Lees voor

Bodembeheer

Medio 2008 is het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) in werking getreden. Daarin wordt het toepassen van schone en licht verontreinigde grond en baggerspecie geregeld. Voor het toepassen van grond en baggerspecie op landbodem is de gemeentelijk overheid het bevoegd gezag. Deelnemende gemeenten hebben deze taak overgedragen aan
Omgevingsdienst West-Holland. Het Bbk en de Algemene wet bestuursrecht (art 4:81) bieden de mogelijkheid om naast het gebruikmaken van vaste algemene regels (generiek beleid) zelf beleid op te stellen (zogenaamd gebiedsspecifiek beleid). Daarmee is lokaal maatwerk mogelijk.

De nota bodembeheer is opgesplitst in twee delen:

  • Deel A - Algemeen: Hierin staan de algemene beleidsregels beschreven. Deze gelden voor alle gemeenten in onze regio.
  • Deel B - Gebiedsspecifiek beleid: Hierin wordt per gemeente aangeven of voor gebiedsspecifiek beleid is gekozen en hoe dat vormgegeven is. De wettelijk vereiste onderbouwing (bodemkwaliteitskaart en risicoonderbouwing) is daarbij in een bijlage opgenomen.

Bodembeheernota