Lees voor

Gemeentelijke monumentenzorg

De gemeente Zoeterwoude hecht veel waarde aan het aanwezige cultureel erfgoed in de gemeente en wil dat dit erfgoed ook voor de komende generaties bewaard blijft. Diverse mooie, stijlvolle en historische waardevolle panden en objecten zijn nu niet goed beschermd tegen sloop of (ingrijpende) veranderingen die de cultuurhistorische waarde van het object aantasten of verminderen. Het behoud van waardevolle objecten is het best gewaarborgd als deze op de (gemeentelijke) monumentenlijst staan.

Om te komen tot een evenwichtig monumentenbeleid voor Zoeterwoude wil de gemeente de lijst met gemeentelijke monumenten uitbreiden. Deze lijst moet een goede afspiegeling zijn van vele eeuwen wonen en werken in de gemeente. Aan de huidige lijst van gemeentelijke monumenten worden daarom nieuwe gemeentelijke monumenten toegevoegd.

Er zijn verschillende soorten monumenten: rijksmonumenten, beschermde stadsgezichten en dorpsgezichten, gemeentelijke monumenten en in sommige provincies ook provinciale monumenten. De overheid let erop dat er goed voor deze gebouwen wordt gezorgd.

Gemeentelijke monumenten

De gemeenteraad kan gebouwen op een gemeentelijke monumentenlijst plaatsen als deze niet zijn aangewezen als rijksmonument. Bijvoorbeeld gebouwen die belangrijk zijn in de geschiedenis van een dorp. De gemeente legt het monumentenbeleid vast in een monumentenverordening.

Om u inzicht te geven in wat het voor u kan betekenen als uw woning een gemeentelijke momument wordt, is door de gemeente de informatiefolder 'Wat betekent het als uw pand een gemeentelijk monument wordt' opgesteld.

Rijksmonumenten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wijst namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bouwwerken aan die vanwege hun bijzondere cultuurhistorische waarde behouden moeten blijven. Dit gebeurt op basis van aanwijzingsprogramma’s. Deze programma’s richten zich op gebouwen uit een specifieke periode of gebouwen met een speciale functie.

De Rijksgebouwendienst beheert en behoudt de monumenten die de Rijksoverheid bezit, zoals de Ridderzaal in Den Haag en het Rijksmuseum in Amsterdam.

Beschermde stadsgezichten en dorpsgezichten

Beschermde stadsgezichten en dorpsgezichten zijn bijzondere cultuurhistorische gebieden. Gemeenten moeten in bestemmingsplannen ervoor zorgen dat het historische karakter en de structuur van deze gebieden worden gehandhaafd. Gebouwen binnen beschermde stads- en dorpsgezichten hoeven geen monumenten te zijn.

De ministeries van OCW en Infrastructuur en Milieu wijzen beschermde stads- en dorpsgezichten aan. Veel historische kernen zijn beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht.


Documenten