Het Jongerencompliment is bedoeld voor jongeren die zich op een bijzondere manier belangeloos voor de gemeenschap inzetten. Behalve een blijk van waardering, is het Jongerencompliment ook een stimulans voor de genomineerden en andere jongeren om met het goede werk door te gaan.

Wat is het jongerencompliment?

Het Jongerencompliment bestaat uit een “lintje” en een oorkonde en wordt sinds 2013 in principe jaarlijks door de Jongerenadviesraad (JAR) uitgereikt. De uitreiking vindt plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

Wie komen in aanmerking?

  • Kandidaten zijn maximaal 21 jaar oud op het moment van toekenning van het compliment.
  • Kandidaten wonen in de gemeente Zoeterwoude of hebben gedurende de periode waarvoor zij genomineerd worden in Zoeterwoude gewoond.
  • Kandidaten die zich lange tijd belangeloos inzetten/ingezet hebben voor anderen (bijvoorbeeld jongeren die zich inzetten voor een vereniging, maar ook kinderen die de buurt schoon houden, of jongeren die de zorg voor familieleden (mantelzorg) op zich nemen).
  • Kandidaten die belangeloos een bijzondere, eenmalige prestatie met maatschappelijke betekenis geleverd hebben (denk hierbij aan kinderen die een inzamelingsactie voor het goede doel hebben georganiseerd of een heldendaad (waardoor ongelukken met mensen of dieren zijn voorkomen of beperkt zijn gebleven).
  • Kandidaten die een bijzondere sportprestatie hebben geleverd, komen niet in aanmerking voor het Jongerencompliment. Hiervoor bestaat de Sportprijs van het Jaar.

Wat is de procedure

  • Aan het Jongerencompliment gaat een officiële aanmelding vooraf. Hiervoor moet het aanmeldformulier Jongerencompliment gebruikt worden. Minimaal drie personen moeten de aanmelding ondersteunen, waarvan één persoon een meerderjarige moet zijn die geen familie is van de kandidaat.
  • De JAR bekijkt elk jaar de aanmeldingen en selecteert hieruit de 3 beste, meest bijzondere, kandidaten.
  • Deze worden voorgelegd aan de portefeuillehouder en beleidsmedewerker jeugd, die een zwaarwegend advies uitbrengen ten aanzien van deze kandidaten.
  • Vervolgens bepaalt de JAR de winnaar, die tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente bekend wordt gemaakt.

De winnaar ontvangt een “lintje” en een oorkonde die door de burgemeester en de voorzitter van de JAR wordt ondertekend. De andere genomineerden ontvangen een klein aandenken.