Lees voor

Gemeentelijke belastingen

De gemeentelijke belastingen worden geïnd door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de BSGR:

  • Kantooradres: Lammenschansweg 144, 2321 JX  Leiden
  • Postadres: Postbus 1141, 2302 BC  Leiden
  • Telefoon: 071-5256200
  • Internet: www.bsgr.nl

Voor welke belastingen betaalt u

In de gemeente Zoeterwoude worden de volgende belastingen geïnd.

Onroerende zaakbelasting (OZB) en rioolheffing

Als eigenaar van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand) betaalt onroerendezaakbelasting. Ook een huurder van een bedrijfspand betaalt onroerende zaakbelasting.

Voor een perceel dat direct of indirecht op de gemeentelijke riolering is aangesloten dient rioolheffing betaalt te worden.

De belastingaanslagen betreffende de onroerendezaakbelastingen en de rioolheffing worden jaarlijks eind februari/begin maart verzonden. Deze belastingen staan op één aanslagbiljet vermeld.

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Zoeterwoude kent een gedifferentieerde afvalstoffenheffing (Diftar). Dat betekent dat de hoogte van de heffing afhangt van de hoeveelheid aangeboden afval.

De aanslag afvalstoffenheffing (Diftar) en reinigingsrechten wordt één maal per kwartaal verzonden.

BIZ-belasting

Een Bedrijven investeringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. Bij voldoende draagvlak betalen alle ondernemers mee. De gemeente stelt hiervoor een heffing in, welke geïnd wordt door de BSGR.

In de gemeente Zoeterwoude bestaat de BIZ Bedrijventerrein Grote Polder.

Precariobelasting

In een vergunning voor het gebruik van openbare gemeentegrond staat vermeld dat er precariobelasting in rekening zal worden gebracht. Nadat de vergunning is verleend, ontvangt u automatisch een aanslag van de BSGR voor de precariobelasting.

Voor welke belastingen betaalt u niet

In de gemeente Zoeterwoude worden de onderstaande belastingen niet geheven:

  • baatbelasting
  • forensenbelasting
  • hondenbelasting
  • toeristenbelasting

Automatische incasso

Het is mogelijk om een machtiging voor automatische incasso af te geven voor deze aanslagen. Indien u van automatische incasso gebruik wenst te maken, kunt u dit kenbaar maken bij de BSGR, tel. 071-5256200.

Kwijtschelding

Indien u van mening bent, dat u niet in staat bent om de aanslag afvalstoffenheffing te betalen, dan kunt u een verzoek om kwijtschelding indienen. Een formulier voor het aanvragen van kwijtschelding is verkrijgbaar bij de BSGR via frontoffice@bsgr.nl of via telefoonnummer 071-256200.