Lees voor

Wet Openbaarheid Bestuur

Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) hebben burgers toegang tot veel informatie over het bestuur van rijk, provincies en gemeenten. Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Op die manier kunnen burgers meer inzicht krijgen in het overheidshandelen en zo beter deelnemen aan de democratie en de overheidsbesluitvorming.

De Wet Openbaarheid van Bestuur onderscheidt actieve en passieve openbaarheid van bestuur. In het eerste geval geeft de overheid uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via internet, brochures, mededelingen in de Staatscourant of Postbus 51-spotjes.

Daarnaast kunnen burgers een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie: het Wob-verzoek. De overheid hoeft niet alle informatie openbaar te maken.

Voorwaarden

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U vermeldt in het verzoek welke informatie u wilt ontvangen.
  • De informatie die u opvraagt, moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie moet gaan over het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan.
  • De informatie die u opvraagt, moet zijn vastgelegd op een gegevensdrager zoals papier, film, foto, tape of een computerbestand.
  • U voorziet uw Wob-verzoek van een deugdelijke ondertekening (handtekening).

Uw Wob-verzoek kunt u alléén schriftelijk indienen. U kunt uw verzoek sturen naar: 
College van burgemeester en wethouders
Postbus 34
2380 AA  Zoeterwoude.

Het is ook mogelijk uw verzoek tijdens de openingsuren van het gemeentehuis af te geven aan de receptie.

Let op!
Met ingang van 20 augustus 2015 is het niet langer mogelijk om een Wob-verzoek digitaal in te dienen. Dient u een Wob-verzoek in per e-mail, contactformulier, fax of elke andere manier of dient u uw verzoek onvoldoende gefrankeerd in, dan heeft het college uw Wob-verzoek niet ontvangen.

Procedure

De beslissing op uw Wob-verzoek wordt zo spoedig mogelijk genomen, met een maximale termijn van vier weken. Tevens de mogelijkheid deze termijn met nog eens vier weken te verlengen indien noodzakelijk. De verzoeker moet hiervan voor afloop van de eerste termijn schriftelijk op de hoogte worden gesteld met vermelding van de reden hiervan.

In gevallen waarbij twijfels bestaan omtrent de identiteit van de verzoeker of authenticiteit van het verzoek kunnen wij de verzoeker vragen zich te legitimeren. Om zeker te zijn dat de behandeling van uw verzoek geen vertraging oploopt, kunt u in uw verzoek uw burgerservicenummer (bij rechtspersonen: Kvk-nummer of RSIN) vermelden.

Indien de gemeente uw verzoek toewijst, dan kan zij de informatie op verschillende manieren aan u verstrekken. Zo kunt u een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen inzien.

De gemeente berekent geen kosten als de stukken digitaal beschikbaar zijn, en onbewerkt digitaal doorgestuurd kunnen worden. Als kopieën moeten worden gemaakt of de stukken bewerkt moeten worden (bijvoorbeeld delen weglakken of de stukken anonimiseren), worden kosten berekend. Stukken die niet digitaal beschikbaar zijn, worden in beginsel niet digitaal verstrekt.

Realiseert u zich dat de gemeente Zoeterwoude bij het toewijzen van uw verzoek, de betreffende informatie openbaar moet maken. Ook als dit privacygevoelige informatie betreft of als u hiermee ongewild informatie over uzelf of andere partijen openbaar maakt. De gemeente Zoeterwoude houdt zich het recht voor om het binnengekomen Wob-verzoek en de openbaar gemaakte stukken te publiceren op haar website.

Tegen een besluit op een Wob-verzoek, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Indien de gemeente niet binnen de termijn op het Wob-verzoek beslist dan hebt u recht op een dwangsom. U moet dan eerst de gemeente in gebreke stellen. Nadere informatie over bezwaar/beroep, dwangsom en ingebrekestellingen vindt u op onze website.

Uitzonderingen

Soms maakt de gemeente informatie niet openbaar, waaronder:

  • De inhoud van contacten tussen de Koning en bewindslieden;
  • Als openbaarmaking de veiligheid schaadt of de privacy van personen aantast;
  • Als bedrijfs- en fabricagegegevens vertrouwelijk zijn meegedeeld;
  • Als documenten bestemd zijn voor intern beraad (persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren of andere deelnemers aan dat interne beraad).