Lees voor

Welstandsnota

Op 1 maart 2013 is het Besluit omgevingsrecht (Bor) gewijzigd. De wettelijke verplichting om welstandsadvies te vragen aan een welstandscommissie/stadsbouwmeester is losgelaten (art. 6.2 Bor). Gemeenten kunnen nu zelf bepalen of en wanneer zij de stadsbouwmeester om advies vragen. Er zijn veel gemeenten die welstandsvrije gebieden hebben aangewezen. Minder regels en meer verantwoordelijkheid voor de burgers is de drijfveer. Door deze wetswijziging wordt ook een snellere vergunningprocedure mogelijk gemaakt.

Zoeterwoude heeft een groot deel van de gemeente welstandsvrij verklaard. toch blijft het van belang om sommige bouwactiviteiten te blijven toetsen aan welstandsnormen. De gemeente wil het karateristieke beeld van Zoeterwoude zo goed mogelijk beschermen. Vandaar dat met name de dorpskern, de landelijke linten en grootschalige nieuwe bouwlocaties niet welstandsvrij zijn.


Bijlagen