Lees voor

Afwijken van bestemmingsplan

Mogelijkheden om van het bestemmingsplan af te wijken

Als u gronden of gebouwen anders wilt gaan gebruiken, er iets wilt bouwen, of anderszins realiseren, wordt uw plan (aanvraag om omgevingsvergunning) getoetst aan het bestemmingsplan. Het kan zijn dat uw plan in strijd is met het bestemmingsplan. De gemeente heeft enkele mogelijkheden om tóch aan uw plan mee te werken als zij het een aanvaardbaar plan vindt. Dit kan door van het bestemmingsplan af te wijken. Afhankelijk van de omvang en aard van uw plan wordt er dan een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd.

Overleg over (bouw)activiteiten in afwijking van bestemmingsplan

Inwoners of professionele ontwikkelaars van bouwprojecten betalen voor de diensten die de gemeente aan hen levert: leges. In de legesverordening 2016 is vastgelegd dat voor een mondeling vooroverleg € 76,15 in rekening wordt gebracht. Voor een schriftelijk vooroverleg of conceptaanvraag wordt € 263,90 in rekening gebracht maar dit bedrag zal verrekend worden met de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning, indien de aanvraag wordt ingediend binnen een termijn van een 26 weken na de schriftelijke reactie van de gemeente.

Regulier

Aan veel kleine plannen kan de gemeente medewerking verlenen met toepassing van de reguliere procedure.
Er zijn twee situaties:

Binnenplans afwijken: hierbij is in het bestemmingsplan zelf opgenomen in welke gevallen de gemeente af kan wijken van het bestemmingsplan.
Buitenplans afwijken: voor een beperkte lijst activiteiten die genoemd zijn in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.
Als de gemeente met de reguliere procedure kan en wil afwijken van het bestemmingsplan dan neemt zij in principe binnen 8 weken een besluit. Dit besluit is dan onderdeel van uw omgevingsvergunning. Tegen dit besluit mogen belanghebbenden bezwaar maken bij de gemeente.

De gemeente heeft beleidsregels vastgesteld voor een aantal van dit type bouw- en gebruiksplannen die niet (helemaal) in het bestemmingsplan passen, maar niet vergunningvrij zijn, en in aanmerking komen voor een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit betekent dat als een aanvraag past binnen de activiteiten die in de beleidsregels zijn benoemd, en tevens voldoet aan de genoemde algemene voorwaarden, dat zonder nader onderzoek of afweging medewerking zal worden verleend aan een afwijking van het bestemmingsplan.

Uitgebreid

Als het niet mogelijk is om van de reguliere procedure gebruik te maken en de gemeente wil toch aan uw plan medewerking verlenen dan kan de gemeente besluiten van het bestemmingsplan af te wijken met toepassing van de uitgebreide procedure:

Buitenplans afwijken: de aanvaardbaarheid van het plan dient te blijken uit een ‘ruimtelijke onderbouwing’.

Als de gemeente met de uitgebreide procedure wil afwijken van het bestemmingsplan dan neemt zij in principe binnen 26 weken een besluit. Dit besluit is dan onderdeel van uw omgevingsvergunning. Voordat de gemeente haar besluit neemt legt zij een ontwerpbesluit ter inzage. Derden mogen bij de gemeente een zienswijze indienen. Nadat het besluit genomen is mogen belanghebbenden tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank.