Asbest

Als u asbest door een deskundig gecertificeerd bedrijf laat verwijderen en afvoeren, heeft u een sloopmelding nodig. Het is ook mogelijk met sloopmelding zelf (als particulier) asbest te verwijderen en gratis te laten afvoeren door de gemeente, hiervoor moet u voldoen aan de hier onderstaande voorwaarden.

De omgevingsdienst West Holland voort namens de gemeente de taken uit voor slopen met of zonder asbest. Als u twijfelt of u een sloopmelding nodig hebt, neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst. De contactgegevens ziet u op de pagina Contact met de Omgevingsdienst.

U mag als bewoner/gebruiker van een woning zelf asbest verwijderen als:

Het gaat om sloopwerkzaamheden, anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf,  in zijn geheel verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien, of van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking, uit een woonfunctie of nevenfunctie daarvan, voor zover de woonfunctie of de nevenfunctie niet bedoeld zijn voor de uitoefening van een beroep of bedrijf.

U mag éénmalig maximaal 35 m2 oppervlakte van de verwijderde asbesthoudende platen, vloerbedekking of vloertegels per adres aanleveren. U moet dit vooraf aan melden via het aanmeldformulier hieronder.

Direct asbest aanmelden

Asbest wordt iedere 2e woensdag van de maand gratis bij u thuis opgehaald. Het asbest mag niet aan de openbare weg aangeboden worden. Wij begrijpen ook dat het niet voor iedereen haalbaar is om de hele dag thuis te blijven en te wachten, totdat het asbest opgehaald wordt. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om hiervoor thuis te blijven, dan adviseren wij u om het asbest ergens in een hoekje (in de voortuin) te leggen. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het op een juiste manier aanbieden van het asbest.

Voor het aanleveren van het asbest gelden de volgende regels:

-    U dient het asbest dubbel en luchtdicht te verpakken in plastic, dicht te plakken met tape en te voorzien van waarschuwingsstickers,
-    Dit materiaal wordt tijdens de openingstijden gratis verstrekt bij het Afvalstoffenbrengstation,
-    Het inpakmateriaal dat u over heeft graag retour brengen,
-    Zorg dat u beschermende kleding draagt tijdens het inpakken,
-    De pakketten moeten handzaam zijn en niet zwaarder zijn dan 25 kg per stuk,
-    Éen golfplaat per zak
-    Er mag in totaal maximaal 35m2 asbest per perceel aangeboden worden,
-    Het asbest wordt alleen kosteloos opgehaald bij woningen en als aan bovenstaande eisen is voldaan. Bedrijven dienen het asbest zelf af te laten voeren door een deskundig bedrijf.
-   Als tijdens het ophalen wordt geconstateerd dat u niet voldoet aan de eerdergenoemde voorwaarde, zal het asbest niet worden opgehaald en wordt dit teruggekoppeld aan bouwtoezicht/handhaving.

Als u niet voldoet aan deze voorwaarden, moet u een melding indienen voor het verwijderen van asbest. U moet deze indienen via de landelijke site van het omgevingsloket die u via de onderstaande knop kunt bereiken.

Ga naar Omgevingsloket

Uw melding zal beoordeeld worden door de Omgevingsdienst West Holland. U moet bij het indienen van een melding gegevens inleveren ter beoordeling. De volgende gegevens moeten minimaal aanwezig zijn bij een melding:

  1. naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk en indien van toepassing, van diegene die uit andere hoofde bevoegd is tot het slopen van het bouwwerk;
  2. naam en adres van diegene die de sloopwerkzaamheden zal uitvoeren, indien de uitvoerder een ander persoon is dan bedoeld onder 1;
  3. adres, kadastrale aanduiding en aard van het te slopen bouwwerk of onderdeel daarvan;
  4. de data, de tijdstippen en een beschrijving van de wijze waarop het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden zal plaatsvinden;
  5. een veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7;
  6. een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen bij de sloopwerkzaamheden en een opgave van de voorgenomen afvoerbestemming van die stoffen
  7. indien op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 een asbestinventarisatierapport is vereist, het rapport als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van dat besluit dan wel een eindbeoordeling als bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van dat besluit, en
  8. indien bij het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden steenachtig afval zal vrijkomen dat ter plaatse zal worden gebroken, de hoeveelheid, de naam en het adres van de eigenaar van het recyclinggranulaat.