Lees voor

Weidelaan - Papeweg

Welke locatie?

In september 2015 heeft aannemingsbedrijf Granneman B.V. in samenwerking met Mooij Vastgoed een verzoek bij het college van B&W ingediend om, in principe, medewerking te verlenen aan hun bouwplan. Het college heeft hier in principe mee ingestemd. Dit houdt in dat de initiatiefnemers hun plannen verder kunnen gaan ontwikkelen en in een later stadium aan de gemeente ter beoordeling kunnen voorleggen.

Wat komt er?

Het voorlopige bouwplan behelst de realisatie van 22 woningen aan de Weidelaan 7 te Zoeterwoude. Op deze locatie is nu circa 1 ha glas gesitueerd. De glaslocatie wordt gesaneerd waarna er woningen voor terug komen. Samen met de sanering van de glastuinbouwlocatie aan de Weidelaan wordt ook de glastuinbouwlocatie aan de Papeweg, circa 5 ha glas, gesaneerd. Hier komen geen bouwwerken terug. In de samenwerkingsovereenkomst tussen de initiatiefnemers en de gemeente moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over de bestemming en het toekomstige gebruik van de te saneren locaties.

Globale aanduiding plangebied

Planologische mogelijkheden

De bestemming van het plangebied Weidelaan (en Papeweg) is nu glastuinbouw. Deze bestemming maakt het niet mogelijk hier woningbouw te realiseren. Voor de realisatie van de woningen zal een planologische procedure tot wijziging van de bestemming doorlopen moeten worden.

Omdat in dit plan met de realisatie van woningbouw aan de Weidelaan als tegenprestatie de glastuinbouw aan de Papeweg gesaneerd wordt moet ook hier een planologische procedure tot wijziging van de bestemming doorlopen worden. Na de glassanering aan de Papeweg wordt de locatie weer weideland en krijgt het de bijbehorende bestemming AW-NL.

Duurzaam bouwen en biodiversiteit

In het coalitieakkoord is duurzaamheid een belangrijke speerpunt van de gemeente. Ook landelijk worden de eisen voor duurzaam bouwen steeds verder aangescherpt. Ook in het project Weidelaan - Papeweg wil de gemeente graag haar groene en duurzame imago handen en voeten geven door met de initiatiefnemers in overleg te treden over de mogelijkheden op het gebied van duurzaam bouwen en biodiversiteit in dit project.

Planning 

  • Samenwerkingsovereenkomst opstellen: naar verwachting 2017

Vastgestelde documenten

  • Het Plan van Aanpak is 22 december 2015 door het college vastgesteld.
  • Het Plan van Aanpak is in januari 2016 ter kennisgeving aan de raad gestuurd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. Gips, projectleider gemeente, tel. 071-5806300