Lees voor

Verhuizing/vestiging Vliko

Afvalrecyclingsbedrijf Vliko wil zich vestigen op het voormalige 3M terrein op bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude-Rijndijk.

Op woensdag 2 april 2014 is een informatiebijeenkomst georganiseerd over de voorgenomen verhuizing van Vliko naar Zoeterwoude. Op deze bijeenkomst zijn de aanwezigen geïnformeerd door Vliko, de gemeente Zoeterwoude en de Omgevingsdienst West-Holland. Door de gemeente is aan de bewoners de toezegging gedaan, indien nieuwe informatie voorhanden is, hen te informeren over de stand van zaken.

Op de website van de Omgevingsdienst West-Holland kunt u actuele informatie vinden met betrekking tot het vergunningstraject.

Door de gemeente is een vraag en antwoord document opgesteld. U kunt de Q&A (versie 13 mei 2015) downloaden.

Nieuwsberichten

 • Definitieve beschikking en beroep

  (16-02-2016)

  Op 1 september 2015 heeft de Omgevingsdienst de gevraagde vergunning verleend. In dit besluit geeft de Omgevingsdienst aan welke voorwaarden aan de vergunning verbonden zijn. Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag. De rechter moet zich nog uitspreken over dit beroep, maar Vliko kan wel gebruik maken van de vergunning. Dit betekent dat het bedrijf kan beginnen met de bouw.

 • Omgevingsvergunning Industrieweg 24c verleend door Omgevingsdienst West-Holland

  (03-09-2015)

  De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 1 september 2015 een omgevingsvergunning verleend aan Vliko BV voor een inrichting (milieu) gelegen aan Industrieweg 24c te Zoeterwoude. De beschikking en stukken liggen van donderdag 3 september tot en met 14 oktober 2015 ter inzage bij het omgevingsloket op het gemeentehuis.

 • Ontwerpbeschikking Industrieweg opgesteld

  (23-04-2015)

  De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een ontwerpvergunning opgesteld voor Industriestraat 24, naar aanleiding van een ontvangen aanvraag van Vliko BV.

 • Stand van zaken vergunningaanvraag Vliko

  (05-11-2014)

  Op 18 september 2014 heeft Vliko een aanmeldingsnotitie ingediend bij de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) waarin de globale milieueffecten worden beschreven. De ODWH heeft op 28 oktober 2014 besloten dat de activiteiten geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben. Dit betekent dat de gevolgen niet zo nadelig zijn, dat er eerst een uitgebreide milieueffectrapportage (MER) gemaakt moet worden.

 • Stand van zaken indienen MER-beoordelingsnotitie door Vliko

  (18-06-2014)

  Op 14 april 2014 heeft Vliko een aanmeldingsnotitie ingediend waarin de globale milieueffecten worden beschreven. Deze notitie bevatte nog onvoldoende informatie om de milieueffecten te kunnen beoordelen en daarom heeft de Omgevingsdienst gevraagd om een nieuwe aanmeldingsnotitie. Zodra deze is ontvangen, kan de Omgevingsdienst een besluit nemen of de activiteiten belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben. Na dit besluit worden de aanmeldingsnotitie en het besluit ter inzage gelegd. Naar verwachting zal dit begin augustus het geval zijn.

 • Presentaties informatiebijeenkomst over verhuizing Vliko

  (16-04-2014)

  Op woensdag 2 april is door Vliko, in samenwerking met de gemeente Zoeterwoude, in Multicentrum De Eendenkooi een informatiebijeenkomst met betrekking tot de verhuizing van Vliko naar bedrijventerrein Grote Polder georganiseerd. Op deze bijeenkomst waren medewerkers van Vliko, de Omgevingsdienst West-Holland en de gemeente Zoeterwoude aanwezig om informatie te verstrekken.

 • Aankondiging informatiebijeenkomst verhuizing Vliko naar Zoeterwoude

  (25-03-2014)

  Woensdag 2 april 2014 organiseert Vliko in samenwerking met de gemeente Zoeterwoude een informatiebijeenkomst over de verhuizing van afvalrecyclingbedrijf Vliko naar het voormalige 3M terrein. Op deze bijeenkomst willen wij buurtbewoners en belangstellenden informeren over de plannen voor de gewenste vestiging van Vliko.