Leges 2017
  • Verordening tot vaststelling van de Tarieventabel leges 2017-I

De bovengenoemde verordeningen treden in werking op 1 mei 2017.

De bekendmaking heeft tevens op 21 april 2017 plaatsgevonden door plaatsing op de gemeentelijke website en door publicatie in het gemeentelijk publicatiebord. Een ieder kan tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift krijgen van de genoemde besluiten.

Verordening Leges 2017
De aanpassingen in de Verordening Leges 2017 betreffen een aantal wetstechnische verbeteringen en de bepaling dat aan personen met een uitreisverbod geen Nederlands paspoort of identiteitskaart mag worden verstrekt maar alleen een vervangende Nederlandse Identiteitskaart voor reizen binnen het gebied van Schengen en  met een geldigheidsduur van maximaal 5 jaar.

Legestarieven
De tarieventabel Leges 2017-I is aangepast naar aanleiding van wijzigingen in de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming, alsmede enige wetstechnische aanpassingen.

U vindt de tarieven ook op https://www.zoeterwoude.nl Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. De vastgestelde verordeningen zijn bindend.

Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,
De secretaris, de burgemeester,
W.A.M. Zoetemelk-Van der Hulst     E.G.E.M. Bloemen


Bijlagen